تأثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
اسید هومیک دارای فعالیت شبه هورمونی است و نه تنها رشد گیاه و جذب عناصر غذایی را افزایش می دهد بلکه مقاومت گیاه به تنش ها را نیز بهبود می بخشد. به منظور بررسی تأثیر اسید هومیک بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی رقم Isabela آزمایشی در سال 1387 در گلخانه پلاستیکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل اسید هومیک در چهار سطح (صفر، 1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر)، بود که به صورت محلول پاشی برگی، سه هفته پس از کاشت در چهار زمان در طول دوره رویشی به فاصله ده روز از یکدیگر اعمال گردید. نتایج آزمایش نشان داد که بین تیمارهای مختلف اسید هومیک از نظر ارتفاع، قطر طوقه، شاخص کلروفیل برگ و تعداد میوه اختلاف معنی داری در سطح 5% وجود دارد. بیشترین ارتفاع (37/2 متر) و شاخص کلروفیل برگ (38/60ُSpad ) با تیمار سه میلی گرم بر لیتر و کمترین آن به ترتیب با 99/1 متر و 2/53 Spad در تیمار شاهد به دست آمد، اما اسید هومیک بر روی تعداد برگ و وزن خشک ریشه گیاه تأثیری نداشت. از نظر تعداد میوه (133) و میزان عملکرد در بوته (990/8 کیلوگرم) نیز تیمار سه میلی گرم بر لیتر اسید هومیک نسبت به سایر تیمارها برتری داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که محلول پاشی اسید هومیک مخصوصا در غلظت سه میلی گرم بر لیتر موجب افزایش عملکرد، تعداد میوه، ارتفاع و شاخص کلروفیل برگ گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Humic acid on Growth and Yield of Tomato cv. Isabela

نویسندگان [English]

  • soheila kamari
  • Gh. Peyvast
  • M GH
چکیده [English]

Humic acid, which has hormone- like activity , not only enhances plant growth and nutrients uptake but also improve stress tolerance. To determine the effect of humic acid on the yield and vegetative characteristics of tomato an experiment was conducted with tomato cv. `Isabela` in 2008 in a plastic tunnel at the Agriculture Faculty, Guilan University using randomized completely design with four treatments (0, 1, 2, 3 mg l-1 humic acid) and three replications. Humic acid was sprayed four times during the vegetation period with 10- day intervals after three weeks of planting. Results showed that humic acid could affect significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato
  • Humic acid
  • yield
  • Foliar spray
CAPTCHA Image