مطالعه تغییرات برخی روابط آبی و فتوسنتز خالص سه توده ملون ایرانی (Cucumis melo) تحت تنش کم آبی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

کم آبیاری به عنوان یک رویکرد ارزشمند برای تولید پایدار و بهبود کارآیی مصرف آب به ویژه در مناطقی که با کمبود آب رو به رو هستند، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر برخی روابط آبی و نرخ فتوسنتز خالص در گونه­های ملون ایرانی، آزمایشی به صورت طرح کرت­های خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در مجتمع گلخانه‌ای واقع در منطقه ماهان در سال 1398 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل؛ سه سطح آبیاری (شروع آبیاری در پتانسیل­های ماتریک 45- (شاهد)، 55- و 65- کیلوپاسکال) و سه نوع از توده‌های ملون بومی ایران شامل؛ دستنبوی بیرجند و دو گونه گرمک اصفهان و شهداد بودند. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن بود که بیشترین نرخ فتوسنتز خالص به میزان 1/20 میکرومول کربن دی اکسید بر متر مربع بر ثانیه و هدایت روزنه‌ای برگ به میزان 987/0 میلی‌مول کربن دی اکسید بر متر مربع بر ثانیه در بوته‌های توده گرمک اصفهان تحت آبیاری شاهد (45- کیلوپاسکال) دیده شد. سرعت تعرق برگ نیز در پتانسیل‌های ماتریک 55- و 65- کیلوپاسکال نسبت به آبیاری شاهد کاهش نشان داد. بیشترین میزان سبزینگی برگ در پتانسیل ماتریک 45- کیلوپاسکال در هر سه توده (گرمک شهداد، گرمک اصفهان و دستنبوی بیرجند) مورد مطالعه مشاهده گردید. کاهش عملکرد محصول در شدیدترین سطح تنش با پتانسیل ماتریک 65- کیلوپاسکال در هر سه توده گرمک شهداد، گرمک اصفهان و دستنبوی بیرجند مشاهده شد. میزان پتانسیل اسمزی در هر سه توده در پتانسیل ماتریک 45- در پایین‌ترین حد خود بود. بالاترین میزان پتانسیل تورژسانس نیز در پتانسیل ماتریک 45- در دو توده گرمک شهداد و گرمک اصفهان مشاهده شد. بیشترین میزان کارآیی مصرف آب در شرایط تنش کم آبی شدید (پتانسیل ماتریک 65- کیلوپاسکال) و در توده گرمک اصفهان به دست آمد. هم‌چنین درصد رطوبت نسبی برگ در هر سه توده در پتانسیل ماتریک 65- در پایین‌ترین مقدار خود بود. هر سه گروه ملون مورد آزمایش تحت تیمار کم آبیاری 55- کیلوپاسکال در تناسب با گیاهان شاهد هم‌چنان از میزان مؤلفه‌های فتوسنتزی بهتری برخوردار بودند و ضمن ارتقاء کارآیی مصرف آب به عنوان یک سطح تنش خفیف در محدوده تحمل نسبی این گیاهان قرار داشته است. از این رو شاید بتوان توده دستنبوی بیرجند را دارای قابلیت تنظیم اسمزی بهتری در شرایط تنش رطوبتی دانست و این توده را متحمل‌تر از دو توده بومی دیگر در شرایط کم آبیاری تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the Changes of Some Water Relations and Net Photosynthesis of Three Iranian Melon Population (Cucumis melo) under Water Deficit Stress

نویسندگان [English]

 • N. Zeinali Pour 1
 • F. Aghebati 2
1 Assistant professor Department of Horticulture Faculty of Agriculture Shahid bahonar university of Kerman
2 MS.c. Graduate. Department of Horticultural Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Introduction
Drought stress is one of the most common environmental stresses that limits agricultural production through disruption of physiological processes and reduces plant performance. Since in most parts of the world, including in Iran, melon plants and generally pumpkins are cultivated in hot and dry areas, and in these areas the main challenge is due to the limitation of suitable water for agriculture, the possibility of various types of stress, including  water deficit stress (partial or severe) in the cultivation of these plants is relatively high. From this point of view, it seems necessary to study and know the tolerant cultivars and masses and ways to improve water management. Among the physiological characteristics, leaf water status, membrane stability, photosynthesis changes and related factors are of special importance in relation to tolerance of stressful conditions and especially dehydration. A review of scientific sources shows that due to the relative importance of melons among fruit vegetables, no comprehensive research has been done on the effect of water stress on the yield and stress level evaluation indicators in Garmak and Dudaim groups. This research has tried to investigate and evaluate this issue in some products of this group of vegetables that have been less studied.
 
Materials and Methods
This experiment was carried out in the form of a split plot design in the form of randomized complete blocks and in four replications in the Mahan greenhouse complex located 25 km from Kerman province. Experimental treatments include; There were three plants (Shahdad and Isfahan cantaloupe (Garmak) and Birjand dudaim (Cucumis melo group dudaim)) and three levels of irrigation in order to apply stress (starting irrigation at matric potentials of -45 (control), -55 and -65 kPa). The parameters of net photosynthesis rate, stomatal conductance, leaf transpiration rate, leaf chlorophyll index, water potential, osmosis and turgor potential of leaves, water use efficiency and leaf relative humidity were measured and evaluated.
 
Results and Discussion
Based on the results of the first and third tables, the three population were different in the changes in the net rate of photosynthesis under different levels of dehydration stress, but the change process in them was largely similar. The highest rate of net photosynthesis and leaf stomatal conductance was obtained in Isfahan cantaloupe population plants under control irrigation (-45 kPa), which, of course, did not have a significant difference with plants under -55 kPa dehydration stress, and the lowest rate of these traits in Birjand dudaim under irrigation at matric potential -65 kPa was measured. A more severe level of dehydration stress (starting irrigation at matric potential of -65 kPa) reduced the net photosynthetic rate in all three plants compared to control irrigation (-45 kPa). It seems that under the conditions of this experiment, the reduction of the relative humidity of the leaves occurs following the reduction of the water potential in the leaves and leads to the closing of the stomata in order to increase the resistance of the mesophyll cells against the dehydration stress and parallel to these changes, the reduction it happens in the amount of stomatal conductance and as a result the rate of net photosynthesis. The rate of leaf transpiration in matric potentials of -55 and -65 kPa has decreased significantly compared to control irrigation. The decrease in transpiration rate in plants under stress is probably due to stomatal closure and reduction of stomatal conductance. Plants under stress prevent excessive water loss through transpiration by regulating stomata. Based on the results of the second and fourth tables, by measuring the water potential, osmosis and turgor potential of the leaves of the three population used, it was shown that the water potential of the leaf decreased with the increase in the water stress levels. The slope of this decrease is such that the potential values are equal to the osmotic potential values of the leaf and the turgor potential, which is the result of the difference between the osmotic and water potentials of the leaf, also decreases, but it is the turgor pressure that has increased and in a more positive way. even at the end of the stress period and at the most extreme level of stress, it reaches zero. This same turgor pressure maintains the normal state of the membrane in cells under dehydration stress. In fact, the extreme level of water stress in this experiment significantly reduced the osmotic potential of the leaf. The highest amount of osmotic potential (8.5 Bar) for these plants was obtained in the usual or control irrigation treatment and the lowest (22 Bar) in the more severe level of dehydration stress treatment (watering as soon as the matric potential reaches -65 kPa) was obtained. At matric potentials of -45 and -55, there was no significant difference between the three population in terms of leaf relative humidity percentage, but in Garmak and Dudaim populations, the relative humidity of leaves was significantly reduced by applying stress at the matric potential of -65 kPa. This is despite the fact that in the Isfahan cantaloupe, the decrease in the relative humidity of the leaf was not significant. The existence of this difference in the reduction of the relative humidity of the leaves in the conditions of stress between the three plants may be due to the genetic differences in the ability of the stomata of the plants to lose water. In fact, more drought tolerant population (Isfahan Garmak) compared to Shahdad Garmak and Birjand dudaim have better maintained relative humidity until the end of the stress. 
 
Conclusion
Plants with the ability to regulate osmosis can be considered as drought tolerant plants. This adjustment in the plants of this experiment occurred in the condition that in all three population, the osmotic potential decreased by -19 to -22 Bar. This event is to some extent guaranteeing the performance of pure photosynthesis, although at a low rate in these plants, in the condition that the water potential of the cell has become negative at the level of severe water deficit stress, at the end of growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dudaim
 • Garmak cantaloupe
 • Matric potential
 • Water use efficiency
 1. Armand, N., Amiri, H., & Ismaili, A. (2015). Interaction of methanol spray and water deficit stress on photosynthesis and biochemical characteristics of Phaseolus vulgaris L. cv. Sadry. Journal of Photochemistry and Photobiology, 4, 147-153. http://doi.org/10.1111/php.12548

  1. Bagheri, M. (1996). Investigating effective physiological indicators in the evaluation of drought resistant wheat. Master's thesis, Islamic Azad University of Karaj, page 43. (In Persian)
  2. Barzegar, T., Delshad, M., Majd Abadi, A., Kashi, A., & Ghashghaie, J. (2011). Effect of water stresson growth, yield and some physiological parameters of Iranian melon. Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(2), 357-363. (In Persian with English abstract). http://doi.org/20.1001.1.2008482.1390.42.4.5.2
  3. Beyk Khurmizi, A., Ganjeali, A., Abrishamchi, P., & Parsa, M. (2013). Interactions of vermicomopst and salinity on some morphological, physiological and biochemical traits of bean (Phaseolus vulgaris L.) seedlings. Iranian Journal of Pulses Research, 4(1), 81-98. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22067/ijpr.v1392i1.33752
  4. Blum, A., Gozlan, G., & Mayer, J. (1981). The manifestation of dehydration avoidance in wheat breeding germplasm. Journal of Crop Science, 21(4), 495-499. http://doi.org/10.2135/cropsci1981.0011183X002100040004x
  5. Chinnusamy, V., Xiong, L., & Zhu, J.K. (2004). Use of genetic engineering and molecular biology approaches for crop improvement for stress environments, In: Abiotic stress: Plant resistance through breeding and molecular approaches (eds). Food Products Press, 264, 47-107.
  6. Colom, M.R., & Vazzana, C. (2003). Photosynthesis and PSII functionality of drought resistant and drought sensitive weeping lovegrass plants. Environmental and Experimental Botany, 49(2), 135-144. http://doi.org/10.1016/S0098-8472(02)00065-5
  7. Cornic, G., & Massaci, A. (1996). Leaf photosynthesis under drought stress. In Photosynthesis and the Environment, Ed. R. Barker. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands pp. 347-366.
  8. Eshghi Zadeh, H., Kafi, M., Nezami, A., & Khosh Goftarmanesh, A. (2014). Effect of salinity on leaf water status, proline and total soluble sugar concentrations and activity of antioxidant enzymes in blue panic grass. Journal of Science and Techniques of Greenhouse Cultivation, 5(2), 11-25. (In Persian with English abstract). http://doi.org/20.1001.1.20089082.1393.5.2.2.6
  9. Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D., & Basra, S.M.A. (2009). Plant drought stress, effects, mechanisms and management. Sustainable Agriculture, 29(1), 185-212. http://doi.org/10.1051/agro:2008021
  10. Farquhar, G.D., & Richards, R.A. (1984). Isotopic composition of plant carbon correlates with water use efficiency of wheat genotypes. Australian Journal of Plant Physiology, 11(6), 539-552. http://doi.org/10.1071/PP9840539
  11. Flexas, J.A., & Medrano, H. (2002). Drought inhibition of photosynthesis in C3 plants: Stomatal and nonstomatal limitation revisited. Annals of Botany, 89, 183-189. http://doi.org/10.1093/aob/mcf027
  12. Flexas, J.A., Diaz-Espejo, J., Galmes, R., Kaldenhoff, H., Medrano, A., & Ribas-Carbo, M. (2007). Rapid variations of mesophyll conductance in response to changes in CO2 concentration around leaves. Plant Cell and Environment, 30(10), 1284-1298. http://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2007.01700.x
  13. Heydariyan, N., Barzegar, T., Ghahremani, Z., & Nikbakht, J. (2018). The effect of drought stress on the yield and physiological and biochemical indicators of some native Iranian melon stands. Journal of Plant Process and Function, 7(26), 209-222. (In Persian with English abstract). http://doi.org/20.1001.1.23222727.1397.7.26.17.6
  14. Hosseinzadeh, S.R., Cheniany, M., & Salimi, A. (2014). Effects of foliar application of methanol on physiological characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress. Iranian Journal of Pulses Research, 5(2), 71-82. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22067/ijpr.v1393i2.47031
  15. Hosseinzadeh, S.R., Amiri, H., & Ismaili, A. (2016). Effect of vermicompost fertilizer on photosynthetic characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress. Journal of Photosynthetica, 54(1), 87-92. http://doi.org/10.1007/s11099-015-0162-x
  16. Kuchaki, A., Soltani, A., Sharifi, H., & Kamali, Gh. (2001). The effects of climate change on the characteristics of growth, development and performance of sunflower and chickpea in the conditions of Tabriz. Journal of Agricultural Sciences and Industries, 15(1), 155-164. (In Persian)
  17. Li, R.H., Guo, P.G., Michael, B., Stefania, G., & Salvatore, C. (2006). Evaluation of chlorophyll content and fluorescence parameters as indicators of drought tolerance in barley. Agriculture Science China, 5(10), 751-757. http://doi.org/10.1016/S1671-2927(06)60120-X
  18. Lotfi, H., Barzegar, T., & Nekoonam, F. (2017). Effect of water deficit stress on some physiological traits and water use efficiencyof some Iranian melon landraces. Iranian Journal of Horticultural Sciences, 47(4), 763-772. (In Persian with English abstract)
  19. Morgan, J.M., Hare, R.A., & Fletcher, R.A. (1993). Genetic variation Genotypic variation of osmotic adjustment and desiccation toler in osmoregulation in bred and durum wheats and its relationship ance in contrasting sorghum inbred lines. Field Crop Researches, 35(1), 51-62. http://doi.org/10.1016/0378-4290(93)90136-B
  20. Parkhideh, J., Barzegar, T., & Nekonam, F. (2018). Growth, yield and physiological responses of watermelon cv. Charleston Gray grafted on bitter apple (Citrullus colocynthis L.) rootstock under deficit irrigation stress. Iranian Journal of Horticultural Sciences, 49(2), 539-550. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22059/ijhs.2017.233823.1258
  21. Ritchie, S.W., Nguyen, H.T., & Haloday, A.S. (1990). Leaf water content and gas exchange parameters of two wheat genotype differing in drought resistance. Journal of Crop Science, 30(1), 105-111. http://doi.org/10.2135/cropsci1990.0011183X003000010025x
  22. Rohi, E., & Siosemardeh, A. (2008). Study on gas exchange in different wheat (Triticum aestivum L.) genotypes under moisture stress conditions. Journal of Plant and Seed, 23(1), 45-62. (In Persian)
  23. Sairam, R.K., Rao, K.V., & Srivastava, G.C. (2002). Differential response of wheat genotypes to longterm salinity stress in relation to oxidative stress, antioxidant activity and osmolyte concentration. Journal of Plant Science, 163(5), 1037-1046. http://doi.org/10.1016/S0168-9452(02)00278-9
  24. Sajjadinia, A., Ershadi, A., Hokmabadi, H., Khayyat, M., & Gholami, M. (2010). Gas exchange activities and relative water content at different fruit growth and developmental stages of on and off cultivated pistachio trees. American Journal of Agricultural Economics, 1(1), 1-6.
  25. Sanchez-Rodrıguez, E., Rubio-Wilhelmi, M., Cervilla, L.M., Blasco, B., Rios, J.J., Rosales, M.A., Romero, L., & Ruiz, J.M. (2010). Genotypic differences in some physiological parameters symptomatic for oxidative stress under moderate drought in tomato plants. Journal of Plant Science, 178(1), 30-40. http://doi.org/10.1016/j.plantsci.2009.10.001
  26. Shafiee, H., Haghighi, M., Farhadi, A., & Ehtemam, M.H. (2019). The effect of salinity on physiological, biochemical and anatomical characteristics of different varieties of melon. Journal of Plant Process and Function, 8(33), 325-338. (In Persian with English abstract). http://doi.org/20.1001.1.23222727.1398.8.33.12.2
  27. Shao, H., Chu, L., Jaleel, C., & Zhao, C. (2008). Water deficit stress induced anatomicalchanges in higher plants. Comptes Rendus Biologies, 331(3), 215-225. http://doi.org/10.1016/j.crvi.2008.01.002
  28. Siosemardeh, A., Ahmadi, A., & Poustini, K. (2005). Stomatal and non-stomatal factors controlling photosynthesis and its relation to drought resistance in wheat cultivars. Iranian Journal of Agricultural Science, 35, 93-106. (In Persian)
  29. Soltani, F., Shajari, M., & Noory, H. (2018). Evaluation of growth, yield, and water use efficiency and evaporationtranspiration of some watermelon accessions at drought stress conditions underdifferent irrigation regimes. Iranian Journal of Horticultural Sciences, 49(2), 351-363. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22059/ijhs.2017.207658.1020
  30. Taghadosinia, F., Ghahremani, Z., Barzegar, T., & Aelaei, M. (2020). Effect of deficit irrigation at different growth stages of two Iranian melon accessions on growth, yield, fruit quality and water use efficiency. Iranian Journal of Horticultural Sciences, 51(2), 503-515. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22059/ijhs.2019.272138.1567
  31. Taize, L., & Zaiger, E. (2007). ABA and drought adaptation. Chapter 25. pp: 671-682.
  32. Thomas, H. (1997). Drought resistance in plants in mechanisms of environmental stress resistance in plant. (Eds As Basra, RK Basra). pp: 1-42.
  33. Turner, N.C., & Jones, M.M. (1980). Turgor maintenance by osmotic adjustment: a review and evaluation, In: Adaptation of plants to water and high temperature stress. New York: Wiley. pp: 87-103.
  34. Turner, N.C., Toole, J.C.O., Cruz, R.T., Yambao, E.B., Ahmad, S., Namuco, O.S., & Dingkuhn, M. (1986). Responses of seven diverse rice cultivars to water deficit II Osmotic adjustment, leaf elasticity, leaf extension, leaf death, stomatal conductance and photosynthesis. Journal of Field Crop Researches, 13, 273-286.
  35. Zeinali, N., Haghbeen, K., & Delshad, M. (2016). Water deficit effects on some physiological characteristics, sugars andproline as osmolytes in Cucumis melo Group. cantaloupensis cv. Samsoury. Journal of Plant Process and Function, 5(16), 105-116. (In Persian with English abstract). http://doi.org/20.1001.1.23222727.1395.5.16.3.8
  36. Zeinali, N., Delshad, M., Kashi, A., & Haghbeen, K. (2012).The effect of water stress on the yield and some quality characteristics of three genotypes of Dastanbo and cantaloupe in Iran.Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 43(4), 403-410. (In Persian). http://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29375

   

CAPTCHA Image