اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه‌سرمایی بر جوانه‌زنی بذر انجدان رومی (Koch. Levisticum officinale) در شرایط درون ‌شیشه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کشت درون ‌شیشه‌ای توانسته است گیاهان بااهمیت و نادر را به نحو مؤثرتری در مقایسه با روش‌های سنتی ازدیاد رویشی، تکثیر و حفظ نماید. انجدان رومی (Levisticum officinale Koch.) متعلق به تیره Apiaceae گونه مهم، در حال انقراض و فراموش شده‌ای از گیاهان دارویی ایران است که دارای خواص متعدد دیورتیک، ضداسپاسم و ضدنفخ می‌باشد. به منظور دستیابی به ماده گیاهی کافی برای ریزازدیادی و مطالعه اثر روش‌های مختلف ضدعفونی و سطوح متفاوت سرمادهی بر جوانه‌زنی بذور در کشت درون‌شیشه‌ای، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت فاکتوریل، برای استقرار گیاهچه‌های استریل از کشت بذر ترتیب داده شد. کاربرد پیش ‌سرمای مرطوب به مدت 3 ماه بیشترین درصد جوانه‌زنی به ‌میزان92 درصد و حداکثر سرعت جوانه‌زنی را در‌‌‌پی داشت. بهترین تیمار استریلیزاسیون، شستشو با اتانول‌70 درصد برای 30 ثانیه، سپس کاربرد هیپوکلریت سدیم 2 درصد به مدت 15 دقیقه و در ادامه 3 بار آبشویی با آب مقطر استریل تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Sterilization Protocol and Pre-chilling Treatment on In vitro Seed Germination of Levisticum officinale Koch.

نویسندگان [English]

  • R. Khatibzadeh
  • M. Azizi
  • H. Arouiee
  • M. Farsi
چکیده [English]

To protect and multiply important and rare plant resources, in vitro culture serves as a more efficient alternative to traditional propagation approaches. Levisticum officinale Koch. a member of Apiaceae is an important, endangered and neglected species in Iran, which has been shown to have diuretic, spasmolytic and carminative effects. In order to supply enough plant materials for micro-propagation of this herb and study effects of different methods of disinfection and stratification on in vitro seed germination, a factorial experiment laid out in a completely randomized design was set out to establish sterile plants out of seed culture. It was concluded that a pre-chilling treatment for 3 months resulted in maximum percent of germination (92%) and the largest germination rate. The best superficial sterilization protocol was proofed to be soaking in 70% (v:v) ethanol for 30 s and then, using of 2% (v:v) dilution of NaOCl for 15 min, followed by 3 rinses in sterile distilled water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Levisticum officinale
  • Medicinal plants
  • Seed germination
  • In vitro culture