دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، اسفند 1392 
اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی

صفحه 418-423

10.22067/jhorts4.v0i0.30589

عصمت برزنونی؛ محمدحسین آق خانی؛ عبدالمجید مسکوکی؛ محمد حسین عباسپورفرد


بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.)

صفحه 433-443

10.22067/jhorts4.v0i0.30656

عسکر غنی؛ سید حسین نعمتی؛ مجید عزیزی؛ محمد جمال سحرخیز؛ محمد فارسی