تأثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروژنه به همراه سطوح مختلف سولفات پتاسیم و اسید هیومیک بر رشد، عملکرد و رنگدانه‌های فتوسنتزی پسته رقم بادامی سفید مه ولات

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

عملکرد پایین پسته در واحد سطح به دلیل مشکلات مدیریتی باغات می‌باشد و در این میان مدیریت تغذیه و کوددهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد برخی از کودهای نیتروژنه به همراه سطوح مختلف سولفات پتاسیم و اسید هیومیک بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد پسته رقم بادامی سفید مه ولات آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در شهرستان مه ولات طی دو سال متوالی 1398 و 1399 انجام شد. فاکتور اول شامل کودهای شیمیایی نیتروژنه در 4 سطح (شاهد، اوره، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم) بود. فاکتور دوم کود سولفات پتاسیم در 2 سطح صفر و 250 گرم به ازای هر درخت و فاکتور سوم کود اسید هیومیک در 2 سطح صفر و 45 گرم به ازای هر درخت بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها در دو سال آزمایش نشان داد تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی‌داری بر رشد و عملکرد پسته داشتند. نتایج سال اول نشان داد که تیمارترکیبی اوره و 250 گرم سولفات پتاسیم و 45 گرم اسید هیومیک دارای بالاترین قطر و طول شاخه، خندانی، کلروفیل a، b و کل و کمترین میزان پوکی بود. بیشترین مقدار عملکرد در سال اول از مصرف توأم سولفات آمونیوم و 250 گرم سولفات پتاسیم و 45 گرم اسید هیومیک به‌دست آمد. کاربرد توأم نیترات آمونیوم و 250 گرم سولفات پتاسیم و 45 گرم اسید هیومیک منجر به بیشترین قطر و طول شاخه در سال دوم آزمایش شد. بالاترین درصد خندانی و کارتنوئید و کمترین میزان پوکی در سال دوم از تیمار ترکیبی سولفات آمونیوم و 250 گرم سولفات پتاسیم و 45 گرم اسید هیومیک به‌دست آمد. بیشترین کلروفیل a، b و کل از مصرف توأم اوره و 250 گرم سولفات پتاسیم و 45 گرم اسید هیومیک به‌دست آمد. بالاترین عملکرد سال دوم از تیمار مصرف اوره و 250 گرم سولفات پتاسیم و 45 گرم اسید هیومیک حاصل شد. بنابراین بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده همزمان از کودهای اوره (300 گرم به ازای هر درخت) و سولفات پتاسیم (250 گرم به ازای هر درخت) و اسید هیومیک (45 گرم به ازای هر درخت) به عنوان مؤثرترین تیمارها در این آزمایش، می‌تواند نقش به سزایی در افزایش شاخص‌های رشدی، عملکرد و فیزیولوژیکی پسته داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of application of some nitrogen fertilizers along with different levels of potassium sulfate and humic acid on growth rate, yield and photosynthetic pigments of pistachio cultivar Badami Sefih Mehvalat

نویسندگان [English]

 • Akram Heydari 1
 • SAEID DAGHIGHI 2
 • Farhad Azarmi-Atajan 3
1 Horticultural department of agriculture faculty Birjand university.
2 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Birjand University, Iran.
3 Assistant Professor, Soil Science Engineering Department, Agricultural College, University of Birjand.
چکیده [English]

The effect of application of some nitrogen fertilizers along with different levels of potassium sulfate and humic acid on growth rate, yield and photosynthetic pigments of pistachio cultivar Badami Sefih Mehvalat

Introduction: Pistachio ( Pistacia vera L.) is an important crop in our country and has a unique position in export goods. The amount of pistachio production in Iran has decreased by 50% compared to 2017. The low yield of pistachios per unit area is due to the management problems of orchards, and among these, nutrition and fertilizer management is of special importance. Among the nutrients that are important in pistachio nutrition, especially when the brain is full, are nitrogen and potassium. Humic acid can also improve physical, chemical and biological soil properties and stimulate growth via its effects on plant metabolism.The aim of this study was to investigate the effect of application of some nitrogen fertilizers with different levels of potassium sulfate and humic acid on growth, yield and photosynthetic pigments of pistachio cultivar Mehvalat.

Materials and Methods: This research was conducted as a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications at the Mehvalat during 2019-2020. The first factor consisted of nitrogen fertilizers at 4 levels (control, urea, ammonium sulfate and ammonium nitrate). The second factor was potassium sulfate fertilizer at 2 levels of zero and 250 g per tree and the third factor was humic acid fertilizer at 2 levels of zero and 45 g per tree which as a manure pits after the formation of the cluster and at the same time with the growth of the bony shell in the shade of the tree where the capillary roots are active. At the end of the experiment, morphophysiological traits were measured and recorded. In each tree, three branches were selected in different directions and the length of the current branch was measured in meters using centimeters. The diameter of the middle of the branch was measured with a caliper. From the collected clusters, 100 fruits were randomly selected, and the number of half-crashed fruits and the number of empty fruits were counted and finally expressed as a percentage. Measurements of chlorophyll a and b, total chlorophyll and carotenoids were determined using Arnon method. The experimental data was analyzed by SAS software and the significant differences among the treatment were tested by LSD test.

Results and Discussion: The results of analysis of variance of data in two years of experiment showed that experimental treatments had a significant effect on pistachio growth and yield. The results of the first year showed that the combined treatment of urea and 250 g of potassium sulfate and 45 g of humic acid had the highest diameter and branch length, half-crashed, chlorophyll a, b and total and the lowest porosity. The highest yield in the first year was obtained from the combined use of ammonium sulfate, 250 g of potassium sulfate and 45 g of humic acid. Combined application of ammonium nitrate and 250 g of potassium sulfate and 45 g of humic acid resulted in the highest diameter and branch length in the second year of the experiment. The highest half-crashed percentage and carotenoids and the lowest amount of porosity in the second year were obtained from the combined treatment of ammonium sulfate, 250 g of potassium sulfate and 45 g of humic acid. Most chlorophyll a, b and total were obtained from combined consumption of urea, 250 g of potassium sulfate and 45 g of humic acid. The highest yield of the second year was obtained from the treatment of urea consumption, 250 g of potassium sulfate and 45 g of humic acid. Nitrogen is a component of amino acids, proteins, nucleic acids and enzymes and plays a major role in plant physiology, vegetative growth, chlorophyll formation and fruit and fruit production. Potassium is also one of the elements required by the plant that plays an important role in photosynthesis and transport of carbohydrates. The organic acids in humic acid cause the chelating of many nutrients and increase their availability to the plant. By using these substances and its positive and stimulating effects on plant growth and increasing root growth and its absorption power, nutrient uptake, yield is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pistachio CV. Badami Sefide-Mahvelat
 • Plant nutrition
 • porosity percentage
 • yield
 • Chemical fertilizer
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402
 • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 21 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 12 اردیبهشت 1402