بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus lanatus Thunb.))

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

؟

چکیده

انتشار وسیع آنتیموان در محیط‏زیست ناشی از فرایندهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی می‌باشد. آنتیموان فلزی سنگین و سمی برای گیاهان، جانوران و انسان می‏باشد. به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف آنتیموان بر فعالیت های رشد و نمو گیاه هندوانه، آزمایشی در قالب طرح کاملا″ تصادفی با سه تکرار انجام شد. گیاهچه های هندوانه در محیط کشت هیدروپونیک حاوی غلظت های مختلف آنتیموان (0، 25/0.، 5/0، 75/0، 1، 5/1، 2، 3، 4، 6 و 8 میلی‏گرم در لیتر) قرار گرفتند. بعد از چهار هفته نمونه‏های مورد نظر از بافت های برگ و ریشه گیاهان برداشت شده و جهت سنجش پارامترهای بیوشیمیایی و مورفولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند با افزایش غلظت آنتیموان درمحلول غذایی، کاهش غلظت کلروفیل و پارامترهای رشد در نمونه های مورد بررسی معنی دار بود )05/0 < (p. همچنین محتوای پرولین ریشه و بخش هوایی، با افزایش غلظت آنتیموان، به طور معنی داری افزایش یافت. افزایش غلظت آنتیموان در محیط کشت، موجب افزایش قابل توجه آنتیموان ریشه و بخش هوایی شد که این انباشت در ریشه ها بسیار بیشتر از بخش هوایی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Antimony Stress on Biochemical and Physiological Criteria of Watermelon Plant (Citrullus lanatus Thunb.)

نویسندگان [English]

  • M.S. Araghi Shahri
  • mehrdad lahouti
  • F. Ghasemzadeh
  • H. Ejtehadi
چکیده [English]

Antimony is a toxic heavy metal for plants, animals and human being. Considering its effects on plants growth, different concentrations on watermelon growth and development were studied. The experiment was established on a factorial experiment based on a completely randomized design with 3 replications. The seedlings were grown hydroponically in nutrient solution containing Sb-EDTA (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6 and 8 mg/L). Samples were harvested after four weeks to determine biochemical and morphological parameters. With increasing Sb concentration in culture medium, resulted in significantly decreased chlorophyll content and some other growth parameters in treated plants (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimony
  • growth parameters
  • Proline
  • Chlorophyll
  • Citrullus lanatus
CAPTCHA Image