نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 چمران

چکیده

انار ‌(Punica granatum L.) یک محصول مهم باغبانی در ایران است که مصرف میوه تازه‌خوری و یا فرآورده‌های مختلف آن رایج است. تاخیر در برداشت میوه انار ممکن است موجب ترک‌خوردگی میوه و در نتیجه افزایش ضایعات شود، با این حال برداشت زود‌‌هنگام ممکن است شاخص های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه را تحت تاثیر قرار دهد. این آزمایش در سال 1390 به منظور تعیین اثر سه مرحله برداشت (بلوغ میوه) بر کیفیت سه رقم محلی انار (ملس پوست‌سبز، ملس پوست‌قرمز و ملس پوست‌زرد) در باغملک ‌(شمال شرقی اهواز، استان خوزستان) انجام گردید. وزن میوه، چگالی، درصد آب، پوست و آریل، ویتامین ث، کل مواد جامد محلول، اسیدیته کل‌قابل تیتراسیون، آنتوسیانین، مواد ایجاد کننده رنگ قهوه ای و شاخص بلوغ (نسبت مواد جامد محلول به اسید) برای ارزیابی کیفیت مورد استفاده قرار گرفت. ارتباط نزدیکی بین کیفیت میوه و زمان برداشت (بلوغ میوه) وجود داشت. کیفیت میوه بر اساس مواد جامد محلول، شاخص بلوغ (نسبت مواد جامد محلول به اسید)، کیفیت و شدت رنگ آب میوه و آنتوسیانین در ارقام برداشت شده در برداشت دوم و سوم بهتر بود. نتایج نشان دادند بیشترین وزن آریل، مواد جامد محلول و کیفیت رنگ آب میوه در رقم پوست سبز بود. هم چنین، کمترین نسبت طول به قطر میوه، آب میوه، نسبت آنتوسیانین به مواد ایجاد کننده رنگ قهوه ای و شدت رنگ آب میوه در رقم پوست سبز بود. درصد آب میوه، نسبت طول به قطر میوه، ویتامین ث، نسبت آنتوسیانین به مواد ایجاد کننده رنگ قهوه ای و شدت رنگ آب میوه در میوه های پوست زرد بیشتر بود. در مجموع، میوه های انار برداشت شده در اواخر تابستان به طور معنی داری کیفیت پایین تری نسبت به میوه های برداشت شده در مراحل بعدی داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Harvest Stage on Physical and Bio-chemical Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit in Climatic Condition of ‘Baghmalek’ (Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • F. Paimard
  • Mokhtar Heidari 1
  • Mohammad Hosein Daneshvar 2
  • noorolah moalemi 3

1

2

3

چکیده [English]

Pomegranate (Punica granatum) is an important fruit crop cultivated for fruit and processing in the Iran. Delaying fruit harvest of pomegranate may increase fruit losses due to fruit cracking; however, early harvest may influence physical and biochemical indices of fruit. An experiment was carried out in 2011 at ‘Baghmalek’ (North West of Ahwaz, Khuzestan province, Iran) to determine the effects of three stages of fruit harvest (fruit maturity) on quality of fruit in three local cultivars of pomegranate. Fruit weight, density, percentage of juice, peel and seed, vitamin C, total soluble solid (TSS), acidity (TA), anthocyanin and maturity index (TSS/TA) were used for fruit quality assessment. A close relationship was observed between fruit quality and time of fruit harvest (fruit maturity). The fruit quality in respect of TSS, maturity index (TSS/TA), fruit juice color intensity and quality, anthocyanin was superior in fruit harvested from fruits harvested at the 2th and 3th harvest time. Results revealed that the aril weight, TSS, fruit juice color quality was high in ‘Poost Sabz’. Also, lowest fruit L/D, fruit juice, anthocyanin/browning substances ratio and fruit juice color intensity was recorded by ‘Poost Sabz’. Percentage of fruit juice, fruit L/D and vitamin C was high for the fruits of ‘Poost Zard’. Overall, pomegranate fruits harvested at the end of summer had significantly lower quality than fruits harvested at the later stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate
  • Quality
  • Maturity
  • Cultivar
  • Fruit
CAPTCHA Image