نویسنده = سید حسن مرعشی
تعداد مقالات: 4
1. توسعه روش مؤثر باززایی و ترانسفورماسیون توتون از طریق بهینه سازی غلظت تنظیم کننده های رشد و ساکارز

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 803-814

10.22067/jhorts4.v31i4.62194

ماریا بیهقی؛ عبدالرضا باقری؛ سید حسن مرعشی؛ مجتبی سنکیان؛ افسانه فرساد


2. بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 409-416

10.22067/jhorts4.v0i0.18252

محسن محمودنیا میمند؛ محمد فارسی؛ سید حسن مرعشی؛ پرویز عبادی


4. جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver

دوره 22، شماره 2، بهار 1387

10.22067/jhorts4.v1387i2.1086

بهمن حسینی؛ هاله هاشمی سهی؛ فرج اله شهریاری؛ سید حسن مرعشی