بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum tuberosum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

چکیده

به منظور بررسی تأثیر قارچ‌های آربوسکولار مایکوریزا بر رشد، عملکرد و کیفیت ریزغده تولیدی در گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت در سیب‌زمینی یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملاً تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل دو رقم سیب‌زمینی (آگریا و سانته) و کاربرد قارچ‌های آربوسکولار مایکوریزا (G. mosea ، G. etunicatum و مخلوط آن‌ها ) و عدم کاربرد قارچ بودند. در مراحل رشد گیاهچه‌ها از صفاتی مانند میزان کلروفیل، طول‌ میانگره، قطر ساقه، طول استولون، سطح برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه و نیز مقدار کلونیزاسیون ریشه اندازه‌‌گیری به عمل آمد. پس از برداشت ریزغده‌ها به اندازه‌های مختلف تفکیک شده و درصد ماده خشک آن‌ها نیز اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که قارچ‌های مایکوریزا اثر معنی‌داری بر صفات رشد، عملکرد و میزان ماده خشک ریزغده تولیدی در گیاهچه‌های سیب‌زمینی دارند. در شاخص‌های رشد اثر متقابل رقم و قارچ مایکوریزا صرفاً با طول استولون و وزن تر و خشک ‌ریشه معنی‌دار شد. در تمامی کلاس‌های اندازۀ ریزغده تولیدی، اثر متقابل رقم و مایکوریزا معنی‌دار شد. بیشترین میزان ریزغده در تلقیح با مخلوط دو گونه مایکوریزا حاصل گردید. در بررسی روابط همبستگی صفات با درصد کلونیزاسیون قارچ مشخص شد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین درصد کلونیزاسیون با اغلب شاخص‌های مورد اندازه‌گیری و عملکرد ریزغده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effect of Symbiosis with Mycorrhizal Fungus on Growing Characteristics and Minituber Yield of Potato Plantlets

نویسندگان [English]

  • Kh. Parvizi
  • F. Dashti
Associate Professor, Department of Horticulture Crops Research, Faculty member of Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

To evaluate the influence of arbuscular mycorrhizal inoculation on growth, yield and minituber production of potato plantlets, a pot experiment was conducted using a factorial based on completely randomized design with four replications. The factors were mycorrizal inoculation (non-inoculated and inoculated with Glomus mosseae, Glomus etunicatum and mixed of them) and two potato cultivars (Agria and Sante). Some growing characteristics and physiological traits such as chlorophyll content, internode length stem diameter, stolon length, leaf area, fresh and dry stem weight, fresh and dry root weight and percentage of colonization were measured. After harvesting, minitubers were separated to different classes according their size and their percentage of dry matter was measured. The results showed that inoculation with mycorrhiza had significant effect on all parameters. In growth characters the interaction of cultivar and mycorrhiza was significant only in stolon diameter and root fresh and dry weigh. The interaction of cultivar and mycorrhiza had significant effect on production of all minituber classes. Highest number of minituber was achieved by inoculating with mixture of fungi. Correlation coefficients demonstrated that most of growth parameters and minituber yield had significant relation with colonization percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato
  • Plantlet
  • Mycorrhiza
  • Symbiosis and Minituber production
CAPTCHA Image