بررسی تاثیر پلی‌مر سوپرجاذب و سطوح مختلف کم‌آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه گوجه‌فرنگی ( Lycopersicum esculentum L.

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پلی‌مرهای سوپرجاذب میتوانند با جذب مقادیر قابل ملاحظه آب و افزایش قدرت نگهداری آب در خاک، به مرور آن را در اختیار ریشه گیاه قرار دهند. برای تعیین تاثیر کاربرد مقادیر پلی‏مر سوپر جاذب در کاهش اثرات تنش خشکی و افزایش راندمان آبیاری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار و تیمارهای 0، 10 و 20 درصد حجمی سوپر جاذب و میزان رطوبت100 درصد، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی به روش وزنی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. تنش آبی باعث کاهش اجزای عملکرد چون محتوای کلروفیل، وزن تر و خشک شاخساره شد ولی تاثیر معنی‏داری در سطح احتمال 5 درصد بر شاخص های میوه نداشت. سوپرجاذب باعث بهبود پارامترهای رشدی گوجه‏فرنگی در شرایط تنش شد به‌طوری که در ظرفیت زراعی 50 درصد سوپرجاذب 10 درصد حجمی باعث افزایش 14 درصدی محتوای نسبی آب بافت و 60 درصدی وزن تر ریشه نسبت به تیمار بدون اعمال سوپرجاذب شد. سوپرجاذب 20 درصد حجمی باعث افزایش 22 درصدی کلروفیل در ظرفیت زراعی 25 درصد، سوپرجاذب 10 درصد حجمی به ترتیب باعث افزایش 28 و 53 درصدی محتوای نسبی آب بافت و وزن تر ریشه در ظرفیت زراعی 25 درصد نسبت به تیمار بدون اعمال سوپرجاذب در سطح احتمال 5 درصد شد. به کار بردن پلی‌مر سوپرجاذب با افزایش ویژگی‏هایی مانند افزایش قدرت نگهداری آب در خاک و ریشه می‏تواند در شرایط تنش رشد معمول گیاه را منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Superabsorbent Polymer and Different Withholding Irrigation Level on Some Qualitative and Quantitative Traits of Tomato (Lycopersicum esculentum)

نویسندگان [English]

  • M. Haghighi
  • M. Mozafariyan
  • Z. Afifipour
چکیده [English]

The superabsorbent polymer withholding water and disperse it gradually to roots increase soil water capacity. To study the effect of superabsorbent polymer on decreasing water stress effect as well as increasing irrigation efficiency a factorial experiment based on randomized block design with 4 replicates was design. Treatments were 0, 10 and 20 % V superabsorbent and irrigation levels 25, 50 and 100% field capacity in greenhouse of Shiraz University. The results were shown that drought stress decreased chlorophyll content, fresh and dry weight but did not effect on fruit parameters at 5%. Superabsorbent improved tomato growth in stress condition and in 50% FC,10% superabsorbent increased relative water content to 14%and fresh weight of root to 60%. Chlorophyll content increased to 22% in 25%FC with 20% superabsorbent relative water content and root fresh weight increased 28 and 53% respectively. In 25%FC with 20% superabsorbent. Superabsorbent elevated hazardous effect of drought stress and with holding the water in root zoon cues normal plant growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • superabsorbent
  • Tomato
CAPTCHA Image