دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، شهریور 1392 
بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل

صفحه 139-147

10.22067/jhorts4.v0i0.24811

مهدی قبولی؛ احمدرضا بهرامی؛ فرج اله شهریاری؛ جعفر ذوالعلی؛ علی محمدی


اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام

صفحه 217-226

10.22067/jhorts4.v0i0.24824

علی اکبر شکوهیان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی تهرانی فر؛ علی رسول زاده