بررسی اثر نوع توده و تیمار هورمونی BAP بر باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زوفا (Hyssopus officinalis L.)، از مهمترین گیاهان دارویی و ادویه ای متعلق به تیره نعناعیان می باشد که مبدأ آن آسیای صغیر است. تکثیر و بهره برداری از پتانسیل بالقوه گیاهان دارویی از اهداف فن آوری های نوین از جمله بیوتکنولوژی و کشت بافت می باشد. در این تحقیق اثر نوع توده و غلظت های مختلف هورمون BAP بر باززایی گیاه زوفا در شرایط کشت درون شیشه ای مطالعه گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل با سه نوع توده (همدان، شیراز و مشهد) و در چهار سطح BAP (0، 2/2، 4/4، 2/13 میکرومولار) و در سه تکرار انجام گردید. نتایج آنالیز داده ها نشان داد که توده های مورد مطالعه از نظر میانگین باززایی دارای اختلاف معنی داری می باشند. در هر سه توده کمترین میانگین باززایی و درصد باززایی در محیط MS بدون هورمون مشاهده شد. در توده همدان بیشترین میانگین شاخساره باززایی شده (86/7) و درصد باززایی (86 درصد) در تیمار 4/4 میکرومولار BAP، بدست آمد. در توده شیراز تیمار 4/4 میکرومولار BAP با میانگین 7 شاخساره باززایی شده و 80 درصد باززایی مناسبترین تیمار هورمونی بود. غلظت 2/2 میکرومولار BAP در توده مشهد با میانگین 9 شاخساره باززایی شده و درصد باززایی 86 درصد بهترین تیمار شناخته شد. کمترین میزان درصد باززایی نیز با صفر درصد در محیط کشت های MS بدون هورمون و حاوی 2/13 میکرومولار BAP مشاهده گردید. اثر غلظت‌های مختلف IBA بر درصد ریشه زایی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بوده است و بیشترین درصد ریشه زایی (66/86 درصد) در غلظت 84/9 میکرومولار IBA و کمترین درصد ریشه زایی (صفر درصد) در محیط MS 1/2 بدون هورمون ثبت گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Population Type and BAP Treatments on In vitro Regeneration of Hyssop (Hyssopus officinalis L.)

نویسندگان [English]

  • M. Alizadeh
  • B. Hosseini
چکیده [English]

Hyssop (Hyssopus officinalis L.), belongs to the family of Lamiaceae which its origin is Asia Minor, and is considered as one of the most important medicinal plant. This experiment was done to study the effects of population and BAP concentrations on hyssop plant regeneration under in vitro culture conditions. This research were performed in factorial experiment with three populations (Hamadan, Shiraz and Mashhad) and four levels of BAP (0, 2.2, 4.4, 13.2 µM), in three replications. Results showed that there is significant difference between populations. In all three populations, the lowest average and percentage of regeneration was observed in MS medium without any growth regulators. In Hamadan population, the highest average of regenerated shoots (7.86) and percentage of regeneration (86%) was obtained in BAP (4/4 µM) and in Shiraz population, maximum number of regenerated shoots (7) and 80% regeneration percentage was observed on 4.4 µM BAP. The minimum regeneration percentage with 0% was obtained in MS medium without plant growth regulators and MS media supplemented with 13.2 µM concentration of BAP. 2.2 µM BAP in Mashhad population with an average of 9 regenerated shoots and 86% regeneration percentage was known as the best treatment. ANOVA results showed significant (P < 0.01) effect of IBA levels on root induction. The highest rooting percentage (86.66%) was achieved in MS medium supplemented with 9.84 µM of IBA and the lowest rooting percentage (0%) was observed in 1/2 MS hormone-free medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyssopus officinalis L
  • Population
  • In vitro regeneration
  • Hormonal treatment