اثر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا در کشت بدون خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای بررسی تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا، آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار در ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات انجام گرفت. تیمارها شامل موارد زیر بودند: ماسه، پیت + ماسه (25% + 75%)، پیت + ماسه (50% + 50%)، پرلیت + پیت (75% + 25%)، پرلیت + پیت (50% + 50%)، پرلیت + پیت (25% + 75%) و پرلیت + پیت + پوکه صنعتی (25% + 70% + 5%)، پرلیت + پیت + پوکه صنعتی (50% + 25% + 25%)، پرلیت + پیت + پوکه صنعتی (25% + 50% + 25%)، پیت + پوکه صنعتی (50% + 50%). تمام تیمارها با محلول غذایی یکسان تغذیه و آبیاری شدند. نتایج نشان داد که بسترهای کاشت تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری در خصوصیات ریخت‌شناسی و غلظت عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف در گیاه داشت. داده‌ها نشان ‌داد که بستر کاشت پرلیت + پیت + پوکه صنعتی (25% + 70% + 5%) مناسب‌ترین تیمار می‌باشد. دراین بستر کاشت، تعداد گل، قطر دیسک گل، قطر ساقه، قطر گردن ساقه، ارتفاع گل و عمر پس از برداشت گل به ترتیب 207 عدد در متر مربع در سال، 4/12 سانتی‌متر، 8/0 سانتی‌متر، 58/0 سانتی‌متر، 5/54 سانتی‌متر و 6/11 روز بدست آمد. همچنین در این تیمار میزان غلظت عناصر پر مصرف ازت، فسفر و پتاسیم در برگ گیاه به ترتیب 17/4، 8/0 و 34/4 درصد و میزان غلظت عناصر کم مصرف آهن، منگنز، روی، مس و بُر در برگ‌های گیاه رشد یافته در این بستر به ترتیب 73/155، 83/194،56/148، 92/44 و 5/51 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن خشک بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Growth Media on Nutrients Uptake, Growth Characteristics and Yield of Gerbera (Gerbera jamesonii) in a Soil Less Culture System

نویسندگان [English]

  • M.A. Khalaj
  • M. Amiri
  • M.H. Azimi
چکیده [English]

This experiment was carried out to investigate the effect of different substrate on growth and yield of Gerbera flower. The experiment was performed using 10 treatments as fallow: fine sand, peat +fine sand (%25+%75), peat + fine sand ( %50 +%50), perlite + peat (%75 + %25), perlite + peat (%50 + %50), perlite + peat (%25 + %75), perlite + peat + expanded clay (%25 + %70 + %5), perlite + peat + expanded clay (%50 + %25 + %25), perlite + peat + expanded clay (25%+ %50 + %25), peat + expanded clay (%50 + %50), as a completely randomized design with 3 replications. All treatments irrigated with same nutrient solution. Results showed that planting beds statistically significant differences in morphological characteristics, macro and micro nutrients in plant. Results showed that the media containing perlite + peat + expanded clay (%25 + %70 + %5) is the best of all. In this treatment, flower number, flower disk diameter, shoot diameter, shoot neck diameter, flower height and vase life were 207 (m2/year), 12.4 cm, 0.8 cm, 0.58 cm, 54.5 cm and 11.6 days, respectively.In this treatment, concentration of Nitrogen, Phosphorus and Potassium were 4.17, 0.8 and 4.34 percent, respectively and micronutrients concentration as Iron, Manganese, Zinc, Copper, and Boron on the plant leaves were 155.73, 194.83, 148.56, 44.92 and 51.5 mg kg-1 dry weight, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gerbera
  • Soil less culture
  • Medium
  • Peat
  • Vegetative growth