تاثیر اسید جیبرلیک و پوترسین بر رشد، گلدهی و عمر گلجای گل شاخه بریده سوسن (ʻLesothoʼ)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22067/jhs.2021.69012.1025

چکیده

سوسن گیاهی دایمی با سوخ‌های فلسی بدون پوشش است که متعلق به خانواده Liliaceae می‌باشد. معطر و بزرگ بودن گل‌ها از مشخصه‌های اصلی این خانواده است. جایگاه سوسن به عنوان چهارمین گل شاخه بریده پرفروش در بازار جهانی و همچنین سیر صعودی تقاضا برای این گل در جهان، حاکی از اهمیت بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری این گل است. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر جیبرلیک اسید و پوترسین بر رشد، گلدهی و ماندگاری گلهای شاخه بریدنی سوسن به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. پیاز سوسن Oriental×Trumpet رقم ʼLesothoʻ از شرکت Onings Holland تهیه شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل اسید جیبرلیک در 4 سطح صفر (شاهد)، 150، 300 و 450 میلی‌گرم در لیتر به صورت غوطه‌وری پیازها قبل از کشت و پوترسین در 4 سطح صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار به صورت محلول پاشی در مرحله غنچه‌دهی انجام شد. آزمایش در شرایط گلخانه و محیط کشت حاوی خاکبرگ پوسیده، ماسه و پرلیت به نسبت مساوی (1:1:1) در نظر گرفته شد. در این پژوهش شاخص‌های تعداد غنچه، طول ساقه گلدهنده، وزن‌تر گل شاخه بریده، وزن‌تر نسبی گل شاخه بریده، میزان جذب آب گل شاخه بریده، محتوای آبی ساقه گلدهنده، عمر گلجای، کلروفیل‌های a، b و کل برگ، کاروتنوئید گلبرگ، درصد پایداری غشاء سلولی گلبرگ و میزان کل مواد جامد محلول گلبرگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از اسید جیبرلیک باعث افزایش 7 سانتی‌متری ارتفاع گیاه نسبت به شاهد شد، همچنین اسید جیبرلیک و پوترسین به صورت توأم باعث بهبود صفات تعداد غنچه، پایداری غشاء سلولی از 73/69 به 71/75 درصد، افزایش کیفیت و عمر گلجای از 9روز به 11 روز گردید به طوری که بیشترین وزن‌تر نسبی گل شاخه بریده و میزان جذب آب توسط گل شاخه بریده در غلظت 2 میلی‌مولار پوترسین به ترتیب به میزان 58/100 درصد و 47/2 میلی‌لیتر بر گرم وزن‌تر اتفاق افتاد. همچنین نتایج نشان‌دهنده اثر مثبت هر دو تیمار بر میزان رنگدانه‌های برگ و گلبرگ بود به گونه‌ای که کلروفیل کل 20/0 و در کاروتنوئید 02/0 میلی‌گرم بر گرم وزن ‌تر نمونه افزایش نسبت به شاهد اتفاق افتاد. به طور کلی نتایج حاصل بیانگر تاثیر معنی‌دار اسید جیبرلیک و پوترسین بر بیشتر صفات اندازه‌گیری شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Gibberellic Acid and Putrescine on Growth, Flowering and Vase Life of Lily Cut Flower (ʻLesothoʼ)

نویسندگان [English]

  • Maryam Hojatipour 1
  • Moazzam Hassanpour Asil 2
1 Dept. of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Dept. of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction: Lilium flower is a perennial herbaceous flowering plant, belonging to Liliaceae family. Position of lilies as the fourth best-seller cut flower in the world, as well as the increasing trend of demand for this flower in the global market, indicate the importance of improving the quality and solving the sustainability issues of this flower. Gibberellins are one of the most important endogenous plant hormones involved in controlling plant dormancy. Gibberellin is a plant growth regulator that stimulates physiological responses in plants by affecting photosynthesis. Polyamines, including putrescine, spermidine, and spermine, are a group of plant growth regulators that have effects such as increasing cell division, biosynthesis of enzymes, regulating various developmental stages such as differentiation.

Materials and Methods: This study was performed to investigate the effect of gibberellic acid and putrescine on growth, flowering and vase life of Lilium cut flowers. Experiment was performed as factorial based on completely randomized design, included 16 treatments with 3 replications and 2 pots in each replication. The culture medium containing mold leaf soil, sand and perlite (1:1:1) and was prepared by disinfection with fungicide. The first treatment consisted of concentrations of 150, 300 and 450 mg/L gibberellic acid and onions were pre-treated by immersing for 24 hours. The second treatment consisted of concentrations of 0.5, 1 and 2 mM putrescine which was sprayed at the beginning of budding and continued every two weeks until the first bud flower coloring. Growth period conditions in green house were controlled. In this study, different parameters such as bud number, flowering stem length, fresh weight of cut flowers, relative fresh weight of cut flowers, water uptake of cut flowers, vase life, leaf chlorophylls a, b and total, petal carotenoid, percentage of petal cell membrane stability and total soluble solids of petals were examined.

Results and Discussion: The results showed that application of gibberellic acid and putrescine improved the number of buds and increased cell membrane stability. It is also known that gibberellic acid used at all levels in the experiment increased the height of the flower stem due to its role in cell division and elongation. Results also showed that all the levels of putrescine increased TSS due to its effect on the synthesis of sugars and carbohydrates in compared to control. The results showed that application of gibberellic acid and putrescine respectively at 300 mg/L and 2 mg/L, significantly increased the vase life compared to the control. The best vase life (15 days) occurred at 300 mg/L gibberellic acid and 2 mg/L putrescine. Although gibberellic acid increased growth and flowering of Lilium, but putrescine effectiveness on vase life of cut flower was more evident. Concentrations of 150 mg/L gibberellic acid and 2 mg/L putrescine resulted in the highest amount of leaf chlorophyll. In addition, the use of these two substances at all levels increased the amounts of carotenoids. application of gibberellic acid and putrescine improved the number of buds and increased cell membrane stability. It is also known that gibberellic acid used at all levels in the experiment increased the height of the flower stem due to its role in cell division and elongation. Results also showed that all the levels of putrescine increased TSS due to its effect on the synthesis of sugars and carbohydrates in compared to control. Results showed that the application of gibberellic acid and putrescine respectively at 300 mg/L and 2 mg/L, significantly increased the vase life compared to the control. The best vase life (15 days) occurred at 300 mg/L gibberellic acid and 2 mg/L putrescine. Although gibberellic acid increased growth and flowering of Lilium, but putrescine effectiveness on vase life of cut flower was more evident. Concentrations of 150 mg/L gibberellic acid and 2 mg/L putrescine resulted in the highest amount of leaf chlorophyll. In addition, the use of these two substances at all levels increased the amounts of carotenoids.

Conclusions: According to the results obtained from the present research, it can be concluded that use of gibberellic acid and putrescine had great effects on most of traits in compared to control treatment. The use of putrescine and gibberellic acid improves the flowering and vase life conditions by increasing water uptake and consequently increasing the relative fresh weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carotenoids
  • Cell membrane stability
  • Chlorophyll
  • Polyamine
  • Total soluble solids

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 شهریور 1400