تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی پیوستگی 11 صفت مورفولوژی مهم با نشانگرهای مولکولی RAPDدر 15 رقم خرمای جمع آوری شده از مناطق جنوب و جنوب غرب ایران به صورت آنالیز جمعیت و با استفاده از روش رگرسیون گام به گام انجام گرفت. نتایج حاصل از رگرسیون ساده و چندگانه نشان داد که در مجموع 84 نشانگر RAPD با حداقل یکی از صفات مورد بررسی پیوستگی معنی دار داشته اند. در این نشانگر ضریب تبیین در مجموع نشانگرهای آگاهی بخش از 32 (قطر هسته) الی 6/75 (شکل میوه) درصد متغیر بود. نشانگر 214 Oligo در صفت قطر هسته (26 درصد) و پس از آن الیگو 211 در صفت شکل میوه (1/24درصد) بیشترین ضریب تبیین را به عنوان نشانگر سرگروه به خود اختصاص دادند. مقدار قابل توجهی از تغییرات مورفولوژیکی با استفاده از آغازگرهای 42 Oligo با محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) 23/0 توجیه شدند. این نتایج گویای آن است که با توجه به توزیع بسیار مناسب DNA چندشکل تکثیر شده تصادفی (RAPD) در ژنوم خرما و نشانگرهایی که پیوستگی بالایی با صفات زراعی دارند، می توان از آن ها در شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش پیوسته با صفات زراعی مهم بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association Analysis of Some Important Morphological Traits with RAPD Markers in 15 Iranian Date Palm

نویسندگان [English]

  • M. Marsafari
  • A m
  • Z. Tahmasebi
  • A.A. Rahnama
-
چکیده [English]

This study was performed for assessment of correlation of 11 morphological traits with RAPD molecular markers in 15 cultivars of date palm collected from the South and South West of Iran as population analysis by stepwise regression method. The results of simple and multiple regressions showed that in sum 84 RAPD markers had significant association with at least one of the traits. The coefficient of determination of all informative marker ranged from 32.0 (for stone diameter) to 75.6 (for fruit shape).The highest coefficient belonged to Oligo 215 primer in stone diameter traits (26%) and then Oligo 211 primer in fruit shape trait (24.1) as captain markers. Considerable number of morphological changes was justified by Oligo 42 that polymorphic information was content 0.23. These results showed that with regards to good distribution of random amplification of polymorphic DNA (RAPD) in date genome and the markers with high association with agronomic characters, they can be used in identification of informative markers linked to important agronomic characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Date palm
  • morphological traits
  • RAPD
  • Informative marker