نویسنده = مهرشاد زین العابدینی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-48

10.22067/jhorts4.v30i1.26784

ساناز مولائی؛ علی سلیمانی؛ مهرشاد زین العابدینی


2. کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام گردو

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 584-593

10.22067/jhorts4.v0i0.25874

محسن مردی؛ مهرشاد زین العابدینی؛ روح اله حق جویان؛ سید حسین جمالی؛ سید مجتبی خیام نکوئی؛ عبدالرضا کاوند؛ کریم احمدی؛ لیلا صادقی؛ علی اکبر لونی؛ طیبه کرمی؛ صغری خوشکام