ارزیابی درجه حرارت‌های کاردینال جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی و بومی ایران، پونه‌سای‌انبوه (Nepeta glomerulosa Boiss.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده

گیاه دارویی پونه‌سای‌انبوه (Nepeta glomerulosa Boiss.) گیاهی است معطر و بومی ایران که متعلق به خانواده نعناعیان می‌باشد. یکی از مشکلات عمده در گیاهان دارویی این است که جوانه‌زنی بذر گیاهان در شرایط محیطی طبیعی مطلوب بوده، ولی تحت شرایط آزمایشگاهی یا زراعی، مناسب نیست. این پژوهش به منظور اطلاع از نحوه جوانه‌زنی بذر جهت استقرار موفق و مطلوب این گیاه، با بررسی خصوصیات مختلف جوانه زنی و تعیین درجه حرارت‌های کاردینال بذور، در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 93-92 انجام شد. تیمارها شامل تیمار سرمایی در 4 سطح (1، 2، 3 و 4 هفته سرمادهی در دمای 5 درجه سانتیگراد) و تیمار نیترات پتاسیم در 4 سطح (صفر، 1/0، 2/0 و 3/0 درصد) بودند، که به منظور ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذور این گیاه مورد استفاده قرارگرفت. همچنین اثر 8 تیمار درجه‌حرارت ثابت شامل درجه‌حرارت‌های 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه‌سانتیگراد و 3 درجه‌حرارت متغیر شب و روز شامل درجه‌حرارت‌های 15/5، 20/10 و 30/20 درجه‌سانتیگراد بر درصد، سرعت و میانگین زمان جوانه‌زنی بذور، مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌ی واریانس و مقایسه‌ی میانگین نشان داد که اثر تیمار سرما بر بیشتر صفات اندازه گیری شده، معنی‌دار بود. در بین تیمارهای مورد استفاده، 3 هفته سرمادهی و نیترات‌پتاسیم 1/0 درصد، بیشترین اثر مثبت را بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر داشت، اگر چه بر درصد جوانه‌زنی تاثیر معنی‌داری نشان نداد. همچنین نتایج بدست آمده از تاثیر درجه‌حرارت‌های مختلف بر جوانه‌زنی بذور، نشان داد که، بیشترین درصد، سرعت و میانگین زمان جوانه‌زنی بذور این گونه در دامنه حرارتی 20 تا 25 درجه‌سانتیگراد بود. بیشترین درصد و سرعت جوانه‌زنی بذور در درجه‌حرارت متغیر روز و شب 30/20 و 20/10 درجه‌سانتیگراد بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون بین سرعت جوانه‌زنی و دما نشان داد که درجه‌حرارت‌های 15، 22 و 46 درجه‌سانتیگراد، به ترتیب به عنوان درجه‌حرارت‌های پایه، بهینه و بیشینه جوانه‌زنی برای گیاه پونه‌سای انبوه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Cardinal Temperatures for Seed Germination of Nepeta glomerulosa Boiss., a Native Medicinal Plant of Iran

نویسندگان [English]

  • hoda moradi 1
  • Majid Azizi 1
  • Vahid Rowshan 2
  • Hossein Arouiee 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Fars Research Center for Agriculture and Natural Resources, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: The genus Nepeta with the common Persian name “Pune-Sa” is one of the most important genera of Lamiaceae family. It has aromatic plants which are endemic of Iran. Its different species are distributed almost in all parts of Iran. Some of these species are valuable in medicine and used for medicinal purposes. Nepeta glomerulosa Boiss. is one of the most medicinal species of this family. This study was conducted to examine seed germination characteristics and to evaluate cardinal temperature of seed germination of N. glomerulosa.
Materials and Methods: Seeds of N. glomerulosa were collected from Abade region of Fars province in the middle of September 2014. Treatments were including four levels of cold period (1, 2, 3 and 4 weeks at5ºC) and four levels of potassium nitrate (0, 0.1, 0.2 and 0.3 %). Factorial experiment with a completely randomized design in three replications was done, to evaluate seed germination percentage, germination rate, T50, mean germination time, root and shoot length, root and shoot fresh and dry weight. Also, the effects of 8 constant temperatures including 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 ˚C and 3 variable temperatures including 5/15, 10/20 and 20/30 ˚C (12h light/12h dark), was investigated to evaluate germination percentage, germination rate, mean germination time and cardinal temperatures of seed germination.
Results and Discussion: The results showed that cold period and potassium nitrate interaction was significant only on root length. Potassium nitrate had no significant effect on germination rate, but the germination rate was increased by increasing the duration of being at5 ˚C, so that the highest germination rate was observed in 3 and 4 weeks at5 ˚C (1.7 and 1.2 /day respectively). The lowest germination rate (1.0 /day) was observed in 2 weeks at5 ˚C treatment. The maximum shoot length (51.5 mm), shoot fresh weight (30 mg), shoot dry weight (1.3 mg) and root dry weight (0.6 mg) was obtained in 2 weeks at 5 ˚C treatments andpotassium nitrate 0.1% was also the best treatment for abovementioned traits. Among the treatments, 3 weeks cold period and 0.1 % potassium nitrate showed the most positive effect on seed germination characteristics of N. glomerulosa, although, had no significant effect on germination percentage.
Based on the results of the second experiment, temperature had significant effect (P≤0.01) on germination percentage, germination rate and mean germination time. The highest amount of germination percentage (76 and 77.3 %), germination rate (4.4 and 5 /day) and mean germination time (5.1 and 5.4 /day) were recorded in the range of 20 to 25 ˚C. Germination rate and germination percentage were substantially reduced by increasing temperature above 25 ˚C. The day and night variable temperatures had significant effect on seed germination percentage and germination rate of N. glomerulosa seeds. The highest amount of germination percentage (72 and 69.3 %) and germination rate (4.6 and 5.7 /day) were observed at10/20 and 20/30 ˚C. The results of the relationships between temperature and germination rate showed that base, optimum and maximum temperatures for seeds of N. glomerulosa were 15 ˚C, 22 ˚C and 46 ˚C, respectively.
Conclusion: The overall results showed that most chilling occurred under natural conditions during winter and early spring which caused increasing inseed germination of lots of plants. This also found that increasingin chilling period significantly improved the seed germination characteristics of N. glomerulosa. Also, treating with potassium nitrate had significant effects on germination properties of N. glomerulosa. Although applying potassium nitrate and cold period did not show interaction effects on seed germination.
The effects of different day and night temperatures on seed germination rate and percentage have been reported in many medicinal and aromatic plants as may be due to the similarity of these conditions to the natural conditions. Comparing cardinal temperatures of N. glomerulosa with the other species of this genus indicated that they have different cardinal temperatures. Many of researchers reported that germination cardinal temperatures are significantly different amongspecies and different genotypes of species. Determining of cardinal temperatures helps us to estimate temperature range of wild species in natural areas, planting time and also suitable areas for cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base temperature
  • Cold period
  • Maximum temperature
  • Optimum temperature
  • Potassium nitrate
1- Amini Z., Barmaki M., Alizadeh M.A., Seyedsharifi S.R., and Nasiri M. 2012. Enhancement of seed germination characteristics and vigour of four populations in Savory of Satureja laxiflora by using of priming technique and cold treatment. National Conference on Environment and Plant Production, 6‒7 Oct. 2012. Semnan, Iran.
2- Bannayan M., and Nadjafi F. 2004. Reporting the plan “Seed germination characteristics of some wild medicinal species of Iran. Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
3- Bannayan M., Nadjafi F., Rastgoo M., and Tabrizi L. 2006. Germination characteristics of some wild medicinal species of Iran. Journal of Seed Technology, 28 (1): 80-86.
4- Ellis R.A., and Roberts E.H. 1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Science and Technology, 9: 373-409.
5- Han Ch., and Young S. 2013. Ecology of Musk Thistle (Carduus nutans) Seed Germination for Grasslands of Temperate Climates. Weed science, 61(4): 549-556.
6- Hartman H., Kester D., and Davis F. 1990. Plant Propagation, Principle and Practices. Prentice Hall International Editions, 647pp.
7- Hoseinpour H., Alizade M., and Jafari A. 2010. Effect of different treatments on breaking of dormancy, germination and seedling growth of Satureja spp. 11th Iranian Crop Science Congress, 24‒26 Jul. 2010. Tehran, Iran.
8- Jalili Marandi R. 2007. Plant propagation. Jahaad e Daneshgahi Publication. Urmia.
9- Jordan G.L., and Haferkamp M.R. 1989. Temperature responses and calculated heat units for germination of several range grasses and shrubs. Journal of Range Management, 42:41-45.
10- Khan J., Rauf M., Ali Z., Rashid H., and Khattack M.S. 1999. Different stratification techniques effects on seed germination of Pistachio. Pakistan Journal of Biological Sciences, 2:1412-1414.
11- Kharkwal A.Ch., Prakash O., Bhattachaya A., Nagar P.K., and Ahuja P.S. 2002. Method for inducing improved seed germination in Podophyllum hexandrum. Council of Scientific and Industrial Research. Pretoria, South Africa.
12- Keyrkhah M., Koocheki A., Rezvani Moghaddam P., and Nassiri Mahallati M. 2013. Investigations on the cardinal temperatures for germination of Ziziphora clinopodioides Lam. Iranian Journal of Field Crops Research, 11(4): 543-550. (in Persian)
13- Kocabas Z., Craigon J., and Azam-Ali S.N. 1999. The germination response of Bambara groundnut (Vigna sublerrannean (L)Verdo) to temperature. Seed Science and Technology, 27: 303 -313.
14- Koocheki A., and Sarmadnia Gh.H. 2000. Crop plants physiology (translation). Jahaad e Daneshgahi Publication. Mashhad.
15- Koocheki A., and Azizi G. 2005. Effect of different treatments on breaking dormancy of Teucrium polium. Iranian Journal of Field Crops Research, 3(1): 81-88. (in Persian with English abstract)
16- Macchia M., Angelini L.G., and Ceccarini L. 2001. Methods to overcome seed dormancy in Echinacea angustifolia DC. Scientia Horticulture, 89: 317-324.
17- Mojab F., Nickavar B., and Hooshdar Tehrani H. 2009. Essential oil analysis of Nepeta crispa and N. menthoides from Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 5(1): 43-46.
18- Mozaffarian V. 1996. Plants of Iran. Farhang e Moaser Publishers. Tehran, Iran.
19- Nadjafi F., and Rezvani –Moghaddam P. 2003. Determination the base temperature and study germination response of Isabgol ( Plantago ovata) to different temperatures. Journal of Research and Development, 60: 53-55. (in Persian with English abstract)
20- Nadjafi F., Koocheki A., Rezvani Moghaddam P., and Rastgoo M. 2006. Evaluation of seed germination characteristics in Nepeta binaludensis, a highly endangered medicinal plant of Iran. Iranian Jornal of Field Crops Research, 4(2): 1-8. (In Persian with English abstract)
21- Ramin A.A. 1997. The influence of temperature on germination of taree Irani (Allium ampeloparsum L spp. Iranicum W.). Seed Science and Technology, 25: 419-426.
22- Rechinger K.H. 1982. Labiatea. In Flora Iranica. No. 150, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Gras, Austria.
23- Rojas – Arechiaga M., Casas A., and Vazquez-Yanes C. 2001. Seed germination of wild and cultivated Stenocerevs stellatus (Cactacea) from the Tehuacan-Cuicatlan Valley, Central Mexico. Journal of Arid Environment, 49:279-287.
24- Runham S. 1998. Small Scale Study of Yield and Quality of Oils from Six Herb Species. MAFF project Nf0505. pp. 30.
25- Saadatian B., Ahmadvand G., and Soleymani F. 2012. Investigating Effect of seed priming on germination characteristics of Satureja hortensis under drought and salt stress. Journal of Seed Science and Technology, 2(2): 35-44. (in Persian)
26- Sajjadi S.E. 2005. Analysis of the essential oil of Nepeta sintenisii Bornm. from Iran. Daru Journal of Pharmaceutical Sciences, 13(2): 61-64.
27- Sarmadnia Gh.H. 1996. Seed technology (translation). Jahaad e Daneshghahi publication. Mashhad. Iran.
28- Schimpf D., Flint S.D., and Plamblad J.G. 1997. Representation of germination curves with the logistic function. Annuals of Botany, 41: 1357-1360.
29- Summerfield R.J., Roberts R. H., Ellis R. M., and Lawn R. J. 1991. Towards the reliable prediction of time to flowering in six annual crops. I. the development of simple model for fluctuating field environment. Experimental Agriculture, 27: 11-31.
30- Tabrizi L., Nassiri Mahallati M., and Koocheki A. 2004. Investigations on the cardinal temperatures for germination of Plantago ovata and Plantago psyllium. Iranian Jornal of Field Crops Research, 2(2): 143-149. (in Persian with English abstract)
31- Tabrizi L., Koocheki A., Nassiri Mahallati M., and Rezvani Moghaddam P. 2007. Germination behaviour of cultivated and natural stand seeds of Khorasan thyme (Thymus transcaspicus Klokov) with application of regression models. Iranian Jornal of Field Crops Research, 5(2): 249-257. (in Persian with English abstract)
32- Tavili A., Safari B., and Saberi M. 2009. Effect of giberlic acid and potassium nitrate on germination characteristics of Salsola rigida. Scientific Journal of Rangeland, 3(2): 272-280. (in Persian)
33- Zargari A. 1994. Medicinal plants (Vol. IV). Tehran University Publication. Tehran, Iran.