اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه گیاهان دارویی با روشهای مختلف ضدعفونی می‌شوند که هر کدام از این روش‌ها تاثیرات متفاوتی بر بار میکروبی آنها می‌گذارد. بنابراین استفاده از روش‌هایی که تاثیر زیادی در سالم‌سازی و کمترین تاثیر را روی مواد موثره این گیاهان داشته باشد ضروری است از این رو هدف از این تحقیق که بصورت طرح کامل تصادفی وآزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت بررسی تاثیر پرتو‌تابی با اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی گیاه دارویی بادرنجبویه می‌باشد. به این صورت که برگهای خشک شده بادرنجبویه در برابر دوزهای ۳، ۷، ۱۰ و ۱۵ کیلوگری اشعه گاما و غلظت‌های ۰/۳، ۰/۶ و ۰/۹میلیگرم در لیتر گاز ازون در مدت زمان‌های 10 و 30 دقیقه قرار گرفتند سپس بار میکروبی آنها مورد بررسی قرار-گرفت. نتایج نشان داد که هر دو روش بار میکروبی بادرنجبویه را کاهش دادند. اما ازون‌دهی تاثیر بیشتری در کاهش بار میکروبی این گیاه داشت بیشترین تاثیر اشعه گاما بر بار میکروبی مربوط به دوز ۱۵ کیلوگری بود. و غلظت ۰/۹ میلیگرم در لیتر گاز ازون و زمان ۳۰ دقیقه بیشترین تاثیر را در کاهش بار میکروبی داشت. بطور کلی نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استفاده از گاز ازون به منظور ضدعفونی بادرنجبویه روش ضدعفونی مناسبی می باشد. با توجه به این که استفاده از ازون هزینه کمتری نسبت به اشعه گاما نیاز دارد . اما باید تحقیقات بیشتری در مورد زمان قرار گیری نمونه های گیاهی در برابر گاز ازون و تاثیر آن روی مواد موثره گیاهان داریی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Disinfectants effect of Gamma Radiation and Ozone Gas on Microbial Load of Meliss (Melissa officinalis)

نویسندگان [English]

  • Razieh Valiasill
  • M. Azizi
  • H. Aroiee
  • M. Bahraini
  • M. Morabaian
چکیده [English]

Introduction: Today, tendency to use drugs and therapies with herbal and natural products are increasing because negative effects of chemical drugs and environmental pollution have been proved. Collection and handling of medicinal plants are not usually done in sanitary conditions and difference in cultivation conditions can also increase pollution, influencing the maintenance period and damaging the aspect and the potential benefit of medicinal plants. Medicinal plants decontaminate with different methods that each of these methods has different effects on their microbial load. Therefore it seems essential to use of methods that can have the highest effect on microbial load decrease and the lowest effect on active substance of these plants.
Materials and Methods: In order to evaluate the effects of Ozone gas and gamma irradiation on microbial load of Melissa officinalis, an experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications. Plant samples were collected from the Research farm of, Ferdowsi University of Mashhad. Meliss leaves were treated by Ozone gas concentrations 0.3, 0.6 and 0.9 ml/L for 10 and 30 min and irradiated at dosages 3, 7, 10 and 15 KGy by a Co60 source. Then microbial load of Meliss leaves were measured. Coliform bacteria were determined using Violet Red Bile lactose (VRBL) agar (Liofilchem Co., Italia), according to the method of ISO4832. According to ISO 7954, yeast extract of glucose chloramphenicol agar (Liofilchem Co., Italia) was used for determination of mold and yeast. The total count (plate count agar, Liofilchem Co., Italia) was determined by method of ISO 4833, that each replicate was tested with duplicate pour plates. Ozone gas was produced by corona discharge Ozone generator with production capacity 10 g/h of Ozone gas (OZONEAB co. A.S10. Iran). Analysis of variance and means comparison were calculated using SAS 9.1 (Cary, NC, USA, 2002-2003). Means square comparisons were different at the 5% significance level by the least significant difference test.
Results and Discussion: The effect of Gamma radiation on microbial load such as total count, molds, yeasts and Coliform was significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma irradiation
  • Meliss
  • Microbial load
  • Ozone gas
1- Abrar M., Anjum F.M., Zahoor T., and Nawaz H. 2009. Effect of Storage Period and Irradiation Doses on Red Chillies. Pakistan Journal of Nutrition, 8 (8): 1287-1291.
2- Akbas M.Y., and Ozdemir M. 2008. Application of gaseous ozone to control populations of Escherichia coli, Bacillus cereus and Bacillus cereus spores in dried figs. Journal of Food Microbiology, 25: 386–391.
3- Akbas M.Y., and Ozdemir M. 2008. Effect of gaseous ozone on microbial inactivation and sensory of flaked red peppers. International Journal of Food Science and Technology, 43: 1657–1662.
4- Alam M.K., Choudhuryn N., Chowdhury N.A., and Yous soufi, Q. M. 1992. Decontamination of spices by gamma radiation. Letters in Applied Microbiolog, 14:199-202.
5- Dadkhah A., Kalafi H., Rajaii R., Alame A., Rezaii MB., and Siihon M. 2009. Study of the Effects of gammairradiation on microbial load and efficient extracts of caraway seeds. Journal of Nuclear Science and Technology, 49: 27-34. (In Persian with English abstract).
6- Gupta P.C., Garg N., and Joshi P. 2011. Effect of gamma irradiation on the extraction yield and microbial contamination of medicinal plants. International Journal of Food Safety, 13: 351-354.
7- Inan F., Pala M., and Doymaz I. 2007. Use of ozone in detoxification of Aflatoxin B1 in red pepper. Journal of Stored Products Research, 43: 425–429.
8- International Organization for Standardization ISO 4833:2003. 2003. Microbiology of food and animal feeding stuffs horizontal method for the enumeration of microorganisms-colony count technique at 30°C. Geneve.
9- International Organization for Standardization, ISO 4832. 2006. Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of coliforms – Colony-count technique. Geneva. 6 pp.
10- International Organization for Standardization, ISO 7954:1987. 1987. Microbiology – General guidance for enumeration of yeasts and moulds – Colony count technique at 25 °C. Geneva. 3 pp.
11- Khadre M.A., and Yousef A. E. 2001. Sporicidal action of ozone and hydrogen peroxide: a comparative study. International Journal of Food Microbiology, 71: 131–138.
12- Khattak K.F., Simpson T.J., and Ihasnullah. 2009. Effect of gamma irradiation on the microbial load, nutrient composition and free radical scavenging activity of Nelumbo nucifera rhizome. Journal of Radiation Physics and Chemistry, 78: 206–212.
13- Kneifel W., Czech E., and Kop, B. 2002. Microbial contamination of medicinal plants. A review. Journal of medicinal plant and natural product research, 6:5–15.
14- Masakova N.S., Tseevatuy B.S., Trofimenko S.L., and Remmer G.S. 1979. The chemical composition of volatile oil in lemon-balm as an indicator of therapeutic use. Journal ofmedicinal plant and natural product research, 36: 274.
16- Mimica-Dukic N., Bozin B., Sokovic M., and Simin N. 2004. Antimicrobial and Antioxidant Activities of Melissa officinalis L Lamiaceae) Essential Oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: 485-489.
17- Naitoh S., Okada Y., and Sakai T. 1987. Studies on utilization of ozone in food preservation: III. Microbicidal properties of ozone on cereal grains, cereal grain powders, peas, beans, and whole spices. Journal of Japan Food Science & Technology Society, 34: 788–793.
18- Naitoh S., Okada Y., and Sakai T. 1988. Studies on utilization of ozone in food preservation: V. Changes in microflora of ozone treated cereals, grains, peas, beans, and spices during storage. Journal of Japan Food Science & Technology Society, 35: 69–77.
19- Oh K.N., Lee S.Y., Lee H.J., Kim K.E., and Yang J.S. 2003. Screening of gamma irradiated spices in Korea by using a microbiological method (DEFT/APC). Journal of Food Control, 14:489–494.
20- Omidbaigi, R. 2009. Production and processing of medicinal plants. V3. Astan quds razavi publications. Mashhad. (In Persian with English abstract).
21- Sadecka J., and Polovka M. 2008. Multi- experimental study of γ- radiation impact on oregano (Origanum vulgare L.). Journal of Food and Nutrition Research, 47(2): 85-91.
22- Salehi Sormaghi MH., Amin G., Zahedi H., and Kochesfahani H. 2007. The investigation of essential oil changes of medicinal plants that are decontaminated with gamma radiation. Journal of Medicinal Plants, 2(22): 71-76. (In Persian with English abstract).
23- Saputra T.S., Maha M. and Purwanto Z.I. 1983. Quality ghanges of irradiated spices stored in vario us packaging materials. Risalah Seminar Nasional Pengawetan Makanan Dengan Iradiasi, Jakarta.
24- Soriani R.R., Satomi L.C., and Pinto T.J.A. 2005. Effects of ionizing radiation in ginkgo and guarana. Journal of Radiation Physics and Chemistry, 73:239–242.
25- Valiasill R., Azizi M., Bahraini M., and Aroiee AH. 2012. The effect of gamma irradiation on microbial load and essential oil compound of Shirazi thyme (Zataria multiflora). Journal of postharvest physiology and technology of horticultural crops. 1:43-53. (In Persian with English abstract).
26- Valiasill R., Azizi M., Bahreini M., and Arouiee H. 2013. The Investigation of Decontamination Effects of Ozone Gas on Microbial Load and Essential Oil of Several Medicinal Plants. Journal of Notulae Scientia Biologicae, 5(1):34-38. (In Persian with English abstract).
27- Zhao J., and Cranston P.M. 1995. Microbial decontamination of black pepper by ozone and the effect of the treatment on volatile oil constituents of the spice. Journal of Science Food and Agriculture, 68: 11–18.