اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خواص کیفی میوه های انگور رقم قزل اوزوم (Vitis vinifera L. var. Ghizil Uzum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کاربرد اتفن روش موثر در افزایش کیفیت میوه های انگور معرفی شده است. در این پ‍ژوهش اثر کاربرد قبل از برداشت غلظت های اتفن در 4 سطح (صفر، 150، 250 و 300 میلی گرم در لیتر) و زمان تیمار اتفن در 2 سطح (10 الی 20 درصد از تغییر رنگ حبه ها و 50 الی 70 درصد از تغییر رنگ حبه ها) بر شاخص های مختلف کیفی در زمان برداشت میوه انگور رقم قزل اوزوم مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات کیفی مور بررسی شامل مواد جامد محلول، اسیدهای قابل تیتراسیون، ضریب رسیدگی، ترکیبات فنولی کل، سفتی بافت و رنگ میوه بود. غلظت های مختلف اتفن بر تمامی خواص کیفی حبه ها معنی دار بود. اما زمان های محلول پاشی اتفن بر اسیدهای قابل تیتراسیون، ضریب رسیدگی، ترکیبات فنولی کل و سفتی میوه تاثیر داشت. نتایج نشان داد که غلظت 250 میلی گرم در لیتر اتفن و زمان تیمار اتفن در مرحله 50 الی 70 درصد از تغییر رنگ حبه ها، بیشترین اثر را بر روی کیفیت حبه ها داشت. بر اساس نتایج بدست آمده استفاده از اتفن با غلظت بهینه و در زمان مناسب می تواند به عنوان راهبرد مؤثری در تکنولوژی قبل از برداشت انگور از لحاظ رنگ و کیفیت مطلوب حبه ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pre harvest Sprays of Ethephon on Fruit Quality Attributes of Ghizil Uzum Grape (Vitis vinifera L.)

نویسندگان [English]

  • R. Jalili Marandi
  • H. Dolati Baneh
  • M. Esmaiili
  • R. Hagitagilo
  • R. Ebrahimi Tazekandi
چکیده [English]

Application of ethephon is an effective way in increase of grape fruits quality. In this study the effect of preharvest application of ethephon solution at four levels (0, 150, 250 and 300 mg/l)and application time at two levels (10-20% and 50-70% of berry coloring), were evaluated on quality indices of Ghizil Uzum grape cultivar at harvest time. Evaluated indices were soluble solids content, titratable acidity, palatability, total phenolics, tissue firmness and fruit color. Different concentrations of ethephon were effective on all quality attributes of berries. But ethephon spray times were effective only on titratable acidity, palatability, total phenolics and fruit firmness.Results showed that 250 ppm of ethephon and treatment time of 50 – 70 % of berry coloring had the highest effect on berry quality. Based on obtained results application of ethephon with the optimum concentration in the proper time can be an effective strategy in pre harvest technology of grapes from the point of color and optimum quality of berries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grape
  • Ethephon
  • Quality attributes
  • Total phenolics
  • Fruit color