بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تولید خربزه از طریق کشت نشا می تواند باعث پیش رسی محصول، صرفه‌جویی در مصرف بذر، کنترل آفات و بیماری‌ها و کاهش خطرات سرمازدگی را به دنبال داشته باشد. به منظور بررسی اثرات بسترها کشت و رقم بر خصوصیات نشای خربزه آزمایشی به صورت فاکتوریل (2×6) در غالب طرح کاملا تصادفی با 10 تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1389 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو رقم خربزه تجاری به نام زرد ایوانکی و خاتونی و نیز بسترهای کشت شامل: بستر1: پیت 50 درصد،کوکوپیت 25 درصد، ماسه 25 درصد، بستر2: پیت 50 درصد،کوکوپیت 25 درصد، ورمی کمپوست 25 درصد، بستر3: پیت 50 درصد، کوکوپیت 25 درصد، پرلایت 25 درصد، بستر4: کوکوپیت 50 درصد، پیت 25 درصد، ماسه 25 درصد، بستر5: کوکوپیت 50 درصد، پیت 25 درصد، ورمی کمپوست 25 درصد، بستر6: کوکوپیت 50 درصد، پیت 25 درصد، پرلایت 25 درصد بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بستر دوم (پیت 50 درصد،کوکوپیت 25 درصد، ورمی‌کمپوست 25 درصد) و بستر پنجم (کوکوپیت 50 درصد، پیت 25 درصد، ورمی کمپوست 25 درصد) در کلیه صفات (سطح برگ، قطر ساقه نشا، ارتفاع نشا، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه) دارای تاثیر بهتری بوده و باعث بهبود کیفیت نشا گردیدند. در نتیجه می‌توان این دو بستر را برای تولید نشای خربزه توصیه نمود. بین دو رقم زرد ایوانکی و خاتونی تفاوت معنی‌داری ملاحظه نشد. اثر متقابل رقم و بستر نیز در هیچ یک از صفات معنی‌دار نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Cultural Medium and Cultivars on Some Agronomic and Physiological Characteristic of Melon׳s Transplant

نویسندگان [English]

  • E. Mirabi
  • S.H. Nemati
  • M.M. Mehrbakhsh
  • H. Ebrahimi
چکیده [English]

Melon produced by transplanting cause seed saving, reduce the risk of cold, pest and disease stress. In order to investigate the effects of growing medium and cultivars on characteristic of melon's transplants, an experiment was conducted based on randomized completely design with 10 replications at the Ferdowsi University of Mashhad during 2010. Treatments included 6 levels of growing medium (a1= 50% peat+25 % coco peat+ 25 % sand, a2= 50% peat+25 % coco peat+ 25 %+ 25% vermin compost, a3= 50% peat+25 % coco peat+ 25 % perlit, a4= 50% coco peat+ 25% peat+25% sand, a5= 50% coco peat+ 25% peat+25%vercompost, a6= 50% coco peat+ 25% peat+25% perlit) and 2 types of cultivars: Eyvanakey and Khatooni. The results indicated that the effects of substrate were significant in all of treats (leaf area, stem diameter, height of transplant, root dry weight, shoot dry weight, root wet weight, and shoot wet weight). 2 (50% peat+25 % coco peat+ 25 %+ 25% vermin compost) and a5 (50% coco peat+ 25% peat+25%vercompost) have better performance than others in all of treats. There is not any significant effect between cultivars and interaction between substrate and cultivars wasn’t significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melon
  • Growing medium
  • Cultivar
  • Transplant
CAPTCHA Image