اثر سطوح مختلف شدت نور و دیاکسیدکربن بر ریشهزایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

غنی سازی دی اکسید کربن در گلخانه ها می‌ تواند به عنوان راهکاری برای کاهش زمان تولید، بهبود قدرت رشد و همچنین افزایش کیفیت گیاه باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن و نور بر ریشه زایی گیاه برگ زینتی کروتون (Crotone کرچک هندی) با نام علمی Codiaeum variegatum از خانواده Euphorbiaceae، در شرایط گلخانه ای انجام شد. دی اکسید کربن به عنوان کرت اصلی در سه سطح (380 پی پی ام به عنوان تیمار شاهد، 750 و 1050 پی پی ام)، و شدت نور به عنوان کرت فرعی (10000 لوکس به عنوان تیمار شاهد، 12000 و 14000 لوکس)، تیمارهای این آزمایش را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که با افزایش نور و دی اکسید کربن صفات مورد بررسی افزایش معنی داری داشت. به طوری که بیشترین میزان صفات اندازه گیری شده در شدت نور 12000 لوکس و غلظت 750 پی پی ام مشاهده شد. بر هم‌کنش نور و دی اکسید کربن باعث شد. صفات طول برگ، تعداد برگ، کیفیت ریشه، حجم ریشه و طول ریشه در سطح احتمال 1% معنی دار شد و درصد ریشه در سطح احتمال 5% معنی دار و سبزینگی برگ معنی دار نشد. نتایج نشان داد که با افزایش هر دو عامل نور و دی اکسید کربن میزان ریشه-زایی و رشد گیاه افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Light Intensitius and CO2 Levels on the Rooting of Croton Codiaeum variegatum Cuttings

نویسندگان [English]

  • G. Chenarani
  • Mahmoud Shour 1
  • Ali Tehranifar 2
  • S.H. Nemati
  • Gholam Hossein Davarynejad 1
1
2
چکیده [English]

CO2 enrichment in greenhouse is a suitable way which reduces production time, better growth vigor and also higher plant quality. The main aim of this study was to find out the effects of artificial CO2 enrichment under different light levels on rooting of the ornamental foliage Codiaeum variegatum. The experiment was planned as a split plot based on a completely randomized design. CO2 was considered as the main plots (380 as control, 750 and 1050 ppm) and these light intensities as the sub plots (10000 as control, 12000 and 14000 Lux) were used. Results showed a significant increase on measured traits with elevating levels of CO2 and light. Highest measured values of different traits were observed at 12000 Lux light intensity and 750 ppm CO2 enrichment. Light intensity × CO2 interaction had a significant effect on leaf length, leaf number, root quality, root volume, root length (P≤0.01) and rooting percentage at (P≤0.05). Spad chlorophyll unit was not noticeably significant. Rooting and plant growth generally raised along with both light intensity and CO2 elevation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rooting
  • Leaf length
  • Chlorophyll
  • Croton
  • CO2
CAPTCHA Image