نویسنده = احمد نظامی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهد

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-10

10.22067/jhorts4.v0i0.48434

الهام عزیزی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ احمد نظامی؛ علی اصغر محمدآبادی؛ رضا سهیلی


3. بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده

دوره 25، شماره 1، بهار 1390

10.22067/jhorts4.v1390i1.9758

آسیه سیاهمرگویی؛ گلثومه عزیزی؛ احمد نظامی؛ مریم جهانی کندری