بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی میوه برخی از ژنوتیپ های گلابی اروپایی (Pyrus communis L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت گلابیPyrus communis L.) ) در ایران و بالا بودن تنوع ژنتیکی در آن، مطالعه ای به منظور اثر ژنوتیپ بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و کیفی میوه شش ژنوتیپ بالغ گلابی اروپایی در شرایط آب و هوایی تهران انجام گرفت. در این مطالعه برخی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و کیفی میوه از قبیل طول و عرض میوه، نسبت طول به عرض، طول دم میوه، رنگ، وزن تازه و خشک میوه، حجم، سفتی، میزان مواد جامد محلول، اسیدیته ی قابل تیتر، نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته، pH ، صفات کیفی بازار پسندی، ظاهر و جذابیت میوه، عطر و طعم میوه ها و ویژگی‌های حسی در مرحله ی رسیدن میوه بر اساس دیسکریپتور مرکز جهانی منابع ژنتیکی گیاهی (IPGRI) مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق شناخت بهتر ویژگی های فیزیکو شیمیایی میوه و بررسی گوناگونی برخی از ژنوتیپهای گلابی اروپایی می باشد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ اثر معنی داری بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و کیفی میوه داشت و بین ژنوتیپ ها از نظر این ویژگی ها اختلاف معنی داری وجود داشت (P≤0.05). به گونه ای که تغییرات طول میوه از 82/9-99/6 سانتی متر، عرض میوه 17/7-69/4 سانتی متر، نسبت طول به عرض 59/1-23/1، طول دم میوه 73/3-2/2 سانتی متر، رنگ زمینه ی میوه از زرد تا سبز_ زرد و سبز_ قرمز، رنگ L از L* 08/74-47/60، رنگ H ازH* 95/86-06/80، رنگ C ازC*43/53-16/46، وزن تازه ی میوه از 91/308-5/80 گرم، وزن خشک از36/5-52/4 گرم در 30 گرم از میوه، حجم میوه از 7/270-33/86 سانتی متر مکعب، سفتی میوه 37/2-1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، میزان مواد جامد محلول میوه از 63/17-9/14 درجه بریکس، اسیدیته ی قابل تیتر میوه 41/0-18/0 درصد، نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته ی میوه 66/92-49/40 و pH میوه از33/5-95/3 متغیر بودند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ A95 دارای ویژگی های فیزیکو شیمیایی و کیفی بهتری نسبت به بقیه ژنوتیپ ها می باشد و می تواند به عنوان ژنوتیپ امیدبخش برای ارزیابی های بعدی و تکمیلی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Fruit Physicochemical Properties and Qualitative Characteristics of Some European Pear (Pyrus communis L.) Genotypes

نویسندگان [English]

  • R. Najafzadeh
  • K. Arzani
  • A. Babaei
چکیده [English]

Abstract
Considering to importance and high genetic diversity of Pear (Pyrus communis L.) in Iran, a study was conducted on the effect of genotype on fruit physicochemical properties and qualitative characteristics of six mature European Pear genotypes in Teheran, Iran environmental conditions. In this study some physicochemical fruit properties and qualitative characteristics such as: fruit length, width, length to width ratio, fruit pedicel length, fruit color, fruit fresh and dry weight, fruit volume, fruit firmness, total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA), pH and sensory evaluate were monitored based on the descriptors of International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Results showed significant differences within the studied genotypes in the most fruit characters (P ≤0.05). In addition, it was a diversity within the measured characters in fruit length (ranged from 6.99 to 9.82 cm), fruit width (4.69 to 7.17 cm), fruit length to width ratio (1.23 to 1.59), fruit pedicel length (2.2 to 3.73 cm), fruit color (yellow to yellowish green and green to red with L* value 60.47 to 74.08 and H* value 80.06 to 86.95 and C* value 46.16 to 53.43), fruit fresh weight (80.5 to 308.9 g), fruit dry weight (4.52 to 5.36 g), fruit volume (86.33 to 270.7 cm3), fruit firmness (1 to 2.37 Kg/cm2), TSS (14.9 to 17.63 οBrix), TA (0.18 to 0.41 % malic acid), TSS/TA (40.49 to 92.66) and pH (3.95 to 5.33). Results revealed that genotype A95 had better quality and physicochemical properties and qualitative characteristics than other genotypes which can be considered as promising genotype for further evaluations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Pear (Pyrus communis L.)
  • Genotype
  • Genetic diversity
  • Fruit physicochemical properties and qualitative characteristics