تأثیر نانوورقه گرافن‌اکسید بر ریزازدیادی و ریزغده‌زایی درون شیشه‌ای در سیب‌زمینی رقم "آگریا"

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز- گروه علوم باغبانی- تبریز- ایران

2 4. دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه ، ایران

3 استادیار پژوهشی ایستگاه نحقیقات کشاورزی اردبیل، ایران.

4 گروه به نژادی و بیو تکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

گرافن، نوع جدیدی از نانومواد برپایه کربن است که دارای خواص فیزیکی منحصر به فرد بوده و کاربردهای بیولوژیکی بالقوه مهمی دارا می باشد. نانوورقه گرافن‌اکسید (NGO) پتانسیل زیادی در جهت بهبود عملکرد گیاهان در زمینه های مختلف نشان داده است. از تکنولوژی تولید ریزغده نیز به عنوان ابزاری برای کاهش زمان لازم به منظورتولید منابع اقتصادی‌گیاه، افزایش کیفیت غده‌های بذری و تولید ریزغده در تمام طول‌سال استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر NGO بر بهبود پرآوری و ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم آگریا در شرایط درون‌شیشه‌ای بود. بدین منظور ریز نمونه های تک گره حاصل از گیاهچه‌های عاری از ویروس درون شیشه ای روی محیط کشت موراشیگ و اسکوگ تغییر یافته (MS)، دارای چهار غلظت نانوورقه گرافن‌اکسید (NGO) ( 0، 25، 50 و 75 میلی‌گرم بر لیتر) در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار کشت و نگهداری شد و شاخص های پرآوری یادداشت برداری شد. سپس ریز نمونه های تک گره به محیط کشت MS با چهار غلظت NGO ( 0، 25، 50 و 75 میلی‌گرم بر لیتر) انتقال یافت و به مدت دو ماه در شرایط تاریکی کامل نگهداری شدند، سپس شاخص های تولید ریز غده اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت های مختلف NGO در هر دو مرحله پرآوری و ریز غده زایی، تاثیر معنی داری بر روی همه صفات داشت. بین غلظت های مختلف NGO، 75 میلی گرم برلیتر غلظت ایده آل برای برخی از صفات پرآوری از جمله؛ طول و عرض ‌برگ و وزن‌ترگیاهچه بود. تعداد برگ و ظهور شاخساره نیز به ترتیب در غلظت های 50 و 25 میلی گرم بر لیتر NGO تحت تاثیر اثرات مثبت آن قرار گرفتند. کاربرد 25 میلی‌گرم بر لیتر NGO، بهترین غلظت برای تمام صفات ریزغده‌زایی بجز وزن ریزغده بود. اگرچه این آزمایش بدون استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد انجام شد اما افزودن NGO به محیط کشت موجب افزایش عملکرد پرآوری و ریزغده‌زایی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، غلظت های 50 و 75 میلی‌گرم بر لیتر NGO ایده آل ترین غلظت برای مرحله پرآوری و 25 میلی‌گرم بر لیتر NGO مطلوب ترین در مرحله ریزغده‌زایی می باشند. بنابراین می توان NGO را به عنوان ابزاری برای ریزازدیادی کارآمد و افزایش کمیت و کیفیت غده‌های بذری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of nanoparticle graphene oxide on micropropagation and in vitro microtuberization in potato (Solanum tuberosum cv. Agria)

نویسندگان [English]

 • Farzad Abdollahi 1
 • alireza motallebiazar 1
 • Gholamreza Gohari 2
 • Bahram Deahdar 3
 • Amir Kahnamoi 4
1 department of horticulture- faculty of agriculture- university of Tabriz-Tabriz-Iran
2 Associate professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
3 استادیار پژوهشی ایستگاه نحقیقات کشاورزی اردبیل، ایران.
4 University of Tabriz
چکیده [English]

Introduction

Grapheneis one of the new carbon nanomaterial that has unique physical properties and potentially important biological applications. Nanosheet Graphene Oxide has shown great potential to improve plant performance in various areas. Microtuber production technology is also used as a tool to reduce the time needed to produce economic plant resources, increase the quality of seed tubers, and produce microtubers throughout the year. The aim of this study was to evaluate the effect of Nanosheet Graphene Oxide on the improvement of micropropagation and microtuberazation in potato var. Agria under in vitro conditions.

Materials and Methods

Single node explants obtained from in vitro virus-free plantlet (maintained in tissue culture laboratory, Department of Horticultural science, University of Tabriz) were cultured into modified Murashige and Skoog (MS) medium containing four concentrations of Nanosheet Graphene Oxide (0, 25, 50 and 75 mg/L) carried out in the completely randomized design (CRD) with four replications and kept at 25±2 degree centigrade and a photoperiod of 16 hours of light. The proliferation traits such as leaf length, leaf width, plantlet fresh weight, number of leaves and shoots were recorded. Then, single node explants were transferred to Murashige and Skoog (MS) medium with four concentrations of Nanosheet Graphene Oxide (0, 25, 50 and 75 mg/liter) and kept for two months in complete darkness and at 18±2 ºC and microtuber production indices such as microtuber number, diameter, length and weight, microtuberization percentage, shoot length, microtuber with dormancy were measured.

Results and Discussion

The results of analysis of variance showed that different concentrations of Nanosheet Graphene Oxide had a significant effect on all traits in proliferation and microtuberization stages. Among different levels of Nanosheet Graphene Oxide, the application of 75 mg/L had the best response for leaf length, leaf width, and plantlet fresh weight, followed by 50 mg/L for the number of leaves and shoots, and lastly, 25 mg/L for shoot length. At a concentration higher than 50 mg/L (75 mg/L graphene oxide), the number of leaves not only remained constant but also showed a decreasing trend. Effect of different NGO concentrations on the shoot length showed that there was no significant difference between different concentrations of NGO and the shoot length remained constant, but the difference between the control treatment and NGO was significant. The maximum shoot length was obtained at a concentration of 25 mg/l NGO.The different concentrations of NGO had significant effect on all microtuberization traits at the 1% probability level. Mean comparison results for different concentrations of NGO showed that the highest value of the microtuber length, diameter and number were obtained at 25 mg/liter NGO. However, all microtuber traits were not increased at above 25 mg/liter NGO. With the increase in NGO concentrations, the yield of microtuber weight and microtuberization rate remain constant, and it is also possible that these traits will decrease significantly with the increase NGO concentration. The highest yield of microtuber weight and microtuberization rate were obtained at the 25 mg/L NOG, and higher concentrations caused to remain constant. There was a significant difference between different concentrations of NGO and the control treatment in the number of lateral shoots, so that the maximum number of lateral shoots was obtained at a concentration of 25 mg/L of NGO. Also, concentrations above 50 mg/L of NGO had less effect on the number of lateral shoots and with increasing concentration, the number of shoots decreased significantly. The maximum microtuber weight was obtained at high concentrations of NGO. In other words, with the increase of NGO concentration, the microtuber weight increased, and the most effective concentration was 75 mg/L of NGO for this trait. Although all concentrations of NGO are favorable for this purpose, it is possible that the concentration of 25 mg/l is the most NGO concentration.

Conclusions

The results of this research showed that the of 50 and 75 mg/L of Nanosheet Graphene Oxide were the best concentrations micropropagation and microtuberization. 25 mg/L of Nanosheet Graphene Oxide was most efficient concentration . Although these experiments were performed without the use of growth regulators, the addition of Nanosheet Graphene Oxide to the medium increased micropropagation and microtuberization. Therefore, Nanosheet Graphene Oxide can be used as a tool for efficient micropropagation and increasing the quantity and quality seed tubers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: nanoparticles
 • tissue culture
 • potato
 • propagation
 • microtuber
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 27 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 26 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 03 تیر 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 04 تیر 1402