کلیدواژه‌ها = خرما
ارزیابی تأثیر روش ضدعفونی ونوع بسته‌بندی برشاخص‌های کیفی رطب رقم برحی (Phoenix dactylifera cv. Barhee)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-86

10.22067/jhorts4.v0i0.21894

فاطمه روشنی؛ سید محمد حسن مرتضوی؛ احمد مستعان؛ ناجی صیاحی


تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران

دوره 27، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 480-487

10.22067/jhorts4.v0i0.30665

منیره مارصفری؛ علی اشرف مهرابی؛ زهرا طهماسبی؛ عبدالامیر راهنما