نویسنده = بهمن زاهدی
اثر روش‌های مختلف پیوند بر رشد رویشی و عملکرد میوه گوجه‌فرنگی رقم "اس‌وی 8320"

دوره 34، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 207-219

10.22067/jhorts4.v34i2.76358

حمدیه عینی گرصدفی؛ بهمن زاهدی؛ فاطمه مرادی پور


بررسی ترکیب‌پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس صفات رویشی تعدادی از لاین های خیار

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 131-139

10.22067/jhorts4.v0i0.47343

فاطمه مرادی پور؛ جمالعلی الفتی؛ یوسف حمیداوغلی؛ عاطفه صبوری؛ بهمن زاهدی


بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی از توده‌های فلفل شیرین (.Capsicum annuum L)

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 140-157

10.22067/jhorts4.v0i0.47955

قهرمان باقری؛ بهمن زاهدی؛ رضا درویش زاده؛ احمد حاجی علی


بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های هندوانه (.Citrullus lanatus Thunb) بومی ایران

دوره 30، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 280-292

10.22067/jhorts4.v30i2.40794

احمد حاجی علی؛ بهمن زاهدی؛ رضا درویش زاده؛ جهانگیر عباسی کوهپایگانی