کلیدواژه‌ها = شکفتن جوانه
بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 52-58

10.22067/jhorts4.v0i0.20790

حسین عراقی؛ علی تهرانی فر؛ بهرام عابدی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور


تاثیر زمان هرس و تیمار محل زخم با سولفات روی بر ویژگی های رویشی، کمی و کیفی انگور عسکری

دوره 26، شماره 1، خرداد 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.12891

عنایت اله تفضلی؛ فردین بوستانی؛ بیژن کاوسی؛ سید مهدی حسینی فرهی؛ سید نعمت اله موسوی