ارزیابی چمن های شبدری به عنوان جایگزین چمن های گراسی رایج فضای سبز به منظور کاهش هزینه های سرزنی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 مرکز تحقیقات کشاورزی طروق خراسان رضوی

3 دانشگاه فردوسی

چکیده

امروزه بدلیل هزینه بالای نگهداری چمن (آبیاری و سرزنی)، شهرداری ها در پی جایگزینی آن با سایر گیاهان پوششی میباشند. هدف از این آزمایش، مقایسه سه نوع چمن رایج با دو رقم شبدر (چمن شبدری) به عنوان جایگزینی برای چمن ها به منظور کاهش هزینه های نگهداری میباشد. بدین منظور، برخی فاکتورهای رشدی چمن های شبدری، شبدر سفید و میکرو با سه نوع چمن رایگراس چندساله، تال فسکیو و چمن مخلوط اسپورت تجاری در شرایط اقلیمی مشهد مورد مقایسه قرارگرفت. این آزمایش در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. صفات مختلف و شاخص های رشد به دفعات در طی سالهای 95 و 96 ارزیابی شد. در ارزیابی های اولیه درصد سبز شدن، رایگراس چند ساله بیشترین میزان را به خود اختصاص داد اما با گذشت 36 روز از کشت، پوشش دهی تمامی گیاهان به 92 تا 98 درصد رسید و هیچ گونه اختلاف معنی داری از لحاظ درصد سبزشدن بین کرتهای چمن های گراسی و شبدری نبود. از نظر تراکم، یکنواختی و میزان علف هرز اختلاف معنی داری بین گیاهان نبود اما از نظر کیفیت پس از سرزنی در هر دو سال، شبدر سفید بهترین کیفیت را داشت. ارتفاع و وزن خشک به عنوان شاخص های رشدی در هر دو سال، در چمن های گراسی بیش از شبدرها بود و شبدر میکرو کمترین مقادیر را نشان داد. با گرم شدن هوا، چمن تال فسکیو بر سایرین از نظر ارتفاع و وزن خشک غالب گردید به طوریکه در تیر ماه، میزان وزن خشک تولیدی برای مساحت یک متر مربع چمن تال فسکیو معادل 40، رایگراس (52/19)، اسپورت (68/15)، شبدر سفید (24/6) و شبدر میکرو (36/0) گرم بود. در نهایت، شاخص های رشدی در چمن های شبدری بسیار کمتر از گراسها بود که با توجه به این رشد کم، بالتبع هزینه های نگهداری، بالاخص سرزنی کاهش مییابد. این یک نکته مثبت در ارقام شبدر سفید و میکرو است که تا ماه ها نیاز به سرزنی ندارد و در واقع، سرزنی به منظور حذف گلها صورت میگیرد. بنابراین به عنوان جایگزینی با هزینه نگهداری کمتر، قابل توصیه میباشند.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Clover Lawns as a Substitute of Common Grass Lawns in Landscape to Reduce the Moving Costs

نویسندگان [English]

  • Elham SaeediPooya 1
  • Ali Tehranifar 1
  • Gholam Ali Gazanchian 2
  • Fatemeh Kazemi 1
  • Mahmoud Shoor 3
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Agricultural and Natural Resources Research Center
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction

Turfgrasses, as one of the important components of urban landscapes, have played a vital role in this regard. Turfgrasses have provided functional, recreational, and aesthetic benefits to urban landscapes. Multiple benefits of turf are well documented such as recreational health, enhanced water infiltration, erosion control, mediation in heat-island effects and reduction in nutrient leaching. But the main problems of turfgrass development are the cost of turfgrass seeds, maintenance costs such as moving, as well as the high water requirement in arid and semi-arid regions. Thus, the reduction of lawn culture in the landscape is one of the decision has taken in parks and green spaces organization of Tehran, Isfahan and even Mashhad.Materials and Methods

So the aim of this experiment was to compare three common turfgrasses with two clover varieties as turf replacement to reduce landscape maintenance cost specially moving cost. So, some growth factors of clover lawn: Trifolium repens var. Calway and Trifolium repens var. Pipolina (micro clover) and three turfgrasses of Festuca arundinacea L. and Lolium perenneL. and commercial sport turf mixture (from NAk-Nederland Ltd.) were compared together. This research project was conducted in randomized complete block design with three replications in the research field of the Department of Horticultural Science and Landscape Engineering‚ Agricultural Faculty‚ Ferdowsi University of Mashhad‚ Mashhad‚ Iran, during 2016 and 2017. The site (59º 38′ E and 36º 16 ′ N; elevation 989 m) is located in an arid and semi- arid region with mean annual rainfall 233.8 mm and long term averages of maximum and minimum temperature are 22.5 ºC and 9.3 ºC‚ respectively. Turfgrass plots were established by directly sowing the seeds in April, 2016. The planting rate of the seedling considering their pure live seeds (PLS) were 45 g.m-2 for Lolium perenne, 34 g.m-2 for Festuca arundinacea, 6.5 g.m-2 for Trifolium repens, 5.5 g.m-2 for micro clover and 39 g.m-2 for commercial mixture of sport turf. The plots were 1 m2 (1m×1m) in size and were prepared after plowing and leveling the soil. The seeds were hand sown and covered with a thin layer of leaf compost and sand.

Results and Discussion

According to the results in the first evaluation of emergence percentage, Lolium perenne had the highest emergence percentage. But, after 36 days from culture, all plants had 92-98 % coverage which did not have any significant difference among grasses with clover lawns. In terms of density, uniformity and weed density, there was no significant difference between the studied plants. In the other hands, white clover showed the best quality after clipping in both years. At the point of growth index, which have done in this experiment by measuring height and dry weight of clipping, grass lawns had the higher growth index in compered to clover lawn in both years. Festuca arundinacea and Lolium perenne had the highest growth index and white and micro clover had the lowest growth. Also, with air warming, Festuca arundinacea became dominated plant in height and clipping dry weight. In July, Festuca arundinacea produced the highest clipping dry weight by 40 gr.m-2, Lolium perenne (19.52), commercial sport turf (15.68), white clover (6.24) and micro clover (0.36) gr.m-2.

Conclusions

One of the problems of landscape is reduction of maintenance costs such as moving. So, the low growth of white and micro clover is a positive factor in reduction of the moving costs than turfgrasses. Also, the coverage and proper density of clover lawns are similar to grass lawns and did not have a significant difference with them. The character of low growth can be effective in reduction of irrigation costs in white and micro clover, which requires more research and examination in future. This is a positive point in the white clover and micro clover that do not need to move or cut every months. Almost, clover moving is recommended for removing their flower. Therefore, it is recommended to use white and micro clover as a replacement with less maintenance costs in landscape. Finally, the results of cultivation of grass and clover as monoculture in this study can be used to produce clover-grass mixtures suitable for the climate of our country (arid and semi-arid regions), instead of importing turf mixtures from European countries.


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 فروردین 1399