بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف محلول ورمی واش بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) این آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل چهار غلظت مختلف محلول ورمی واش (0، 3000، 6000 و 12000 پی‌پی‌ام) بودند. در مرحله گلدهی صفات مورفولوژیک گیاه شامل ارتفاع بوته، تعداد گره و فاصله میان‌گره‌ها و همچنین وزن تر بوته، سطح برگ، وزن خشک بوته، درصد و عملکرد اسانس اندازه‌گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارها بر روی صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعداد گره، فاصله میانگره‌ها، سطح برگ، وزن خشک بوته و عملکرد اسانس معنی‌دار بودند. بیشترین مقدار ارتفاع (91/84 سانتی‌متر)، تعداد گره (20/23)، سطح برگ (52/8853 سانتی‌متر مربع) و وزن خشک بوته (31/174 گرم بر بوته) مربوط به تیمار 3000 پی‌پی‌ام و بیشترین فاصله میان‌گره (02/7 سانتی‌متر) و عملکرد اسانس (6 گرم بر متر مربع) مربوط به تیمار 12000 پی‌پی‌ام بود. تیمار 3000 پی‌پی‌ام، به عنوان بهترین تیمار شناخته شد که حاکی از فعال بودن تنظیم کننده‌های رشد در غلظت‌های کم و در شرایط دسترسی کامل به عناصر غذایی در محلول ورمی واش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study on the Effect of Spraying with Different Concentrations of Vermicompost Extract (Vermiwash) on the Morphological Traits, Yield and Percentage of Essential oil of Lemon balm (Melissa officinalis L.)

نویسندگان [English]

  • H. Neamati
  • Majid azizi
  • S. Mohammadi
  • Sajede Karimpour
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

To investigate the effect of spraying with different concentrations of Vermiwash solution on the morphological traits, percentage and yield of essential oil of lemon balm (Melissa officinalis L.), this experiment was conducted as Randomized Complete Block Design (RCBD) with four replications in experimental field of Agricultural Faculty of Ferdowsi University of Mashhad (FUM). The treatments were included 4 different concentrations of Vermiwash solution (0, 3000. 6000 and 12000 ppm). At the flowering stage, morphological characteristics include of plant height, number of nod and internodes length, as well as total fresh weight, leaf area, dry weight of plant, yield and percentage of essential oil were determined. Results showed that there was a significant difference between different treatments in terms of plant height, number of node, internodes length, leaf area, and dry weight of plant and essential oil yield. The highest height (84.91 cm), number of node (23.20), leaf area (8853.52 cm2) and plant dry weight (174.31 g) related to vermiwash concentration of 3000 ppm and the longest internodes (7.02 cm) and essential oil yield (6 g/m2) related to concentration of 1200 ppm. In conclusion, application of 3000 ppm vermiwash was the superior among the all studied treatments that confirmed activity of plant growth regulators in low concentration of vermiwash and availability of nutrient in the solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lemon balm
  • Biological manures
  • Medicinal plants
  • Active substances