تغییرات کربوهیدرات برگ و میوه شلیل رقم رد گلد در طول فصل رشد در شرایط آب و هوایی گرگان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گرگان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

چکیده

چرخش کربوهیدرات بین بخش‌های رویشی و زایشی درختان میوه از عوامل تعیین کننده عملکرد و کیفیت میوه می باشد. به طوری که در زمان‌های مختلف فصل رشد دچار تغییرات می شود. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی نحوه تغییر کربوهیدرات در طول یک فصل رشد بین برگ و میوه شلیل است. بدین منظور ابتدا 8 درخت شلیل رقم رد گولد بصورت تصادفی در باغ انتخاب گردید و پس از اتیکت گذاری، دو درخت دو به دو با هم ترکیب گردید تا نمونه‌برداری جهت انجام آزمایش‌ها با چهار تکرار انجام شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بیشترین وزن تر و خشک برگ به ترتیب با 3/9 و 3/3 گرم در آخرین مرحله برداشت حاصل گردید. نسبت وزن تر به خشک برگ روند نزولی را طی می کند که می-تواند بیانگر این مطلب باشد که میزان بیوماس برگ در مراحل ابتدایی برداشت کم بوده و به تدریج افزایش می یابد. میزان کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل ab در آخرین مرحله برداشت در حداکثر مقدار خود قرار داشت. میزان قند کل برگ در مرحله دوم و سوم برداشت روندی صعودی داشت و در مرحله پایانی مجدداً روند نزولی را نشان داد . مقدار کلروفیل میوه نیز همگام با بلوغ و رسیدن میوه کاهش یافته است و آنتوسیانین میوه نیز روند صعودی را نشان داد. قند کل میوه در مرحله سوم یا همان دو هفته بعد از سخت شدن هسته نسبت به مراحل قبل کاهش یافت اما مجددا در مرحله پایانی مقدار آن افزایش یافت. تغییرات میزان ساکارز نشان می دهد که در اوائل رشد میوه مقدار آن نسبت به مراحل بعدی بیشتر است و با نزدیک شدن به مراحل پایانی مقدار آن کاهش می یابد در حالی که میزان قند کل در مرحله چهارم نسبت به مرحله سوم برداشت افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Carbohydrate Variations of Leaf and Fruit of Nectarine cv. Red Gold During Growth Season at Gorgan Climate

نویسندگان [English]

 • kambiz mashayekhi 1
 • H. Sadeghi
 • V. Akbarpour
 • S. Atashi 2
 • Y. Ghasemi
 • Seyyed Javad Mousavizadeh 3
1 -
2 Gorgan
3 Department of Horticultural Sciences, Gorgan University of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Carbohydrate flow between vegetative and reproductive parts of trees is one of the determining factors of yield and fruit quality. Therefore, it varies during different times of growth season. The aim of this study was to investigate the carbohydrate content variation during growth season between leaf and fruit of nectarine. So, eight nectarine trees cv. Red Gold selected randomly in the orchard and after labeling two of them combined and four replications achieved for laboratory tests. Results indicated that the highest fresh (9.3 g) and dry (3.3 g) weight of the leaves recorded at the last harvesting stage. Fresh to dry weight ratio showed a descending trend than can be indicated this fact that leaf biomass is low at primary harvesting stages and increased gradually. Chlorophyll a, b and ab reached to the highest content at the last harvesting stage. Total sugar content showed an ascending trend at second and third harvesting stages and decreased at final harvesting stage. Fruit chlorophyll content also decreased by maturation and fruit ripening; while, anthocyanin content showed an ascending trend. Fruit total sugar content decreased by third stage, two weeks after pit hardening, but increased at the final harvesting stage. Sucrose content variations show a higher value at primary stages of fruit growth in comparison with next stages and decreased by final stages. Total sugar increased at the fourth stage to third harvesting stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nectarine
 • Carbohydrate
 • Total sugar
 • Chlorophyll
 • Sucrose
CAPTCHA Image