تأثیر ملاتونین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شوید (Anethum graveolens L.) تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 گروه زیست شناسی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه ایلام

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه ایلام

10.22067/jhs.2022.78109.1189

چکیده

دو گونه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شوید (Anethum graveolens L.) گیاهانی علفی و یکساله از خانواده چتریان هستند که که کاربردهای متعددی در صنایع و دارویی و غذایی دارند. ملاتونین در گیاهان به عنوان محرک زیستی یا مولکول تحریک کننده رشد مورد ارزیابی قرار گرفته است و موجب افزایش تحمل به تنش های زنده و غیرزنده و بهبود رشد و توسعه گیاه می شود. این پژوهش در قالب آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام در سال 1400 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح شوری (0، 40، 80، 120 و 160 میلی مولار) و دو سطح محلول پاشی برگی ملاتونین (0 و 100 میکرومولار) است. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که با افزایش سطح تنش شوری کاهش معنی داری در سطح احتمال 5 درصد در پارامترهای اندازه گیری شده در دو گیاه گشنیز و شوید مشاهده شده است. با این حال، کاربرد ملاتونین سبب کاهش اثرات منفی تنش شوری در دو گیاه شده است، به طوری که در سطح شوری 160 میلی مولار کلرید سدیم کاربرد ملاتونین به ترتیب سبب افزایش 6 و 61/3 برابری وزن تر و خشک شاخساره گیاه گشنیز شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ملاتونین اثر معنی داری در سطح احتمال 1 و 5 درصد بر روی بر روی همه پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی اندازه گیری شده در هر دو گیاه دارد. گونه، تنش شوری، ملاتونین و اثرات متقابل آنها دارای تاًثیر معنی داری در سطح احتمال 1 درصد بر روی میزان پرولین و فنل کل بوده است. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری میزان پروتئین کل در هر دو گیاه گشنیز و شوید کاهش یافته است، ولی میزان این کاهش در نمونه‌هایی که تحت تیمار ملاتونین قرار گرفته بودند کمتر می باشد. در گیاه گشنیز میزان کاهش پروتئین کل در سطح شوری 160 میلی مولار نسبت به شاهد 31/42 درصد می باشد ولی این کاهش در نمونه‌هایی که تحت تیمار ملاتونین قرار گرفتند 9/28 درصد بود. به طور کلی می توان گفت که کاربرد خارجی ملاتونین سبب تعدیل اثرات منفی تنش شوری شده و بنابراین می توان از ملاتونین جهت بهبود رشد گیاهان تحت تنش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Melatonin on some Physiological and Morphological Characteristics of Coriandrum sativum L. and Anethum graveolens L. Under Salt Stress

نویسندگان [English]

 • Milad Cheraghi 1
 • Ali Asghar Hatamnia 2
 • Fardin Ghanbari 3
1 M.Sc Student, Department of Biology, Faculty of Science, Ilam University, Ilam, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, Ilam University, Ilam, Iran.
3 Assistant professor,, Department of Horticultural Sciences, Ilam University
چکیده [English]

Introduction

Salinity is the most important environmental parameter limiting plant growth and productivity. The detrimental effects of high salinity on plants can be observed at the whole-plant level as the death of plants and/or decreases in productivity. Increasing salinity is accompanied by significant reductions in number of leaves per plant, shoot weight, root weight, shoot length, and root length. With an increase in salinity, water potential and osmotic potential of plants become more negative. Two medicinal species of Coriandrum sativum L. and Anethum graveolens L. are herbaceous and annual plants of the Apiaceae family, which have many uses in the pharmaceutical and food industries. Considering the importance of these two medicinal species and the increase of environmental stresses including salinity stress in recent years, this research aims to investigate the effect of external application of melatonin on resistance to salinity stress in Coriandrum sativum L. and Anethum graveolens L. species and its effect on some morphological and physiological characteristics of these two species under salt stress.

Materials and Methods

This research was conducted in a factorial experimental format based on a randomized complete block design with three replications. Experimental treatments include five levels of salinity (0, 40, 80, 120 and 160 mM) and two levels of melatonin foliar spraying (0 and 100 μM). After the end of the treatment period, the morphological and physiological characteristics of the plant were measured by the different methods. Data analyses were performed using SPSS software version 20. Results were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey’s multiple comparison test. The results were expressed as mean values and standard error (SE) of the means.

Results and Discussion

The results of variance analysis indicated that species, melatonin and salinity stress have a significant effect on all morphological factors at the p < 0.05. The results of compare means showed that the number of leaves in both plants has a significant decrease at the probability level of 5% with the increase in salinity. However, the amount of this decrease in the samples that have been affected by melatonin is lower than the samples without melatonin. The use of melatonin has reduced the negative effects of salinity stress in two plants, so that at the salinity level of 160 mM sodium chloride, the use of melatonin has increased the fresh and dry weight of coriandrum sativum L. shoots by 7 and 3.61 times, respectively. The results of variance analysis showed that melatonin and salinity stress have a significant effect on all pigments. The results shown that with the increase in the level of salinity stress, a significant decrease (p < 0.05) was observed in the amount of chlorophyll and anthocyanin pigments of two species. The results of variance analysis showed that species and melatonin have a significant effect at the p < 0.01 on all physiological parameters, and salt stress has a significant effect at the p < 0.01 on all the physiological parameters except of relative water content. Also, the interaction effects of species with salinity, species with melatonin, melatonin with salinity and the interaction of all three factors have a significant effect at the 1% probability level on the parameters of proline and total phenol.With the increase in salinity, the amount of total protein in both species decreased, but the amount of this decrease was lower in the plants that were treated with melatonin. In coriandrum sativum L. plant, the amount of total protein reduction at 160 mM salinity level is 42.31% compared to the control, but this reduction was 28.9% in the plants that were treated with melatonin. Also, in the Anethum graveolens L., the amount of total protein reduction at the salinity level of 160 mM was 29.78% and 21.06% respectively, in the samples without melatonin treatment and under melatonin treatment.

Conclusions

The results of variance analysis of the data showed that melatonin has a significant effect at the probability level of 1 and 5% on all morphological and physiological parameters measured in both plants. Also, the compare means showed that with the increase in the level of salinity stress, a significant decrease in the probability level of 5% was observed in the parameters measured in two plants. In general, the external application of melatonin moderates the negative effects of salinity stress, and therefore melatonin can be used to improve the growth of plants under stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Total protein
 • Total phenol
 • Proline
 • Chlorophyll pigments
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 27 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 27 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 09 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 09 آذر 1401