تأثیر نانوورقه گرافن‌اکسید بر پرآوری و ریزغده‌زایی درون شیشه‌ای در سیب‌زمینی رقم ̓آگریا̒

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه ، ایران

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل، ایران

4 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

گرافن، نوع جدیدی از نانومواد برپایه کربن است که دارای خواص فیزیکی منحصر به فرد بوده و کاربردهای بیولوژیکی بالقوه مهمی دارا می‌باشد. نانوورقه گرافن‌اکسید (NGO)6 پتانسیل زیادی در جهت بهبود عملکرد گیاهان در زمینه‌های مختلف نشان داده است. از تکنولوژی تولید ریزغده نیز به‌عنوان ابزاری برای کاهش زمان لازم به‌منظور تولید منابع اقتصادی ‌گیاه، افزایش کیفیت غده‌های بذری و تولید ریزغده در تمام طول ‌سال استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر NGO بر بهبود پرآوری و ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ̓آگریا̒ در شرایط درون‌شیشه‌ای بود. بدین منظور ریز نمونه‌های تک گره حاصل از گیاهچه‌های درون شیشه‌ای عاری از ویروس روی محیط کشت موراشیگ و اسکوگ تغییر یافته (MS)، دارای چهار غلظت نانوورقه گرافن‌اکسید (NGO) (صفر، 25، 50 و 75 میلی‌گرم بر لیتر) در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار کشت و نگهداری شد و شاخص‌های پرآوری یادداشت‌برداری شد. سپس ریز نمونه‌های تک گره به محیط‌کشت MS با چهار غلظت NGO (صفر، 25، 50 و 75 میلی‌گرم بر لیتر) انتقال یافت و به مدت دو ماه در شرایط تاریکی کامل نگهداری شدند، سپس شاخص‌های تولید ریز‌غده اندازه‌گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت‌های مختلف NGO در هر دو مرحله پرآوری و ریز غده‌زایی، تأثیر معنی‌داری بر روی همه صفات داشت. بین غلظت‌های مختلف NGO، 75 میلی‌گرم برلیتر غلظت ایده‌آل برای برخی از صفات پرآوری از جمله طول و عرض ‌برگ و وزن‌ترگیاهچه بود. تعداد برگ و ظهور شاخساره نیز به‌ترتیب در غلظت‌های 50 و 25 میلی‌گرم بر لیتر NGO تحت تأثیر اثرات مثبت آن قرار گرفتند. کاربرد 25 میلی‌گرم بر لیتر NGO، بهترین غلظت برای تمام صفات ریزغده‌زایی بجز وزن ریزغده بود. اگرچه این آزمایش بدون استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد انجام شد اما افزودن NGO به محیط‌کشت موجب افزایش عملکرد پرآوری و ریزغده‌زایی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، غلظت‌های 50 و 75 میلی‌گرم بر لیتر NGO ایده‌آل‌ترین غلظت برای مرحله پرآوری و 25 میلی‌گرم بر لیتر NGO مطلوب‌ترین در مرحله ریزغده‌زایی می‌باشند. بنابراین می‌توان NGO را به‌عنوان ابزاری برای ریزازدیادی کارآمد و افزایش کمیت و کیفیت غده‌های بذری سیب زمینی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nanoparticle Graphene Oxide on Micropropagation and In Vitro Microtuberization in Potato (Solanum tuberosum cv. Agria)

نویسندگان [English]

 • Farzad Abdollahi 1
 • Alireza Motallebi-Azar 1
 • Gholamreza Gohari 2
 • Bahram Dehdar 3
 • Amir Kahnamoii 4
 • Fatemeh Shariat 4
1 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
3 Research Center of Agriculture and Natural Resources of Ardabil Province, Ardabil, Iran
4 Department of Biothechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Grapheneis one of the new carbon nanomaterial that has unique physical properties and potentially important biological applications. Nanosheet Graphene Oxide has shown great potential to improve plant performance in various areas. Microtuber production technology is also used as a tool to reduce the time needed to produce economic plant resources, increase the quality of seed tubers, and produce microtubers throughout the year. The aim of this study was to evaluate the effect of Nanosheet Graphene Oxide on the improvement of micropropagation and microtuberazation in potato var. Agria under in vitro conditions.
 
Materials and Methods
Single node explants obtained from in vitro virus-free plantlet (maintained in tissue culture laboratory, Department of Horticultural science, University of Tabriz) were cultured into modified Murashige and Skoog (MS) medium containing four concentrations of Nanosheet Graphene Oxide (0, 25, 50 and 75 mg/L) carried out in the completely randomized design (CRD) with four replications and kept at 25±2 degree centigrade and a photoperiod of 16 hours of light. The proliferation traits such as leaf length, leaf width, plantlet fresh weight, number of leaves and shoots were recorded. Then, single node explants were transferred to Murashige and Skoog (MS) medium with four concentrations of Nanosheet Graphene Oxide (0, 25, 50 and 75 mg/liter) and kept for two months in complete darkness and at 18±2 ºC and microtuber production indices such as microtuber number, diameter, length and weight, microtuberization percentage, shoot length, microtuber with dormancy were measured.
 
Results and Discussion
The results of analysis of variance showed that different concentrations of Nanosheet Graphene Oxide had a significant effect on all traits in proliferation and microtuberization stages. Among different levels of Nanosheet Graphene Oxide, application of 75 mg/L showed the best response for leaf length, leaf width, and plantlet fresh weight, followed by 50 mg/L for the number of leaves and shoots, and lastly, 25 mg/L for shoot length. At a concentration higher than 50 mg/L (75 mg/L graphene oxide), the number of leaves not only remained constant but also showed a decreasing trend. Effect of different NGO concentrations on the shoot length showed that there was no significant difference between different concentrations of NGO and the shoot length remained constant, but the difference between the control treatment and NGO was significant. The maximum shoot length was obtained at a concentration of 25 mg/l NGO. The different concentrations of NGO had significant effect on all microtuberization traits at 1% probability level. Mean comparison results for different concentrations of NGO showed that the highest value of the microtuber length, diameter and number were obtained at 25 mg/liter NGO. However, all microtuber traits were not increased at above 25 mg/liter NGO. With the increase in NGO concentrations, the yield of microtuber weight and microtuberization rate remain constant, and it is also possible that these traits will decrease significantly with the increase NGO concentration. The highest yield of microtuber weight and microtuberization rate were obtained at the 25 mg/L NOG, and higher concentrations did not increase them. There was a significant difference between different concentrations of NGO and the control treatment in the number of lateral shoots, so that the maximum number of lateral shoots was obtained at a concentration of 25 mg/L of NGO. Also, concentrations above 50 mg/L of NGO had less effect on the number of lateral shoots and with increasing concentration, the number of shoots decreased significantly. The maximum microtuber weight was obtained at high concentrations of NGO. In other words, with the increase of NGO concentration, the microtuber weight increased, and the most effective concentration was 75 mg/L of NGO for this trait. Although all concentrations of NGO are favorable for this purpose, it is possible that the concentration of 25 mg/l is the most NGO concentration.
 
Conclusion
The results of this research showed that the of 50 and 75 mg/L of Nanosheet Graphene Oxide were the best concentrations micropropagation and microtuberization. 25 mg/L of  Nanosheet Graphene Oxide was most efficient concentration . Although these experiments were performed without the use of growth regulators, the addition of Nanosheet Graphene Oxide to the medium increased micropropagation and microtuberization. Therefore, Nanosheet Graphene Oxide can be used as a tool for efficient micropropagation and increasing the quantity and quality seed tubers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microtuber
 • Nanoparticles
 • Potato
 • Propagation
 • Tissue culture

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Abelenda, J.A., Bergonzi, S., Oortwijn, M., Sonnewald, S., Du, M., Visser, R.G., & Bachem, C.W. (2019). Source-sink regulation is mediated by interaction of an FT homolog with a sweet protein in potato. Current Biology, 29(7), 1178-1186.
 2. Al-Jibouri, A.M.J., Abed, A.S., Hussin, Z.S., & Abdulhusein, A.A. (2017). Effect of nanoparticles on in vitro microtuberization of potato cultivars (Solanum tuberosum). Journal of Biotechnology Research Center, 11(1), 57–61. https://doi.org/10.24126/jobrc.2017.11.1.504
 3. Al-Safadi, B., Ayyoubi, Z., & Jawdat, D. (2000). The effect of gamma irradiation on potato microtuber production in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 61(3), 183-187.
 4. Anjum, N.A., Singh, N., Singh, M.K., Sayeed, I., Duarte, A.C., Pereira, E., & Ahmad, I. (2014). Single-bilayer graphene oxide sheet impacts and underlying potential mechanism assessment in germinating faba bean (Vicia faba). Science of the Total Environment, 472, 834-841.
 5. Begum, P., Ikhtiari, R., & Fugetsu, B. (2011). Graphene phytotoxicity in the seedling stage of cabbage, tomato, red spinach, and lettuce. Carbon, 49(12), 3907-3919.
 6. Bolandi, A.R., Hamidi, H., & Beidokhti, R. (2013). The effect of hormones and photoperiod on in vitro microtuberization of two potato cultivars. Journal of Horticultural Science27(2), 158-165. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24814
 7. Chen, J., Yang, L., Li, S., & Ding, W. (2018). Various physiological response to graphene oxide and amine-functionalized graphene oxide in wheat (Triticum aestivum). Molecules, 23(5), 1104.
 8. Chen, L., Wang, C., Li, H., Qu, X., Yang, S.T., & Chang, X.L. (2017). Bioaccumulation and toxicity of 13C-skeleton labeled graphene oxide in wheat. Environmental Science & Technology, 51(17), 10146-10153.
 9. Chen, Z., Zhao, J., Qiao, J., Li, W., Guan, Z., Liu, Z., & Zhu, H. (2022). Graphene-mediated antioxidant enzyme activity and respiration in plant roots. ACS Agricultural Science & Technology, 2(3), 646-660.
 10. Cheng, F., Liu, Y.F., Lu, G.Y., Zhang, X.K., Xie, L.L., Yuan, C.F., & Xu, B.B. (2016). Graphene oxide modulates root growth of Brassica napus and regulates ABA and IAA concentration. Journal of Plant Physiology, 193, 57-63.
 11. Coleman, W.K., Donnelly, D.J., & Coleman, S.E. (2001). Potato microtubers as research tools: a review. American Journal of Potato Research, 78, 47-55.
 12. Delker, C., Raschke, A., & Quint, M. (2008). Auxin dynamics: the dazzling complexity of a small molecule’s message. Planta, 227, 929-941.
 13. (2022). World food and agriculture – Statistical Ppchetbook. )2018(. Rome. 254 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 14. Forstner, C., Orton, T.G., Skarshewski, A., Wang, P., Kopittke, P.M., & Dennis, P.G. (2019). Effects of graphene oxide and graphite on soil bacterial and fungal diversity. Science of the Total Environment, 671, 140-148.
 15. Georgailas, V., Perman, J.A., Tucek, J., & Zboril, R. (2015). Broad family of carbon nanoallotropes: classifiation, chemistry, and applications of fullerenes, carbon dots, nanotubes, graphene, nanodiamonds, and combined superstructures. Chemical reviews, 115(11), 4744-4822. https://doi.org/1021/cr500304f
 16. Gopal, J., Chamail, A., & Sarkar, D. (2004). In vitro production of microtubers for conservation of potato germplasm: Effect of genotype, abscisic acid and sucrose. Developmental Biology Plant, 40, 485-490.
 17. Guo, X., Zhao, J., Wang, R., Zhang, H., Xing, B., Naeem, M., & Wu, J. (2021). Effects of graphene oxide on tomato growth in different stages. Plant Physiology and Biochemistry, 162, 447-455. https://doi.org/1016/j.plaphy.2021.03.013
 18. Hamza, E.M. (2019). Improvement of potato micropropagation and microtubers formation as affected by nanoparticles. Middle East Journal, 8(2), 525-532.
 19. He, Y., Hu, R., Zhong, Y., Zhao, X., Chen, Q., & Zhu, H. (2018). Graphene oxide as a water transporter promoting germination of plants in soil. Nano Research, 11, 1928-1937.
 20. Hoque, M.E. (2010). In vitro tuberization in potato (Solanum tuberosum). Plant Omics Journal, 3, 7-11.
 21. Hu, X., Mu, L., Kang, J., Lu, K., Zhou, R., & Zhou, Q. (2014). Humic acid acts as a natural antidote of graphene by regulating nanomaterial translocation and metabolic fluxes in vivo. Environmental Science & Technology, 48(12), 6919-6927.
 22. Huang, C., Xia, T., Niu, J., Yang, Y., Lin, S., Wang, X., & Xing, B. (2018). Transformation of 14C‐Labeled Graphene to 14CO2 in the shoots of a rice plant. Angewandte Chemie, 130(31), 9907-9911.
 23. Jami, J.M., & Ghorbani, M. (2018). The effect of carbon nanotubes on in vitro micropropagation of two potato (Solanum tuberosum L.) cultivars. 4th Iranian Scientific Congress on Development and Promotion of Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment of Iran.
 24. Jiao, J., Cheng, F., Zhang, X., Xie, L., Li, Z., Yuan, C., & Zhang, L. (2016). Preparation of graphene oxide and its mechanism in promoting tomato roots growth. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16(4), 4216-4223.
 25. Kah, M., Tufenkji, N., & White, J.C. (2019). Nano-enabled strategies to enhance crop nutrition and protection. Nature Nanotechnology, 14(6), 532-540.
 26. Khodakovskaya, M.V., Kim, B.S., Kim, J.N., Alimohammadi, M., Dervishi, E., Mustafa, T., & Cernigla, C.E. (2013). Carbon nanotubes as plant growth regulators: effects on tomato growth, reproductive system, and soil microbial community. Small, 9(1), 115-123.
 27. Khodakovskaya, M., Dervishi, E., Mahmood, M., Xu, Y., Li, Z., Watanabe, F., & Biris, A.S. (2009). Carbon nanotubes are able to penetrate plant seed coat and dramatically affect seed germination and plant growth. ACS Nano, 3(10), 3221-3227.
 28. Lalwani, G., Xing, W., & Sitharaman, B. (2014). Enzymatic degradation of oxidized and reduced graphene nanoribbons by lignin peroxidase. Journal of Materials Chemistry B, 2(37), 6354-6362.3.
 29. Lin, D., & Xing, B. (2007). Phytotoxicity of nanoparticles: inhibition of seed germination and root growth. Environmental Pollution, 150(2), 243-250.
 30. Liu, D., Lü, Y., & Luo, H. (2022). Effects of oxidized graphene on seed germination and seedling growth of Amorpha fruticose. Seed, 41, 14-18.
 31. Liu, R., Zhao, M., Zheng, X., Wang, Q., Huang, X., Shen, Y., & Chen, B. (2021). Reduced graphene oxide/TiO2 (B) immobilized on nylon membrane with enhanced photocatalytic performance. Science of The Total Environment, 799, 149370.
 32. Liu, S., Wei, H., Li, Z., Li, S., Yan, H., He, Y., & Tian, Z. (2015). Effects of graphene on germination and seedling morphology in rice. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15(4), 2695-2701. https://doi.org/1166/jnn.2015.9254
 33. Mahendran, D., Geetha, N., & Venkatachalam, P. (2019). Role of silver nitrate and silver nanoparticles on tissue culture medium and enhanced the plant growth and development. In In vitro Plant Breeding towards Novel Agronomic Traits (pp. 59-74). Springer, Singapore.
 34. Mahmodi Soreh, S., Motallebi Azar, A., Panahandeh, J., Gohari, G., & Jahanian, A. (2023). Effect of glycine betaine nanocomposite coated with chitosan and moderate salinity stress on in vitro microtuberization of potato (Solanum tuberosum) cv. Agria. Journal of Horticultural Science, 37(2), 437-451. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/jhs.2022.76343.1165
 35. Maliki, R., & Mohammadi, M. (2017). Application of nanotechnology in agriculture and food industry (case study of Sahar Hamedan Food Industry Company), 11th National Congress of Biosystem Mechanical Engineering and Mechanization of Iran, Hamedan.
 36. Møller, I.M., Jensen, P.E., & Hansson, A. (2007). Oxidative modifications to cellular components in plants. Annual Rev. Plant Biology, 58, 459-481.
 37. Nair, R.R., Wu, H.A., Jayaram, P.N., Grigorieva, I.V., & Geim, A.K. (2012). Unimpeded permeation of water through helium-leak–tight graphene-based membranes. Science, 335(6067), 442-444.
 38. Noh, S.A., Lee, H.S., Huh, E.J., Huh, G.H., Paek, K.H., Shin, J.S., & Bae, J.M. (2010). SRD1 is involved in the auxin-mediated initial thickening growth of storage root by enhancing proliferation of metaxylem and cambium cells in sweetpotato (Ipomoea batatas). Journal of Experimental Botany, 61(5), 1337-1349.
 39. Pots, A.M., Gruppen, H., van Diepenbeek, R., van der Lee, J.J., van Boekel, M.A.J.S., Wijngaards, G., & Voragen, A.G.J. (1999). The effect of storage of whole potatoes of three cultivars on the patatin and protease inhibitor content; a study using capillary electrophoresis and MALDI‐TOF mass spectrometry. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79(12), 1557-1564.
 40. Pumera, M., Ambrosi, A., Bonanni, A., Chng, E.L.K., & Poh, H.L. (2010). Graphene for electrochemical sensing and biosensing. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 29(9), 954-965.
 41. Sasani, R., Khazaei, H.R., & Nezami, A. (2010). Effects of Gibberellin, Benzyl adenine, Zeatine hormones and temperature on dormancy breaking of potato minituber (Solanum tuberosum). Journal of Horticultural Science23(2).
 42. Sheikhi, F., Roayaei Ardakani, M., Enayatzamir, N., & Ghezelbash, G. (2014). Isolation and identification of two laccase producer fungi from bagass and sugarcane rhizosphere. Cellular and Molecular Research (Iranian Journal of Biology), 27(3), 389-398.
 43. Simm, S., Scharf, K.D., Jegadeesan, S., Chiusano, M.L., Firon, N., & Schleiff, E. (2016). Survey of genes involved in biosynthesis, transport, and signaling of phytohormones with focus on Solanum lycopersicum. Bioinformatics and Biology insights, 10, BBI-S38425.
 44. Wu, X.J., Wang, G.L., Song, X., Xu, Z.S., Wang, F., & Xiong, A.S. (2016). Regulation of auxin accumulation and perception at different developmental stages in carrot. Plant Growth Regulation, 80, 243-251.
 45. Yijia, H., Ruirui, H., Yujia, Z., Xuanliang, Z., Qiao, C., & Hongwei, Z. (2017). Graphene oxide as a water transporter promoting germination of plants in soil. Nano Research, 1–10.
 46. Yin, L., Wang, Z., Wang, S., Xu, W., & Bao, H. (2018). Effects of Graphene Oxide and/or Cd 2+ on Seed germination, seedling growth, and uptake to Cd 2+ in solution culture. Water, Air, & Soil Pollution, 229(5), 151.
 47. Zhang, P., Guo, Z., Luo, W., Monikh, F.A., Xie, C., Valsami-Jones, E., & Zhang, Z. (2020). Graphene oxide-induced pH alteration, iron overload, and subsequent oxidative damage in rice (Oryza sativa): A new mechanism of nanomaterial phytotoxicity. Environmental Science & Technology, 54(6), 3181-3190.
 48. Zhang, X., Cao, H., Zhao, J., Wang, H., Xing, B., Chen, Z., & Zhang, J. (2021). Graphene oxide exhibited positive effects on the growth of Aloe vera Physiology and Molecular Biology of Plants, 27, 815-824. https://doi.org/10.1007/s12298-021-00979-3

 

CAPTCHA Image