تأثیر چند نوع بستر و غنی‌سازی بر برخی خصوصیات قارچ دارویی شی‌تاکه (Lentinula edodes)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نوع بستر و غنی‌سازی آن بر کارآیی بیولوژیکی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قارچ دارویی شی‌تاکه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار طی سال 1388 در شهرستان خرم‌آباد لرستان اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل الف) نوع بستر در سه سطح (1- کاه و کلش نخود، 2- خاک‌اره و 3- کاه و کلش گندم) و ب) نوع غنی‌ساز در چهار سطح (1- باگاس نیشکر، 2- ملاس چغندر، 3- سبوس برنج و 4- شاهد بدون غنی‌ساز) بود. کارآیی بیولوژیکی قارچ دارویی شی‌تاکه روی بستر خاک‌اره به ترتیب 72 و 48 درصد بیش‌تر از کارآیی آن روی بستر کاه و کلش حبوبات و گندم بود. غنی‌ساز سبوس برنج در مقایسه با شاهد بدون غنی‌ساز سبب افزایش 56 درصد کارآیی بیولوژیکی قارچ شی‌تاکه گردید. غنی‌ساز‌های باگاس نیشکر و ملاس چغندر در مقایسه با شاهد بدون غنی‌ساز سبب افزایش معنی‌دار کارآیی بیولوژیکی قارچ دارویی شی‌تاکه نگردیدند. در بین بسترهای مورد مطالعه بیشترین درصد هیدرات کربن در اندام قارچ مربوط به بستر خاک‌اره به میزان 7/57 درصد بود. بالاترین سطح هیدرات‌کربن قارچ (3/63 درصد) به غنی‌ساز سبوس برنج مربوط بود که نسبت به شاهد بدون غنی‌ساز و همچنین نسبت به دو غنی‌ساز دیگر کاملاً معنی‌دار بود. تاثیر نوع بستر بر میزان چربی قارچ معنی‌دار نبود. بالاترین سطح چربی (3/3 درصد) به غنی‌ساز سبوس برنج مربوط بود. غنی‌ساز سبوس برنج نسبت به شاهد بدون غنی‌ساز و غنی‌سازهای ملاس چغندر و باگاس نیشکر به ترتیب، 65، 57 و 50 درصد موجب افزایش چربی قارچ گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Substrate and Substrate Enrichment on Physical and Chemical Properties of Medicinal Shiitake Mushroom

نویسندگان [English]

  • M.R. Biranvand
  • N. Alemzadeh Ansari
  • S.K. Mousavi
  • E. Bazigar
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of substrate and enrichment material on biological efficiency (BE) and other physical and chemical propertiese of medicinal mushroom shiitake (Lentinula edodes) an investigation was perfomed as factorial experiment in completely randomized designe with four replications in Khorramabad city of lorestan continent Iran. Experimental factors were substrate in three levels, 1- chikpea straw 2- sawdust 3- wheat straw, and enrichment material in four levels, 1- sugarcane bagasse 2- sugarbeet molasses 3- rice brane and 4- control (without enrichment). Result indicated that BE of mushroom for substrate was 72% and 48% higher than chickpea and wheat straw respectively. Rice bran enrichment had the significant effects on BE and was increased BE by 56% incomparision to control treatment. Enrichment treatment of sugarcane bagasse and sugarbeet molasses had not significant effect on mushroom BE. Among the substrates sawdust with 57.7% had the highest carbohydrate levels in shiitake mushroom. The highest level of carbohydrate (63.3%) was belonged to rice bran enrichment that had significant differences whit control and two others enrichments. Substrate had not significant effect on mushroom lipid. The highest level of mushroom lipid (3.3%) was attributed to rice bran enrichment. Rice bran enrichment was increased mushroom lipid by 65, 57 and 50% incomparision to control, sugarbeet molasses and sugarcane bagasse respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiitake mushroom
  • Biological efficiency
  • Substrate
  • Enrichment material