بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدیته آب آبیاری بر کمیت و کیفیت دو رقم شمعدانی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر کاهش قلیائیت و اسیدیتة آب آبیاری بر کمیت و کیفیت شمعدانی در گلدان هایی با مخلوط خاکی طی سالهای ١۳۸۶ تا ١۳۸۷ در گلخانه و با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل شش سطح اسیدیتة آب آبیاری ۴ : اسیدیته 1، 5/4: اسیدیته2، 5 : اسیدیته3، ۵/۵ : اسیدیته4 ، 6: اسیدیته 5، آب چاه ۸/۷ : اسیدیته 6 و دو نوع شمعدانی گل قرمز و گل سفید بود. نتایج نشان نشان دادند که اسیدی کردن آب آبیاری، تعداد گل در هر گل آذین، تعداد گل باز شده هر گل آذین، میزان کلروفیل برگ و محتوی منیزیوم برگ را به طور معنی داری در سطح یک درصد افزایش داد اما اثر آن بر روی طول دمگل معنی دار نشد. اثر متقابل اسیدی کردن آب آبیاری و نوع رقم بر روی طول ساقه، اندازه برگ، وزن تر شاخسارة هوایی گیاه، وزن خشک شاخسارة هوایی گیاه، تعداد گل آذین در گیاه و محتوی آهن در سطح یک درصد و برای صفات دیگر از جمله قطر گل آذین و تعداد شاخه های جانبی در سطح پنج در صد معنی دار شد. با مقایسة میانگین ها و بررسی نتایج به دست آمده در این آزمایش، مشخص گردید خنثی سازی قلیائیت و کاهش اسیدیتة آب آبیاری تا سطح ۵/۵ می تواند باعث افزایش جذب عناصر غذایی و بهبود صفات کمی و کیفی در هر دو رقم شمعدانی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Acidifying Irrigation Water on Quality and Quantity of two Variety of Pelargonium (Red Flower and White Flower)

نویسندگان [English]

  • R. Sharifiasl
  • A. Shojaeian
  • M. Seyedi
  • A. Giti
چکیده [English]

In order to study the effects of reducivs irrigation water alkalinity and acidity on quality and quantify of geranium growth in pot with soil mixteur medium , the research work was carried out during 2007-2008 in a green house ,using a factorial assay and a randomized complete block design with three replication. The main plot assigned to cultivar (white and red colored flower geranium) and the subplot assigned to irrigation water acidity viz, pH1=4, pH2= 4/5, pH3=5, pH4=5/5, pH5=6 and pH6(well water)=7/8.Results showed that irrigation water acidification significantly increased number of total flowers and opened flowers per inflorescence ,chlorophil and magnesium content of leaves. But its effects on petiole length was not significant. Cultivar and water acidification interactions had highly significant impacts on stem length, leaf size, fresh and dry weight of plant foliages , number of inflorescence per plant and Iron content and significant impacts on inflorescence diameter and number of lateral branches at five percent of probability. Comparison of means and neutralizing alkalinity and acidifying of irrigation water to PH=5/5 con increase nutrients absorbsion and improve quantitative and qualitative traits of geranium

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation water
  • Alkalinity
  • Acidity