بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

عدم تامین نیاز سرمایی مشکل عمده‌ای در تولید محصولات مناطق معتدله کشت شده در مناطقی با شرایط آب و هوائی گرم است. بنابراین تعیین نیاز سرمائی ارقام مختلف انگور امری ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف از این پژوهش تعیین میزان نیاز سرمائی ارقام انگور شامل: ’کلاهداری‘، ’کشمشی قرمز‘، ’یاقوتی‘ و ’کشمشی سفید‘ بود، که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۲ تیمار دمایی سرمادهی (شاهد بدون سرمادهی، 50، 10۰، 2۰۰، 300، 400، 500، 6۰۰،700،800، 900 و 1000 ساعت) با 3 تکرار انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمار‌های سرمادهی و رقم بر صفات مورد مطالعه شامل درصد شکفتن جوانه‌ها، تعداد روز تا اولین جوانه شکفته شده، تعداد روز تا آخرین جوانه شکفته شده، فاصله زمانی شکوفایی کامل جوانه‌ها و نسبت وزن‌تر به خشک دارای اختلاف معنی‌داری است. با افزایش مدت سرمادهی از 200 تا 1000 ساعت در رقم ’یاقوتی‘، و از 300 تا 1000 ساعت در سه رقم دیگر اختلاف معنی‌داری در درصد شکفتن جوانه‌ها بدست نیامد. به هر حال حداقل زمان سرمادهی برای رسیدن به درصد قابل قبول شکفتن جوانه‌ها در رقم ’یاقوتی‘ 100ساعت و در سه رقم دیگر 200 ساعت بدست آمد. به طور کلی با افزایش مدت سرمادهی از0 تا 1000 ساعت تعداد روز برای شکفتن کامل جوانه‌ها در ارقام ’کلاهداری‘، ’کشمشی قرمز‘، ’یاقوتی‘ و ’کشمشی سفید‘ سفید به ترتیب 19، 19، 22 و 15 روز کاهش یافت. همچنین بیشترین نسبت وزن‌تر به خشک قسمت رویشی قلمه‌ها در دامنه دمائی 200 تا 1000 ساعت سرمادهی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Chilling Requirement in Four Commercial Grape Cultivars

نویسندگان [English]

  • H. Araghi
  • Ali Tehranifar 1
  • B. Abedi
  • Gholam Hossein Davarynejad 2
  • M. Shoor
1
2 Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

No Sufficient of chilling is a major problem in producing temperate fruit in warm climates. So determination of chilling requirement of different cultivars of grape is important. The aim of this research was determination of chilling requirement of four grape vine commercial cultivars including: Kolahdary, Red Rasin, Yaghoti and White Rasin that factorial experiment based on a completely randomized design with 12 chilling temperatures included: control, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000 hours below 5±10C and three replications with 6 individual samples in each replicate. Results showed that the effects of chilling requirement and cultivars on the studied traits including sprouting percentage, number of days to first sprouting shoot, number of days to last sprouting shoot and ratio of fresh weight to dry weight were significantly different. With increasing chilling duration from 200-1000 hour in Yaghoti cultivar and from 300-1000 hour in other three cultivars, there was no significant difference in the percentage of sprouting. Nevertheless at least 100 hr, of chilling is needed to get the favorable sprouting in Yaghoti cultivar and 200 hr, in other three cultivars. Results showed that with increasing chilling duration 0-1000 hr, the number of days for complete sprouting in kolahdary, Red Rasin, Yaghoti, and White Rasin cultivars decreased by 19, 19, 22 and 15 day, respectively. Moreover, the highest ratio of fresh weight to dry weight of vegetative parts of cutting above mentioned cultivars was observed in 200-1000 hr, rang of chilling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chilling requirement
  • Grape cultivars
  • climate
  • Bud sprouting
CAPTCHA Image