بررسی مسیرهای بازاررسانی انار در استان لرستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضمن شناسایی مسیرهای مختلف بازاررسانی انار در استان لرستان، به ارزیابی اقتصادی این مسیرها پرداخته شده‏است. بدین منظور، حاشیه های مختلف بازاریابی، سهم عوامل بازاررسانی از قیمت نهایی محصول، ضریب هزینه بازاریابی و کارآیی بازاریابی در هر یک از مسیرهای بازاررسانی محصول محاسبه گردید. داده ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به صورت مقطعی و مربوط به سال زراعی 1388 می-باشد. این اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری و براساس 100 پرسشنامه از عاملین مسیرهای بازاررسانی انار لرستان به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. با توجه به نتایج این تحقیق بیشترین میزان ضریب هزینه بازاریابی (81/99) و حاشیه بازاریابی (139740 ریال) مربوط به مسیر تولیدکننده، تبدیل کننده و مصرف کننده می‏باشد. بعلاوه، سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول در این مسیر دارای کمترین میزان (85/1) است. بر اساس نتایج بدست آمده، مسیر صادرات با بالاترین میزان کارآیی کل (68/0) و کارآیی قیمتی (69/0) به عنوان بهترین مسیر بازاررسانی انار لرستان شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Pomegranate Marketing Channels in Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • A. Beiranvand
  • M. Khaledi
  • M. Shoukatfadaei
چکیده [English]

In this paper different channels of pomegranate marketing in Lorestan province are identified and the economic evaluation of these path ways is discussed. For this purpose, the different marketing margins, the share of marketing agents of final price of product, marketing cost coefficient and marketing efficiency in each channel was calculated. The necessary cross-sectional data and information was collected through in terview and 100 questionnaires by simple random sampling at 2010.According to the results, the producers, processors and consumer route has the highest marketing cost coefficient (99.81) and marketing margin (139740 Rials). Moreover, the producer share is the lowest in this route (1.85). The results indicated that the export routs is the best marketing route with highest total efficiency (0.68) and price efficiency (0.69) in Lorestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Marketing channels
  • Pomegranate
  • Lorestan
CAPTCHA Image