بررسی تأثیر کاربرد سولفات پتاسیم و اسیدهیومیک بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گل راعی (Hypericumperforatum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده

به منظور بررسی تأثیر دو نوع کود مختلفآلی (اسید هیومیک مایع) و غیرآلی (سولفات پتاسیم) بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس گل راعی، آزمایشی به صورت فاکتوریل (3×3) با سه تکرار بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال زراعی 91-90 به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل سولفات پتاسیم (Kx) در غلظت‌های (صفر،60 و 100) کیلوگرم در هکتار واسید هیومیک (Hx) در سه سطح (صفر،20 و 40) لیتر در هکتار بودند که به ترتیب در دو مرحله (در اسفند ماه) قبل از گلدهی و هر پانزده روز یک‌بار (در مجموع چهار بار) همراه با آب آبیاریاعمال گردیدند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد کهاثر ساده کود پتاسیم واسید هیومیک برارتفاع گیاه، تعداد ساقه گل‌دهندهو تعداد خوشه گل در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بوده است؛ اما اثر متقابل آن‌ها بر ارتفاع گیاه معنی‌دار نشد. از سوییدر بالاترین سطح تیمارها (100 کیلوگرم کود پتاسیم (K100) و 40 لیتر اسید هیومیک (H40)) بالاترین میزان وزن تر وخشک در واحد مترمربع در برداشت اول ودوم تولیدگردید. از سوی دیگر بالاترین میزان ارتفاع، تعدادگل وتعداد شاخه گل‌دهنده نیز متعلق به همین تیمار بود. میزان اسانس به دست آمده در دو تیمار (H20×K100) و (H40×K100) از سایر تیمارها بیشتر وبا سایر سطوح تیماری اختلاف معنی‌دار نشان داد. این دو سطح کودی میزان اسانس در این گیاه را نیز افزایش داد. تجزیه عناصر غذایی ماکرو در گیاه نشان داد که تیمارهای اعمال شده بر مقادیر فسفر ونیتروژن جذب شده تأثیر معنی‌دار نداشت اما میزان پتاسیم در تیمار H40×K100 از سایر تیمارها بالاتر بود. با توجه به این‌که پراکنش طبیعی گل راعی در اراضی با پتاسیم بالا گزارش شده استاحتمال می‌رود تغذیه این گیاه با کودهای حاوی پتاسیم برای بهبود کیفیت و کمیت مواد مؤثره نیز مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Potassium Sulphate and Humic acid on Growth, Yield and Essential Oil Content in Hypericum perforatum L.

نویسندگان [English]

  • H. Kaboli Farshchi 1
  • Majid azizi 1
  • Seyyed Hosein Nemati 2
  • V. Rowshan 3
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi university of Mashhad
3 Research Center of Agriculture and Natural Resources, Province Fars
چکیده [English]

Introduction: Medicinal and aromatic plants can play an important role in commercial crops, which also represent a safe alternative for chemical pharmaceutical industries. St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) due to its therapeutic efficacy has been used for decades in folk medicine and is considered as a promising medicinal plant with valuable potential as a source of hypericin, essential oils and antioxidants. Studies on agronomic factors such as application of potassium and humic acid as well as nitrogen fertilization on yield, essential oil and antioxidant activity of Hypericum perforatum have not been investigated thoroughly until now. This study was designed to study the effect of using humic acid and potassium sulphate on morphological and phytochemical characteristics of Hypericum perforatum.
Materials and Methods: The plant material was prepared from Science and Technology Park in Khorasan-e Razzavi–Mashhad. In spring, the plants were transplanted into the field of Horticulture department, Ferdowsi University of Mashhad, for fertilizing treatments. The experimental layout was factorial in a complete randomized design (CRD), with three replications. Potassium Sulphate (K2SO4) was applied at the rates of 0.0 (K0), 60 (K60) and 100 (K100) kg ha-1. The other treatment were humic acid, which was applied at three rates 0 (H0), 20 (H20) and 40 (H40) L ha-1. Plants were treated at two stages, before flowering by potassium fertilizer and fertigated four times in 15-day intervals with humic acid. Besides the fresh and dry weight, number of flowers, stem height and number of flowering stems were determined at the end of the growing stage.
Results and Discussion: The ANOVA indicated that most of measured attributes of Hypericum perforatum plant were significantly affected by both treatments. Data presented revealed that the highest stem (91.6 cm) was recorded at the highest level of potassium sulphate (K100) treatment, while the shortest height (60.4 cm) was recorded at the lowest level of potassium sulphate (K0) treatment. On the other hand, the highest stem (80.33 cm) was achieved with the highest level of humic acid treatment. No significant difference was observed between the highest level of humic acid (H40) and the second level (H20), while both mentioned levels showed a significant difference with control (H0). This means that the control plants possessed the lowest stem height (66.7 cm). The DPPH method for evaluation of antioxidant activity reflects the ability of the present compounds to scavenge hydrophilic free radicals. DPPH inhibition was investigated and the results were evaluated as relative activities against α-tocopherol as positive control. A lower EC50 indicates a higher antioxidant activity. As it is shown, the least EC50 which indicates the highest antioxidant activity belonged to plants treated with potassium sulphate at (100 kg.ha-1). Control plants possessed the least antioxidant activity and showed no significant difference compared with plants treated with 60 kg.ha-1 of this fertilizer. Humic acid had a significant effect on antioxidant activity of H. perforatum. The lowest value of EC50 was related to the highest level of humic acid, while the highest value of EC50 was obtained from control plants. There was also significant difference between control and two other levels (20 and 40 L ha-1) of humic acid. Applied fertilizers at their high levels showed significant effects on EC50 decrease, which means the increment of antioxidant activity of H. perforatum. The high antioxidant activity of this medicinal plant is the reason of flavonoids and phenols existence. It seems that application of these fertilizers have led to increment of the mentioned secondary metabolites and followed by an increase of antioxidant activity in comparison with control plants. Totally, H. perforatum possessed a high antioxidant activity. Based on recorded data of the present study, application of the mentioned fertilizers separately or simultaneously caused the increase of this important medicinal plant fresh and dry weight, and finally the yield. Number of flowers, stem height and flowering stems reached the highest value at the highest level of both fertilizers (K100H40). As potassium plays an important role in the development of reproductive parts of plants, it might be one of the reasons of the above mentioned increase. The highest essential oil content was recorded at high levels of both fertilizers (K100H40). Since the highest essential oil content accumulates in the flowering stems, an increase of these stems height and a higher number of flowers would lead to an increase of essential oil content of H. perforatum. Antioxidant activity of this plant is flavonoids contributed. It seems that application of these fertilizers increased the antioxidant activity by an increase of this pigment content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plants
  • Inorganic Fertilizers
  • Organic fertilizers
1- Amanifar S.,Aliasgharzad N., Najafi N., Oustan Sh., andBolandnazar, S. 2010. Effect of ArbuscularMycorrhizal Fungi on Lead Phytoremediationby Sorghum (Sorghum bicolor L.).Soil and Water Journal, 22(1):156-170
2- Omidbaigi R. 2007. Production and Processing of Medicinal Plants. Behnashr Publication. 238PP.
3- Azizi M. 2000. The study on the effect of physiological and environmental factors on growth, yield and active substances in Hypericumperforatumin vitro and in Vivo condition. PhD Dissertation in TarbiatModarres University of Tehran, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture. 129PP.
4- Azizi M., 2005. Change in Content and Chemical Composition ofHypericumperforatum L. Oil at Three Harvest Time. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 13(2):79-85.
5- Gadzovska S., Maury S., Ounnar S., Righezza M., Kascakova S., Refregiers M,, Spasenoski, M., Joseph, C., andHagege D.,2005. Identification and quantification of hypericin and pseudohypericin in different Hypericumperforatum L. in vitro cultures. Plant Physiology and Biochemistry, 43: 591 - 601.
6- Barnes J, Anderson LA, Phillipson D. St. John's Wort (HypericumperforatumL.):.2001. A review of its chemistry, pharmacology and clinical properties. J. Pharm. Pharmacol; 53: 583
7- Abou El-Magd M. M.,Zaki, M. F.andCamilia, Y. 2010. Effect of planting dates and different levels of potassium fertilizers on growth, yield and chemical composition of sweet fennel cultivars under newly reclaimed sandy soil conditions.American Science.6(7):89-106.
8- Arancon N., Edwards, C., Lee, S., Byrne, R. 2006.Effects of humic acid from vermicomposts on plant growth.European Journal of Soil Biology, 42: 65–69.
9- Ahmed M.E.,Derbala, M., El-Kade, A., and Abd, N. 2009. Effect of irrigation frequency and potassium source on the productivity، quality and storability of garlic. Irrigation and Drainage, 26(3):1245- 1262.
10- Azizi M.,Omidbaigi, R. 2002.Effect of NP supply on herb yield,hypericin content and cadmium accumulation of St. John’s Wort (Hypericumperforatum L.)ActaHorticulturae. 576:267-7.
11- Badawy E.M.,Maadawy, E.I., Heikal, A. 2009. Effect of nitrogen, potassium levels and harvesting date on growth and essential oil productivity of Artemisia annua L. plants. 4th Conference on RecentTechnologies in Agriculture, 600-616.Cairo, Giza, Egypt.
12- Bertoli A., Cirak, C., Jamic, A. and Silva, T. 2010.Species as sources of valuable essential oil.Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology .5(1):29-47.
13- Cacilia R., Juarez, R.,Craker, L. and Mendoza, A. 2011.Humic substances and moisture content in the production of biomass and bioactive constituents of Thymus vulgaris.L.ArticuloCientifico. 34(3):183-188.
14- Hilal M.H.,Selim, A.M. and El-Neklawy, A.S. 1992. Enhancing and retarding effect of combined sulphur and fertilizers applications on crop production in different soils.In Proceedings Middle East Sulphur Symposium 12-16 February. Cairo, Egypt.
15- HassanpouraghdamM.B.,Tabatabaie, S.J.,Nazemiyeh, H.andAflatuni, A. 2008. N and nutrition levels affect growth and essential oil content of costmary (Tanacetumbalsamita L.).Food، Agriculture and Environment، 6(2):150-154.
16- Hikaru A., Amzad, H., Yukio, I., Kenichi, Y., Kazuo, H., Yukikazu, I. and Yoko, A. 2007.Effect of application of N, P and K alone or in combination of growth, yield and curcumin content of turmeric (Curcuma longa L.).Plant production science. 10(1):151-154.
17- Khazaie H.R.,EyshiRezaie, E. and Bannayan, M. 2011. Application times and concentration of humic acid impact on above ground biomass and oil production of hyssop (Hyssopusofficinalis).Medicinal Plants Research.5(20):5148-5154.
18- KhalidKh. andHendway,S. 2009. Effect of chemical and organic fertilizers on yield and essential oil of chamomile flower heads. Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology,5(1):43-48.
19- Kuntal D., Raman, D., Thippenahalli, N.S. and Sekeroglu, N. 2007. Influence of bio-fertilizers on the biomass yield and nutrient content in Stevia rebaudiana Bert. grown in Indian subtropics. Journal of Medicinal Plants Research, 1(1),005-008.
20- Mert A. 2008.The effect of some agronomic practices on yield and yield components with quality of Artemisiaannua L. PhD Thesis.Cukurova University, Institute of Natural and Applied Sciences, Adana, Turkey. (Cited afterÖzgüvenetal.,Industrial Crops andProducts,27(1):60-64.
21- Michałojc Z. and Buczkowska, H.2009. Influence of varied potassium fertilization on eggplant yield and fruit qualityin plastic tunnel cultivation. Folia Horticulturae, 21(1):17-26.
22- Prabhu M., Ramesh Kumar, A. and Rajamani, K. 2010. Influence of different organic substances on growth and herb yields of sacred basil (Ocimumbasilicum L.). Indian Journal of Agricultural Research. 44(1):48–52.
23- Rajaman K. and Balakumbahan, R. 2010. Effect of bio-stimulant on growth and yield of senna (Cassiaangustifolia).Horticultural Science and Ornamental Plant, 2(1):16-18.
24- Schwob I.,Bessiere, J., Masotti, V., Viano, J. 2004. Change in essential oil composition in saint jon،s wort (Hypericumperforatum)aerial parts during its phonological cycle.Biochemical Systematic and Ecology.32:735-745.
25- Stef D., Gergen, I., Stef, L., Harmanescu, M., Pop, C., Druga, M., Bujanca, G. and Pop, M. 2010.Determination of the macro elements content of some medicinal herbs.Animal Science and Biotechnologies, 43(1):122-126.
CAPTCHA Image