بررسی کاربرد قارچ‌های مایکوریزا و تریکودرما بر شاخصه‌های رشد، عملکرد ریزوم و مواد مؤثره گیاه زنجبیل

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زنجبیل گیاهی دارویی و ادویه‌ای است که ریزوم، اسانس و عصاره آن مورد توجه می‌باشد. مطالعات متعددی، تاثیر مثبت تلقیح گیاهان با قارچ‌ها‌‌ی مایکوریزا و تریکودرما بر مولفه های رشد و عملکرد گزارش نموده اند. لذا، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی بر روی گیاه زنجبیل انجام شد. فاکتورها شامل تلقیح گیاهان با قارچ‌ها‌‌ی تریکودرما (Trichoderma harizanum)، مایکوریزا (G. etunicatum و Glomus fasciculatum) و تلفیق قارچ‌ها‌‌ بودند. هنگام برداشت، صفات ریختی و عملکرد ریزوم ارزیابی گردید و سپس خصوصیات کیفی نظیر رنگ، میزان فیبر، درصد و اجزای اسانس ریزوم‌ها بررسی شدند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار صفت طول ساقه (68/35 سانتی‌متر)، وزن تر و خشک ساقه (22 و 2/10 گرم)، شاخص سبزینگی (17/18)، وزن تر و خشک برگ (46/34 و 96/8 گرم)، تعداد برگ (46/9 عدد) و فیبر ریزوم (28/4 درصد) به تیمار تلقیح با مایکوریزا اتونیکیتوم تعلق داشت ولی بیشترین تعداد ساقه، شاخص تیرگی/روشنایی و شاخص رنگ زرد/آبی ریزوم در تیمار شاهد به ترتیب با مقادیر 16/7، 29/73 و 6/98 مشاهده شد. بیشترین وزن تر و خشک ریزوم (5/35 و 2/5 گرم) تحت تیمار مایکوریزا فاسیکولیتوم و بالاترین میزان اسانس (4/0 درصد) تحت تیمار تلفیق مایکوریزا اتونیکیتوم با تریکودرما مشاهده شد. کامفن، 1و8-سینئول، نرال و ژرانیال به عنوان ترکیبات اصلی اسانس شناسایی شدند و میزان آنها در تیمار تلقیح با قارچ‌ها بیشتر از شاهد بود. به‌طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار تلقیح ریزوم‌ها با قارچ مایکوریزا اتونیکیتوم سبب دستیابی به میزان مطلوب صفات رشد، عملکرد ریزوم و مواد مؤثره در گیاه زنجبیل گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the use of Mycorrhiza and Trichoderma Fungi on Growth Parameters،, Rhizome Yield and Active Ingredients of Ginger

نویسندگان [English]

 • Faeze Rezvaninia
 • Mohammad-Taghi Ebadi
 • Naser Safaie
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Ginger (Zingiber officinale Roscoe.) is a perennial and monocotyledonous medicinal and spice plant, whose rhizome, essential oil and extract are of interest, and this plant has wide uses in various industries. The origin of ginger is Southeast Asia and possibly India. This plant is mainly cultivated as an annual and the rhizome or the underground stem is the used part. It should be noted that the use of biological fertilizers can improve the growth and performance of plants and is also the most natural and best way to keep soil systems fertile. In addition, benefiting from natural solutions instead of using chemicals reduces pollution and destruction of biological resources. The use of Arbuscular mycorrhizal and Trichoderma fungi can leads to a reduction in the consumption of fertilizers and fungicides and an increase in yield, and also reduces production costs and is compatible with environmental principles. Therefore, the main purpose of this study was to investigate the effects of Trichoderma harizanum, mycorrhiza (Glomus etunicatum and Glomus fasciculatum) and the combined treatment of fungi (Glomus etunicatum + Trichoderma harizanum, Glomus fasciculitum + Trichoderma harizanum) on the growth parameters, rhizome yield and active substances of ginger. Abbreviation of Treatments include contains: Control, M1 (Glomus fasciculatum), M2 (Glomus etunicatum), T1 (Trichoderma harizanum), M1T1 (Glomus fasciculitum + Trichoderma harizanum) and M2T1 (Glomus etunicatum + Trichoderma harizanum). This research was conducted in a factorial experiment based on a completely random design in the research greenhouse of the Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University. The rhizomes (Chinese cultivar) were transferred to the greenhouse and cultivated in pots with amended soil. These plants were inoculated with Trichoderma (Trichoderma harizanum), Mycorrhiza (Glomus etunicatum and G. fasciculatum) and combined treatment of fungi (G. etunicatum + Trichoderma harizanum, G. fasciculatum + Trichoderma harizanum). During the growing season and harvesting, the morphological characteristics and rhizomes yield were evaluated, and then the essential oil content and composition, the amount of fiber and the color of the rhizomes and precisely The Effect of Treatments on Ginger Stem Traits contains: Stem Fresh Weight (gr), Stem Dry Weight (gr), Number of Stems and Stem Length (cm), The Effect of Treatments on Ginger Leaf Traits contains: Leaf Dry Weight (gr), Leaf Fresh Weight (gr), Number of Leafs, Greenness Index, The Effect of Treatments on Ginger Rhizome Traits contains: Rhizome Dry Weight (gr), Rhizome Fresh Weight (gr), Darkness/Lightnees Indicator, Yellow/Blue Indicator, Rhizome Crude Fiber (%), The Effect of Treatments on Ginger Essential oil Traits contains: Essential oil Percentage, Essential oil Performance and The Optimal Percentage of Applied Treatments contains: Stem Length (cm), Number of Stems, Stem Fresh Weight (gr), Stem Dry Weight(gr), Greenness Index, Number of Leafs, Leaf Fresh Weight (gr), Leaf Dry Weight (gr), Rhizome Fresh Weight (gr), Rhizome Dry Weight (gr), Darkness/Lightnees Indicator, Yellow/Blue Indicator, Rhizome Crude Fiber (%), Essential oil Percentage, Essential oil Performance, Frequency Percentage of Desirable Traits were investigated. The results showed that the inoculation with G. etunicatum had the highest value of stem length (35.68 cm), fresh and dry weight of the stem (22 and 10.2 gr), Spad index (18.17), fresh and dry weight of leaves (34.46 and 8.96 grams), number of leaves (9.46) and fiber content of rhizome (4.28%). Also, the highest number of stems, darkness/brightness index and yellow/blue color index of rhizome were observed in the control treatment with values of 7.16, 73.29 and 98.6 respectively. The highest fresh and dry weight of rhizome (35.5 and 5.2 grams) were observed in the inoculation with G. fasciculitum treatment and the highest percentage of essential oil (0.4) was observed under the combined treatment of the inoculation with G. etunicatum. Camphene, 1,8-cineole, neral and geranial were identified as the main compounds of essential oil and the amounts of these compounds in the inoculation treatment with fungi were more than the control. In general, this research showed that the inoculation of rhizomes with G. etunicatum resulted in achieving the desired growth characteristics, rhizome yield and active substances in ginger. Camphene, 1,8-cineole, neral and geranial were identified as the main compounds of essential oil and the amounts of these compounds in the inoculation treatment with fungi were more than the control. In general, this research showed that the inoculation of rhizomes with G. etunicatum resulted in achieving the desired growth characteristics, rhizome yield and active substances in ginger.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofertilizer
 • Spice plant
 • Essential oil
 • Quality
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403
 • تاریخ دریافت: 16 آذر 1402
 • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1403
 • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1403