نحوه پیوستن داوران به صفحه publons نشریه علوم باغبانی

 داوران ارجمند عضو publons،خواهشمند است با ورود به صفحه نشریه که لینک آن در اخر صفحه آمده است گزینه ENDORSE THIS JOURNAL انتخاب کنند تا اسمشان به لیست داوران نشریه علوم باغبانی اضافه شود.

https://publons.com/journal/83466/journal-of-horticulture-science/