مقایسه درصد و اجزای اسانس دو ژنوتیپ ریحان افریقایی (Ocimum gratissimum L.) در دو فصل بهار و پائیز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 دانشگاه ایلام

3 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

4 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

5 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری کرج

چکیده

ژنتیک گیاه دارای نقش مهم در تعیین نوع و میزان متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی می‌باشد و بر همین اساس همواره شناخت گونه‌ها و ارقام دارای توانمندی ژنتیکی بالا در تولید متابولیت‌های دلخواه در صدر برنامه‌های اصلاحی گیاهان دارویی قرار دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات پروفایل شیمیایی اسانس دو ژنوتیپ با کد بذر 278 و 296 گیاه ریحان گونه گراتیسیموم (Ocimum gratissimum L.) طی فصل‌های بهار و پائیز سال 1398، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در قالب طرح کرت های خرد شده در زمان انجام شد. بخش هوایی گیاهان در زمان‌های فوق در مرحله تمام گل برداشت و در سایه و دمای محیط خشک شدند. اسانس گیاهان خشک شده به روش تقطیر با آب و دستگاه کلونجر استخراج و کمیت و کیفیت اجزای اسانس گیاه با دستگاه GC-MS مورد آنالیز قرار گرفت. بر اساس نتایج آنالیز کیفی اسانس، 50 ترکیب مختلف در اسانس ژنوتیپ‌های 278 و 296گیاه دارویی ریحان گراتیسیموم شناسایی شد. بیش از 98 درصد ترکیبات شناسایی شده در اسانس این دو ژنوتیپ در پنج کلاس شیمیایی شامل مونوترپن­های هیدروکربنه و اکسیژن‌دار و سزکوئی‌ترپن‌های هیدروکربنه و اکسیژن‌دار و فنیل پروپانوئیدها قرار داشتند. تیمول جزء غالب اسانس ژنوتیپ 278 در ماه­های خرداد (48/35 درصد) و آبان (85/45 درصد) بود، ترکیب گاما ترپینن در ژنوتیپ 278 از 15/13 درصد در خرداد ماه به 80/25 درصد در آبان ماه، افزایش یافت. تیمول در اسانس ژنوتیپ 296 وجود نداشت و ترکیب دی‌هیدرواوژنول که به کلاس شیمیایی فنیل پروپانوئیدها تعلق دارد، به عنوان ترکیب اصلی اسانس ژنوتیپ 296 گیاه ریحان گراتیسیموم شناخته شد و مقدار آن در دو برداشت تغییر معنی‌داری نداشت. در مجموع، با توجه به اجزای اصلی اسانس دو ژنوتیپ و رشد مناسب آن­ها بصورت چندساله و امکان چندین برداشت در طول سال، تحقیقات بیشتر جهت کشت آنها در سطح وسیع در شرایط استان خوزستان توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Essential Oil Percentage Content and Composition of African Basil (Ocimum gratissimum L.) in Spring and Fall Harvests

نویسندگان [English]

  • F. Malekshahi 1
  • A. A. Mehrabi 2
  • E. Tavakol 3
  • Kh. Mehdikhanlo 4
  • V. Shariati 5
1 Depertment of Agronomy and Plant Breeding, Ilam University, Ilam, Iran
2 University of Ilam
3 Department of Plant Production and Genetics, Shiraz University
4 Department of Plant Production and Genetics, Shahid Chamran University of Ahvaz
5 National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction: Basil genus (Ocimum) contains 30 to 150 species which grown in tropical and subtropical regions of Asia, Africa, Central and South America and found as a wild plant in these areas.  In India, around 25,000 ha is under cultivation of Ocimum spp., with an annual production of about 250–300 tonnes of essential oil. Ocimum gratissimum L., a dicotyledonous shrub plant, which belongs to the Lamiaceae family, stands out for the quality, quantity and chemical diversity of the essential oils. These oils have been used in the pharmaceutical, cosmetic and food industries. Some of the essential oil compounds have antibacterial, insecticidal and antioxidant properties with high demand on the international market of the fine perfumery industry. It is also popularly used in herbal medicine for treating several diseases, such as upper respiratory tract infection, fever, cough, diarrhea and pneumonia. Being a short-duration economically viable medicinal and aromatic crop, clove basil has huge potential for large scale cultivation. Plant genetic has an important role in determining the type and amount of secondary metabolites of medicinal plants. Moreover, the recognition of species and genotypes with high genetic capability in the production of desired metabolites has been at the top of the plant breeding plans of medicinal plants. In addition, essential oil composition of plants may be affected by harvest time which is due to the impact of weather conditions on plant growth and development. The present study was aimed to evaluate the oil composition of two genotypes in two harvests.
Materials and Methods: The research was conducted in the research farm of the college of agriculture, shahid Chamran University, Ahvaz, Iran during 2019. Two valuable genotypes of Ocimum gratissimum L. (278 and 296), with two different essential oil profiles, were investigated in two harvests; spring and autumn seasons. The aboveground parts of the plants were collected on June and November and dried on shade at room temperature. The essential oils of the plants were extracted by water distillation through Clevenger apparatus and the quantity and quality of the essential oils were analyzed by GC and GC-MS.
Results and Discussion: The results of present study showed that the essential oil content of two genotypes was not affected by the harvest season while its amount was different in two genotypes. The essential oil content of genotype 296 was 2-fold of 278. According to the qualitative analysis of the essential oils, fifty compounds were identified in the essential oils of 278 and 296 genotypes. More than 98% of the identified compounds (in the essential oils of these two genotypes) were classified into five chemical classes; including hydrocarbon and oxygenated monoterpens, and hydrocarbon and oxygenated sesquiterpene and phenylpropanoids. The major constituent of the essential oil of genotype 278 was oxygenated monoterpene, thymol, on June (35.48 %) and November (45.85 %), which was not found in genotype 296. Gamma-terpinene was also significantly increased from June (13.15 %) to November (25.80 %). P-cymene (11.31-3.56 %), alpha- thujone (4.76-2.94 %), Germacrene D (3.73-2.76 %), caryophyllene E (3.66-1.51 %), myrcene (2.93-3.01 %), alpha-terpinene (2.63-3.38 %) and bourneol (2.28-0.71 %) were the remains of oil composition. Dihydro eugenol, which belongs to the chemical class of phenylpropanoids, was identified as the main essential oil components of genotype 296 which its amount was not affected by the harvest time. The other oil constituents were Beta (Z)-Ocimene (11.89-3.40 %), Germacrene D (3.58-2.80 %), and caryophyllene E (0.52-2.68 %).
Conclusion: Terpenoids such as thymol are synthesized via the mevalonic acid pathway, and phenylpropanoid compounds such as dihydroeugenol and eugenol are synthesized via the shikimic acid pathway. The metabolite diversity across different species could be explained by the differential gene expression pattern. According to the results of the present study, thymol was identified as the main oil components of genotype 278. This may be due to the increased expression of mevalonate enzymes. The monoterpene was replaced by phenylpropanoid; dihydrogenugenol, in the oil of genotype 296 which might be due to more expression of the enzymes of the phenylpropanoid pathway. In the other hand, Thymol, P-cymene and gamma-terpinene in genotype 278 varied significantly in different harvesting times, indicating the effect of temperature on the activity of enzymes involved in the synthesis of essential oil components. On the contrary, the amount of dihydrogenugenol in genotype 278 on June and November is not affected by the environmental conditions in two seasons. With regard to the conclusions to the proper growth of genotype 278 and 296, as well several harvests annually, essential oil content and thymol and dihydrogenugenol, therefore, it is suggested that further research should be carried out for developing plant cultivation in Khuzestan and southern provinces which is not suitable for basil growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basil
  • Essential oil
  • Eugenol
  • Genotype
  • Thymol
1-       Adams R.P. 2007. Identification of essential Oil components by Gas Chromatography/Mass Spectroscopy. Allured Publishing Corporation, Illiois.
2-       Ananda A.K., Mohan M., Hiader S.Z., and Sharma A. 2011. Essential oil composition and antimicrobial activity of three Ocimum Species from uttarakhand (India). International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 3: 223-225.
3-       Anand A., Jayaramaiah R.H., Beedkar S.D., Jashi R.S., Mulani F.A., Dholakia B.B., PanekarS.A., Gad W.N., and Thulasivam H.V. 2016. Comparative fanctional characterization of eugenol synthase from four species: Implicatious on eugenol accumulation. Biochimica et Biophysica Acta 8: 1539-1547.
4-       Bassole I.H., Lamien- Meda A., Bayala B., Tirogo S., Franz C., Novak J., and Dicko M.H. 2010. Composition and antimicrobial activities of Lippia multiflora Moldenke, Mentha× Piperita L. and Ocimum basilicum L. essential oils and their major monoterpene alcohols alone and in combination. Molecules 15(11): 7825- 7839.
5-       Benitez N.P., Melendez Leon E.M., and Stashenko E.E. 2009. Eugenol and methyl eugenol chemotypes of essential oil of species Ocimum gratissimum L. and Ocimum campechianum Mill. From Colombia. Journal of Chromatographics Science 47: 800- 83.
6-       Burt S. 2014. Essential oils: Their antibacterial properties and potential application in foods: a review. International Journal of Food Mirobiology 94(3): 223- 253.
7-       Cristiana M., Murbach F.M., Ortiz M., and Marques M.C. 2006. Effects of seasonal variation on the central nervous system activity of Ocimum gratissimum L. essential oil. Journal of Ethnopharmacology 105: 161–166.
8-       Elhabazi K., Aboufatima R., Bensalah A., Collado A., Sanz J., Zyad A., and Chait A. 2012. Acute toxicity of essential oils of two Moracan endemic species: Thymus broussonetii and Thymus leptobotrys. Moroccan Journal of Biology 8-9: 29-33.
9-       Ezekwesili C.N., Obiora K.A., and Ugwu O.P. 2004. Evaluation of antidiarrhoeal property of crude aqueous extracts of Ocimum gratissimum in rats, Biokemistri 16: 122-131.
10-   Figueiredo A.C., Barroso J.G., Pedro L.G., and Scheffer J.J.2008. Factors affecting secondary metabolite production in plants: volatile components and essential oils, Flavour and Fragrance Journal 23: 213-226.
11-   Gupta P., Yadav D.K., Siripurapu K.B., Palit G., and Maurya R. 2007. Constituents of Ocimum sanctum with antistress Activity. Journal of Natural Products 70: 1410-1416.
12-   Hakkim F.L., Arivazhagan G., and Boopathy R. 2008. Antioxidant property of selected Ocimum species and their secondary metabolite content. Journal of Medicinal Plants Research 2(9): 250-257.
13-   Hanif M.A., Al-Maskri A.Y., Al-Mahruqi Z.M.H., Al-Sabahi J.N., Al-Azkawi A., and. Al-Maskri M.Y.2011. Analytical evolution of three wild growing Omani medicinal plants. Natural Product Communications 6: 1451-1454.
14-   Janssen A.M., Scheffer J.J.C., Ntezurubanza L., and. Baerheim S.A. 1989. Antimicrobial activities of some Ocimum species grown in Rwanda. Journal of Ethnopharmacology 26: 57–63.
15-   Jashi R.K., and Hoti S.L. 2014. Chemical composition of the essential oil of Ocimum tenuiflorum L. (Krishna Tulsi) from North West Karnataka, India.3: 99- 102. Available at http:// dx. doi. org/ 10.14719/pst.2014.1.3.52.
16-   Javanmardi J., Khalighi A., Kashi A., Bais H.P., and Vivanco J.M. 2002. Chemical characterization of basil (Ocimum basilicum L.) found in local accessions and used in traditional medicines in Iran. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50: 5878-5883.
17-   Kumars S. 2009. A Textbook of Plant Taxonomy. vol. 1. Compus Books International, New Delhi.
18-   Kumar Pandey A., Singh P., and Tripathi N.N. 2014. Chemistry and bioactivities of essential oils of some Ocimum species: an overview.  Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 4(9): 682-694.
19-   Labra M., Miele M., Ledda B., Grassi F., Mazzei M., and Sala F. 2008. Morphological characterization, essential oil composition and DNA genotype of Ocimum basilicum L. cultivars. Plant Science 167: 725-731.
20-   Lawrence B.M. 1985. A review of the world production of essential oil. Perfumer and Fiavorist 10: 2- 16.
21-   Mahmoudi Sourestani., M. 2018. Essential oil quantity and quality of two of spearmint (Mentha spicata L.) in different harvesting times. Journal of Horticultural Science 31: 825-835.
22-   Makri O., and Kintzios S. 2008. Ocimum sp. (basil): Botany, cultivation, pharmaceutical properties, and biotechnology. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants 13(3): 123-150
23-   Marotti M., Piccaglia R., and Giovanelli E. 1996. Differences in essential oil composition of basil (Ocimum basilicum L.) Italian cultivars related to morphological characteristics. Journal of Agriculture and Food Chemistry 44: 3926-3929.
24-   Misaghi A., and Basti A.A. 2007. Effects of Zataria multiflora Bioss. Essential oil and nisin on Bacillus cereus ATTC11778. Food Control 18(9): 1043-1049.
25-   Moghadam M., Omidbaigi R., Salimi A., and Naghavi M.R. 2013. Morphological variation of native species of Basil (Ocimum spp.) In Iran. Iranian Journal of Horticultural Science 44: 227-243. (In Persian with English abstract)
26-   Momani Monfared M., Mahmoodi Sourestani M., Zolfaghari M., and Malekzadeh M. 2018. Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of essential oil of some Basil (Ocimum basilicum L.) accessions in Ahvaz weather conditions. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 34(2): 286-297. (In Persian with English abstract)
27-   Olugbade T.A., Ibranatu Kolipha-Kamara M., Christianah Abimbola Elusiyan CH., Osarugue Onawunmi Grace and Oguntuga Ogundaini A. 2017. Essential oil chemotypes of three Ocimum species found in Sierra Leone and Nigeria. Medicinal and Aromatic Plants 6: 2-6.
28-   Omidbaigi R. 2007. Production and processing of medicinal plant. Vol 2 ed. 4. Astan Qudr Razavi Pub. Mashhad. (In Persian)
29-   Oskuee R.K., Behravan J., and Ramezani M. 2011. Chemical composition, antimicrobial activity and antiviral activity of essential oil of Carum copticum from Iran. Avicenna Journal of Phytomedicine 1: 83–90.
30-   Paton A., Harley R.M., and Harley M.M. 1999. Ocimum-an overview of relationships and classification. In: Holm, Y. and Hiltuen, R. (eds 1). Basil: The genus Ocimum. Hawood Academic, Amsterdam.
31-   Rabelo M., Souza E.P., Soares P.M.G., Miranda A.V., Matos F.J.A., and Criddle D.N. 2003. Antinociceptive properties of the essential oil of Ocimum gratissimum L. (Lamiaceae) in mice. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 36: 521-524.
32-   Saharkhiz M.J., Kamyab A.A., Kazerani N.K., Zomorodian K., Pakshir K., and Rahimi M.J. 2015. Chemical compositions and antimicrobial activities of Ocimum sanctum L. essential oils at different harvest stages. Jundishapur Journal of Microbiology 8: 1-7.
33-   Salehi1 B., Prakash Mishra A., Shukla I., Sharifi‐Rad M., del Mar Contreras M., Segura‐Carretero A., |Fathi H., Nasri Nasrabadi N., Kobarfard F., and |Sharifi‐Rad J. 2018. Thymol, thyme, and other plant sources: Health and potential uses, Phytotherapy Research 1-19.
34-   Smith G.R., and Tripathy V. 2016. Seasonal variation in the essential oils extracted from leaves and inflorescence of different Ocimum species grown in vestern plains of India. Industrial Crops and Products 94: 52-64.
35-   Wesolowska A., Kosecka D., and Jadczak D. 2012. Essential oil composition of three sweet basil (Ocimum basilicum L.) cultivars. Experimental Papers 58: 5-16.
36-   Zheljazkov V.D., Cantrell C.L., Evans W.B., Ebelhar M.W., and Coker C. 2008. Yield and composition of Ocimum basilicum L. and Ocimum sanctum L. grown at four locations. Hortscience 43: 737-741.
37-   Zoghbi M.D.G.B., Oliveira J., Andrade E.H.A., Trigo J.R., Fonseca R.C.M., and Rocha A.E.S. 2007. Variation in volatiles of Ocimum campechianum Mill. and Ocimum gratissimum L. cultivated in the north of brazil. Journal of Essential Oil Bearing Plants 10: 229-240.
CAPTCHA Image