بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Daneshmandi Cv. Pistacia vera L.) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در پژوهش حاضر، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته رقم دانشمندی با سه رقم غالب استان خراسان شامل بادامی سفید، کله قوچی و اکبری مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد نظر شامل وزن تر و خشک میوه، وزن تر و خشک پوست سبز، وزن مغز سبز، وزن پوست استخوانی، درصد پوکی و خندانی، حجم میوه و حجم مغز سبز، درصد روغن، میزان و نوع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، پلی فنل کل توکوفرول کل، عدد پراکسید و عدد اسیدی بودند. نتایج نشان داد پسته دانشمندی از نظر شاخص های مهمی مانند وزن مغز سبز، درصد خندانی و نسبت مغز سبز به میوه برتر از سایر ارقام مورد مطالعه است. رقم دانشمندی نسبت به ارقام کله قوچی, اکبری و بادامی سفید دارای بیشترین درصد روغن (82/51 درصد) و بالاترین نسبت اسیدهای چرب چند غیراشباع به اشباع بود (82/2). از نظر میزان مواد آنتی‌اکسیدانی (توکوفرول و پلی فنل کل) رقم دانشمندی نسبت به سایر ارقام در جایگاه دوم قرار گرفت و در مقابل کمترین میزان پراکسید (که باعث کاهش ارزش غذایی پسته می شود) در رقم دانشمندی بدست آمد. (702/2 میلی اکی والان گرم بر کیلوگرم روغن). همچنین میزان اسیدیته در رقم دانشمندی 49/0 میلی گرم پتاس بر گرم روغن بود که نسبت به رقم کله قوچی (627/0 میلی گرم پتاس بر گرم روغن) 27 درصد کاهش نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق، استنباط می‌شود پسته دانشمندی می تواند یک رقم مناسب برای تولید تجاری بوده و جایگاه صادراتی این محصول ملی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study on Physical, Chemical and Biochemical Characteristics of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Daneshmandi) and Its Comparison to Some Commercial Cultivars From Iran

نویسنده [English]

  • Majid azizi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In this research, we studied physical, chemical and biochemical characteristics of pistachio entitled Pistacia vera cv. Daneshmandi and was compared to three pistachio including of Badami Sefid, Kalle Ghoochi and Akbari. The examined characteristics were fresh and dry weight of seed, green shell and also kernel, weight of hard shell, seedless and early opening nut, comparing the seed and kernel dimensions, percentage of oil, saturated and unsaturated fatty acids, acid value, peroxide value, total tocopherols, and total phenolics. The results indicated that Pistacia vera cv. Daneshmandi in some characteristics holds a distinction amongst the other types and particulary in some qualities such as kernel weight, percentage early opening nut and kernel/seed proportion. This cultivar was high-oil (51.28%) and also the highest in the ratio of poly unsaturated to saturated fatty acids (2.82). The second place of pistachio Daneshmandi was the amount of antioxidant material. In front, was lowest peroxide value in the Daneshmandi cultivar (2.702 mil equivgr.kg-1 oil). Also 27% decreased the amount of acid value in the Daneshmandi cultivar (0.49 mg.g-1 oil) of compared of the Kalleghoochi cultivar (0.627 mg.g-1 oil). In total, Pistacia vera Cv. Daneshmandi can be considered to be a good cultivar for commercial production and to have a top position among the national product exported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid value
  • Antioxidant
  • Peroxide value
  • Pistacia vera Cv. Daneshmandi
  • Saturated and Unsaturated Fatty Acids
CAPTCHA Image