ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سیب زمینی با استفاده از الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای غده

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) یکی از مهمترین گیاهان زراعی در تغذیه انسان است که در جهان از نظر اهمیت غذایی مقام چهارم را داراست. تعیین تنوع ژنتیکی بر اساس نشانگرهای مختلف نقش کلیدی در عملیات اصلاح نبات دارد. در این تحقیق از روشSDS-PAGE جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی 23 رقم سیب زمینی استفاده شد. استخراج پروتئین از غده های سیب زمینی نیز با استفاده از روش لاملی (1970) صورت گرفت. درصد پلی مورفیسم (چند شکلی) محاسبه شده و دندروگرام ارقام بر اساس روش UPGMA با استفاده از نرم افزار NTsys تعیین و رسم شد. همچنین فاصله ژنتیکی نمونه های مورد بررسی در نرم افزارSPSS محاسبه شد. نتایج حاصل از الکتروفورز، حضور 39 باند پروتئینی را در ارقام مورد مطالعه نشان داد که بیشترین تعداد باند (23 باند) در رقم Markiz مشاهده گردید. دندروگرام حاصل نشان داد ارقام مورد مطالعه به طور کلی در دو گروه بزرگ قرار گرفتند. دو رقم Impala و Granola با یکدیگر دارای قرابت ژنتیکی بالایی (3/73 درصد) می باشند. همچنین مشاهده شد که دو رقم Savalan و Fontaneh دارای پایین ترین درصد شباهت (1/9 درصد) در بین ارقام مورد مطالعه نسبت به یکدیگر می باشند. دو گروه عمده از پروتئین های ذخیره‌ای نیز در دامنه 22 و 40 کیلودالتون به ترتیب شامل ایزومرهای اسپورامین و پاتاتین مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود پتانسیل بالای تنوع ژنتیکی در بین ارقام سیب زمینی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Genetic Variation of Different Potato Varieties Using Electrophoretic Tuber Storage Proteins

نویسندگان [English]

  • E. Ebadi
  • A.R. Bolandi
  • H. Hamidi
  • J. Moaven
  • H. Hassan Abadi
چکیده [English]

Potato (Solanum tuberosum L.) ranks the fourth most important food crops in the world. Determination of genetic diversity using different markers have a key role in plant breeding programs. In this research, SDS-PAGE technique was used as a tool for assessing genetic diversity relationships among 23 potato cultivars (Solanum tuberosum L.). Potato tubers proteins were extracted using Laemmli method (1970). UPGMA method and NTsys softwar were applied to calculate polymorphism and to draw dendrogram. Genetic distance of samples was calculated by SPSS softwar. 39 protein bands were observed in populations under study. The results revealed maximum number of bands (23 bands) in Markiz cultivar. Cluster analysis differentiated 23 cultivars in two large groups. Dendrogram constructed shows that Granola is closest to Impala (73.7%). Also, Fontaneh and Savalan cultivars were the most dissimilar ones (9.1%). Two major group of storage proteins appeared at 22 and 40 kDa positions could be probably the isomers of the Sporamin and Patatin, respectively. The results indicate presence of high level of genetic diversity in potato cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymorphism
  • Genetic variation
  • Potato
  • Tuber Storage Proteins
  • SDS-PAGE