تأثیر کودهای زیستی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیکی نشاء خربزه (Cucumis melo L.) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام

2 تربت جام

چکیده

شوری یکی از مهمترین تنش­های محیطی است که بطور نامطلوبی باعث کاهش عملکرد و رشد گیاهان می­گردد. در این راستا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام بر روی خربزه رقم خاتونی اجرا گردید. تیمارسالیسیلیک اسید در دو سطح صفر (SA0) و یک میلی مولار (SA1)، کودهای زیستی شامل ازتوباکتر (B1)، آزوسپریلیوم (B2)، مخلوط ازتوباکتر و آزوسپریلیوم (B3) و بدون تلقیح (B0) و تیمار شوری در پنج مقدار صفر (S0)، 50 (S1)، 100 (S2)، 150 (S3) و 200 (S4) میلی‌مولار (mM) کلرید سدیم تهیه شدند. نتایج نشان داد که شوری بطور معنی­داری باعث افزایش میزان تولید پرولین، قندهای محلول و کاهش میزان رنگدانه­های فتوسنتزی و محتوای رطوبت نسبی برگ گیاه خربزه گردید. بیشترین میزان تولید قندهای محلول در ترکیب شوری 200 میلی‌مولار با کاربرد توام باکتری­ها (S4 B3) به دست آمد، همچنین بالاترین میزان پرولین در ترکیب شوری 200 میلی‌مولار با کاربرد سالیسیلیک اسید یک میلی‌مولار و ترکیب ازتوباکتر و آزوسپریلیوم (S4 SA1 B3) به دست آمد. استفاده از کودهای زیستی بخصوص مخلوط باکتری­ها در ترکیب با یک میلی‌مولار سالیسیلیک اسید (SA1 B3) بطور معنی­داری باعث بهبود صفات مورد مطالعه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده می­توان تلقیح بذور خربزه و محلولپاشی با سالیسیلیک اسید را جهت افزایش مقاومت و بهبود رشد و عملکرد خربزه در مناطق شور توصیه نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Bio-fertilizer and Salicylic Acid on Some Physiological Traits of Melon under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • H. Nastari Nasrabadi 1
  • S.F. Saberali 2
1 Department of Horticulture Science and Engineering, High Educational Complex of Torbat-e Jam
2 Department of Horticulture Science and Engineering, High Educational Complex of Torbat-e Jam
چکیده [English]

Introduction: Melon (Cucumis melo L.) is one of the most important vegetables in Cucurbitaceae family and one of the most important economic crops in the Torbat-e Jam. Growth and yield of agricultural crops are affected by biotic and abiotic environmental stresses. Salinity stress can be one of the most important environmental factors limiting the yield of plants, especially in arid and semi-arid regions. It has been reported that by application of bio-fertilizers, root and shoot dry weight and nitrogen concentration in alfalfa increased under salt stress. Sarabi et al (44) in a study of different genotypes of melons under salinity stress reported that salinity stress increases soluble sugars and proline content and decreases photosynthetic pigments. Growth-promoting bacteria can help plants under stress conditions by stabilizing atmospheric nitrogen, increasing the accessibility of nutrients, and interfering by the production of plant hormones such as auxin, cytokinin, and gibberellins. Soliman et al. (49) also reported that growth-promoting bacteria increase the absorption of elements, especially nitrogen, in Acacia saligana. Basilio et al. (7) showed that growth-promoting bacteria increase plant height and yield of wheat. The use of salicylic acid to create plant reactions to environmental stresses has been suggested. Raghami et al (39) reported that salicylic acid improves vegetative indexes and photosynthetic pigments in eggplant under salt stress. It has been reported that salicylic acid treatment increased K in wheat under salt stress. Due to the expansion of saline soils as well as the reduction of fresh water resources, the purpose of this experiment is to better establish melon seedlings under adverse environmental conditions and to maintain and develop this valuable crop.
Materials and Methods: In order to study the effect of biological fertilizers and salicylic acid on physiological parameters and growth of Khatooni melon under salinity stress conditions, a factorial experiment was conducted based on completely randomized design with three replications in Torbat-e-Jam University. Salicylic acid treatment was selected at two levels, without (SA0) and one mM (SA1) salicylic acid. Bacteria treatments were including Azotobacter (B1), Azospirilium (B2), Azotobacter and Azospirilum (B3) and without inoculation (B0) and salinity treatments were prepared in five concentrations: control (S0), 50 (S1), 100 (S2), 150 (S3) and 200 (S4) mM of sodium chloride.
Results and Discussion: Interaction effects of salinity, salicylic acid and bacteria showed, proline content was increased by salinity stress. The highest of proline content was obtained by combination of 200 mM salinity, one mM of salicylic acid and Azetobacter + Azospirilum (S4 SA1 B3) and the minimum of it was recorded in contorol (S0 SA0 B0). Under salinity conditions, the accumulation of compatible solutions such as proline, glycine, betaine and other organic solutions in the plant occurs, which play an important role in protecting the plant against the harmful effects of stress. On the other hand, the increase in proline content by growth-promoting bacteria may be due to an increase in the absorption of nutrients, especially nitrogen, because proline has a nitrogenous structure.
Without salinity stress no significant difference observed between salicylic acid treatments on soluble sugars, but soluble sugars content were significantly increased by increasing salinity stress. The maximum and minimum of soluble sugars content were recorded in combination 200 mM salinity and one mM of salicylic acid (S4 SA1) and control (S0 SA0) respectively. Plants try to overcome salinity stress by producing organic compounds that are osmotically active such as soluble sugars.
It has been reported that the use of salicylic acid in eggplant and barley under salinity stress has increased the production of soluble sugars, which is consistent with the results of this study. In general, accumulation of proline and soluble sugars content might be due to increased synthesis and decreased degradation under stress conditions. According to the results, photosynthetic pigments and relative water content percentage (RWC %) were decreased under salinity stress. Simple effects of salicylic acid (SA1) and bacteria treatments especially combination of bacteria (B3) significantly improved Chlorophyll a, b, carotenoids and RWC. Sarabi et al. (43) reported that chlorophyll content, carotenoids and RWC were decreased in melon under salinity stress. Kheirizadeh Arough et al (29) reported that application of bio-fertilizers and nano zinc oxid increased content of chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids in Triticale under salinity conditions.   
Conclusion: Based on the obtained results in this study, we can use Azotobacter and Azospirillum together for seed inoculation and spraying with salicylic acid for obtaining better growth and yield under salt stress.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azospirillum
  • Azotobacter
  • Khatooni melon
  • Proline
1- Abdalla M.M., and El-Khoshiban N.H. 2007. The influence of water stress on growth, relative watercontent, photosynthetic pigments, some metabolic and hormonal contents of two Triticum aestivum cultivars. Journal of Applied Sciences Research 3(12): 2062-2074.
2- Ahmadi U., and Baker D.A. 2000. Stomatal and nonstomatal factors limiting of photosynthesis in wheat under drought stress. Journal of Agriculture 31: 813-825.
3- Akhkha A.‚ Boutra T., and Alhejely A. 2011. The rates of photosynthesis, chlorophyll content, dark respiration, proline and abscicic acid (ABA) in wheat (Triticum durum) under water deficit conditions. International Journal of Agriculture and Biology 13(2): 215-221.
4- Al-Hakimi A.M.A., and Hamada A.M. 2001. Counteraction of salinity stress on wheat plants by grain soaking in ascorbic acid, thiamin or sodium salicylate. Biologia Plantarum 44(2): 253-261.
5- Ashraf M.Y., Rafique N., Ashraf M., Azhar N., and Marchand M. 2013. Effect of supplemental potassium (K+) on growth, physiological and biochemical attributes of wheat grown under saline conditions, Journal of Plant Nutrition 36: 443–458.
6- Ashraf M., and Foolad M.R. 2007. Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environmental and Experimental Botany 59: 206-216.
7- Bacilio M., Rodrguez H., Moreno M., Hernandez J.P., and Bashan Y. 2004. Mitigation of salt stress in wheat seedlings by a gfp-tagged Azospirillum lipoferum. Biology and Fertility of Soils 40: 188-193.
8- Bashan Y., Holguin G., and De-Bashan L. 2004. Azosprillum-plant relationship: physiological, molecular, agricultural, and environmental advances. Canadian Journal of Microbiology 50(8): 521-577.
9- Bates L.S., Waldren R.P., and Teare I.D. 1993. Rapid determination of free proline for water stress study. Plant and Soil 39(1): 205-207.
10- Cornic G., and Massacci A. 1996. Leaf photosynthesis under drought stress, in: Baker N.R., (Ed.), Photosynthesis and the Environment, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.
11- Delshadi S., Ebrahimi M., Shirmohammadi E. 2017. Plant growth promoting bacteria effects on growth, photosynthetic pigments and root nutrients uptake of Avena sativa L. under drought stress. Desert 22(1): 107-116.
12- Ebrahimi M., Ricki Maryshany A., and Shirmohammadi E. 2016. Effect of extract of fast growing species Trifolium alexandrium L. on germination, photosynthetic pigments and nutrient uptake of Prosopis cineraria (L.) Druce. Ecopersia 4: 1493-1503.
13- El-Tayeb M.A., and Ahmed N.L. 2010. Response of wheat cultivars to drought and salicylic acid. American-Eurasian Journal of Agronomy 3(1): 1-07
14- El-Tayeb M.A. 2005. Response of barley grains to the interactive effect of salinity and salicylic acid. Plant Growth Regulation 45: 215-224.
15- Farooq M., Wahid A., Kobayashi N., Fujita D., and Basra S.M.A. 2009. Plant drought stress: effects, mechanisms and management. Agronomy 29: 185-212.
16- Fazaeli A., and Basharati H. 2012. Effect of salinity on some growth index and total protein of alfalfa Inoculated with Sinorhizobium meliloti under greenhouse. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture 3(9): 25-36. (In Persian)
17- Garcia M.G., Busso C.A., Polci P., Garcia L.N., and Echenique V. 2002. Water relations and leaf growth rate three Agropyron genotypes under water stress. BioCell 26(3): 309-317.
18- Garcia-Sanchez F., Jifon J.L., Carvajal M., and Syversten J.P. 2002. Gas exchange, chlorophyll and nutrient contents in relation to Na+ and Cl- accumulation in ‘sunburst’ mandarin grafted on different rootstocks. Journal of Plant Sciences 35: 314-320.
19- Ghaderi N., Normohammadi S., and Javadi T. 2015. Morpho-physiological Responses of Strawberry (Fragaria×ananassa) to Exogenous Salicylic Acid Application under Drought Stress. Journal of Agricultural Science and Technology 17: 167-178.
20- Giri B., Kapoor R., Mukerji K.G. 2003. Influence of arbuscular mycorrhizal fungi and salinity on growth, biomass, and mineral nutrition of Acacia auriculiformis. Biology and Fertility of Soils 38:170-175.
21- Golding A.J., and Johnson G.N. 2003. Down-regulation of linear and activation of cyclic electron transport during drought. Planta 218: 107–114.
22- Grattan S.R., and Grieve C.M. 1992. Mineral element acquisition and growth response of plant grown in saline environment. Agriculture, Ecosystems and Environment 38: 275-300.
23- Gusain, Y.S., Singh U.S., and Sharma A.K. 2015. Bacterial mediated amelioration of drought stress in drought tolerant and susceptible cultivars of rice (Oryza sativa L.). African Journal of Biotechnology 14: 764-773.
24- Hayat S., Hasan S.A., Fariduddin Q., and Ahmad A. 2008. Growth of tomato (Lycopersicon esculentum) in response to salicylic acid under water stress. Journal of Plant Interaction 3(4): 297-304.
25- Hedge J.E., and Hofreiter B.T. 1962. In: R. L. Whistler & B. Miller (Ed.), Carbohydrate Chemistry. pp.17-22. Academic Press, New York.
26- Karimi G., Ghorbanli M., Heidari H., Khavari Nejad R.A., and Assareh M.H. 2005. The effects of NaCl on growth, water relations, osmolytes and ion content in Kochia prostrate. Biologia Plantarum 49(2): 301-304.
27- Kheirizadeh Arough Y., and Seyed Sharifi R. 2018. Effects of endo-mycorrhiza, plant growth promoting rhizobacteria and foliar application with nano zinc oxide on effective traits at grain filling of Triticale under soil salinity condition. Journal of Plant Process and Function 7(23): 69-84. (In Persian with English abstract)
28- Kheirizadeh Arough Y., and Seyed Sharifi R., and Sedghi M. 2016. Effect of Zinc and Bio Fertilizers on Antioxidant Enzymes Activity, Chlorophyll Content, Soluble Sugars and Proline in Triticale under Salinity Condition. Notulae Botanicae horti Agrobotanici 44(1): 116-124.
29- Khodary S.E.A., 2004. Effect of salicylic acid on the growth, photosynthesis and carbohydrate metabolism in salt-stressed maize plants. International Journal of Agriculture &Biology 6: 5-8.
30- Kramer P.J. 1983. Plant water relations. Academic Press, New York.
31- Kumar V., Behl R.K., and Narula N. 2001. Establishment of phosphate-solubilizing strains of Azotobacter chroococcum in the rhizosphere and their effect on wheat cultivars under greenhouse conditions. Microbiological Research 156: 87-93.
32- Marschner H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd edition, Academic Press. Ltd., London, 862 p.
33- Motamednejad M., Eslami S.V., Sayari M.H., and Mahmodi S. 2016. Effect of enrichment with bio fertilizers and three micronutrients of iron, zinc and manganese on germination characteristics of ajowan plant (Carum copticum L.). Journal of Horticultural Science 29(4): 564-571. (In Persian)
34- Munne S., and Alegre L. 1999. Role of dew on the recovery of water stressed Melissa officinallis L. Journal Plant Physiology 154: 759-766.
35- Munns R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant, Cell and Environment 25: 239-250.
36- Naseri M., Arooei H., Kafi M., and Nemati H. 2016. Effect of Saline Water on Physiologycal Traits of Fenugreek (Trigonella foenum- graecum L.) in Hydroponic Culture. Journal of Water Research in Agriculture 30(1): 65-71. (In Persian)
37- Nastari Nasrabadi H., Nemati S.H., Sobhani A., and Sharifi M. 2012. Study on morphologic variation of different Iranian melon cultivars (Cucumis melo L.). African Journal of Agricultural Research 7(18): 2764-2769.
38- Navari Izzo F., Quartacci M.F., Izzo R. 1990. Water stress induced changes in protein and free amino acids in field grown maize and sunflower. Plant Physiology and Biochemistry 28:531-537.
39- Nemat-Alla M.M., Badawi A.M., Hassan N.M., El-Bastawisy Z.M., and Badran E.G. 2008. Effect of metribuzin, butachlor and chlorimuron-ethyl on amino acid and protein formation in wheat and maize seedlings. Pesticide Biochemistry and Physiology 90: 8-18.
40- Raghami M., Estaji A., Bagheri V., and Ariakia E. 2016. Effect of salinity and salicylic acid on some morphological traits of Solanuum melongena under hydroponic system. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture 27: 77-87. (In Persian)
41- Remus R., Ruppel S., Jacob H.J., Hecht-Buchholzch C., and Merbach W. 2000. Colonization behavior of two enterobacterial strains on cereals. Biology and Fertility of Soils 30: 550-557.
42- Ruız-Lozano J.M., Azcon R., and Gomez M. 1995. Effects of arbuscular mycorrhizal Glomus species on drought tolerance: physiological and nutritional plant responses. Applied and Environmental Microbiology 61: 456-460.
43- Sanchez-Rodr-guez E., Rubio-wilhelmi M., Cervilla L.M., Blasco B., Rios J.J., Rosales M.A., Romero L., and Ruiz J.M. 2010. Genotypic differences in some physiological parameters symptomatic for oxidative stress under moderate drought in tomato plants. Plant Science 178: 30-40.
44- Sannazzaro A.I., Alberto E., Ruiz O.A., Menendez B. 2005. Influence of the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices on the saline stress physiology of Lotus glaber. Lotus Newsletter 35:29-30.
45- Sarabi B., Bolandnazar S., Ghaderi N., and Ghashghaie J. 2017. Genotype difference in physiological and biochemical responses to salinity stress in melon (Cucumis melo L.) plants: prospects for selection of salt tolerant landraces. Plant Physiology and Biochemistry 119: 294-311.
46- Senaranta T., Touchell D., Bumm E., and Dixon K. 2000. Acetyl salicylic (aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants. Plant Growth Regulation 30: 157-161.
47- Shaharoona B., Arshad M., and Zahir Z.A. 2006. Effect of plant growth promoting rhizobacteria containing ACC-deaminase on maize (Zea mays L.) growth under axenic conditions and on nodulation in mung bean (Vigna radiata L.). Letters in Applied Microbiology 42:155-159.
48- Sing B., and Usha K. 2003. Salicylic acid induce physiological and biochemical changes in wheat seedling under water stress. Plant Growth regulation 39: 137-141.
49- Sivritepe N., Sivritepe H.O., and Eris A. 2003. The effect of NaCl priming on salt tolerance in melon seedling grown under salin conditions. Scientia Horticulturae 97: 229-237.
50- Soliman A.S., Shanan N.T., Massoud O.N., and Swelim D.M. 2011. Improving salinity tolerance of Acacia saligna (Labill.) Plant by Arbuscular mycorrhizal fungi and Rhizobium inoculation. African Journal of Biotechnology 11: 1259-1266.
51- Sultana N., Ikeda T., and Itot R. 1999. Effect of NaCl salinity on photosynthesis and dry matter accumulation in developing rice grains. Environmental and Experimental Botany 42: 211-220.
52- Taheri S., Barzegar T., and Zaeemzadeh A. 2016. Effect of salicylic acid pre-treatment on cucumber and watermelon seeds germination under salt stress. Iranian Journal of Seed Science and Research 3(4): 15-27. (In Persian)
53- Vinocur B., and Altman A. 2005. Recent advances in engineering plant tolerance to abiotic stress: achievements and limitations. Current Opinion in Biotechnology 16: 123-132.
54- Zafari M., Ebadi A., Parmoon G., and Jahanbakhsh S. 2016. Effect of growth promoting bacteria on compatibility metabolites production and some characteristics of Hamadan alfalfa during drought stress. Journal of Plant Process and Function 4(14): 61-75. (In Persian)
CAPTCHA Image