تأثیر سالسیلیک اسید، کلریدکلسیم و تیمار آب گرم برپارامترهای کمی، کیفی و انبارمانی انار رقم میخوش

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثر تیمارهای آب گرم (45 درجه سانتیگراد به مدت پنج دقیقه، 55 سانتیگراد به مدت 25 ثانیه و بدون تیمار- شاهد)، سالسیلیک‌ اسید در سه سطح (صفر، 1 و 2میلی مولار) و کلریدکلسیم در دو سطح (2% و 4%) برحفظ پارامترهای کمی و کیفی وانبارمانی انار رقم میخوش بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. میوه ها به مدت 4 ماه انبارشده و نمونه برداری در پایان ماه چهارم انجام شد. نتایج نشان داد تیمار کلریدکلسیم سبب جلوگیری از کاهش وزن ونرم شدن بافت میوه ها در مقایسه با میوه های شاهد گردید. سالسیلیک اسید اثر معنی‌داری در جلوگیری از افزایش کل مواد جامد محلول داشت که غلظت دو میلی مولار مؤثرتر از یک میلی مولار عمل کرد، همچنین میوه-های تیمار شده با این ماده کاهش کمتری در میزان اسید قابل تیتراسیون داشتند. میوه های تیمار شده با آب گرم درصد کاهش وزن کمتری نسبت به میوه های شاهد داشتندکه تیمار آب گرم45 درجه سانتیگراد مؤثرتر از 55 درجه سانتیگراد عمل کرد. همچنین مشاهده گردید استفاده از تیمارهای آب گرم و سالسیلیک اسید میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز4 را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. بررسی اثر متقابل تیمارهای سه گانه نشان دادکه تیمار آب گرم 45 درجه سانتیگراد، سالسیلیک اسید دو میلی مولار و کلرید کلسیم چهار درصد بهترین نتیجه را در انبارمانی میوه های انار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Salicylic Acid, Calcium Chloride and Hot Water Treatment on Quantitative, Qualitative Parameters and Storage Life of Pomegranate cv. Meykhosh

نویسندگان [English]

  • V. Rabiei
  • S. Rahmani
چکیده [English]

The effect of hot water treatments [45°C for five minutes, 55°C for 25 seconds and non-treated(control)], salicylic acid in three levels (0, 1 and 2 mM) and calcium chloride in two levels (2% and 4%) on quantitative and qualitative parameters and storage life of pomegranate cv. Meykhosh were investigated. Experiment was conducted as a factorial based on completely randomized design with three replications. Fruits were stored for four months and sampling was performed at the end of storage. Results showed calcium chloride treatment prevents weight loss and fruit softening in comparison with control. Salicylic acid had a significant effect in preventing of TSS content increasing so thatSalicylic acid with 2 mM concentration was more effective than 1 mM, also fruits treated with salicylic acid had less reduction in TA content. Fruits treated with hot water had weight loss percentage less than control fruits and hot water treatment at 45 °C was more effective than 55 °C. Also the use of hot water and salicylic acid treatment increased PAL activity in comparisonwith the control. Survey of triple treatments interaction showed that hot water treatment at45 °C, 2 mM of Salicylic acid and 4% calcium chloride had the best result in pomegranate fruits storage life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fruit firmness
  • Phenylalanine Ammonialyase Enzyme
  • Postharvest
CAPTCHA Image