اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 محقق اردبیلی

چکیده

اساس تولید محصول در بادام، تولید جوانه های گل با کمیت و کیفیت مطلوب است. فرآیند تشکیل جوانه بارده نه تنها توسط ریخته ارثی گیاه کنترل می شود، بلکه عوامل داخلی و خارجی متعددی آن را تحت تأثیر قرار می دهند. بدون برقراری رابطه ای مناسب بین این عوامل، دستیابی به محصول اقتصادی و منظم سالیانه دور از انتظار است. این بررسی به منظور ارزیابی نقش ریز موجودات مفید (Effective Microorganism (EM)) بر تشکیل جوانه های گل ژنوتیپ های بادام، تحت تنش آبی در سال 1390در گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور ریز موجودات مفید (صفر و نیم درصد)، تنش آبی (آبیاری کامل، 66 درصد و 33 درصد آب قابل نگهداری خاک) و دو ژنوتیپ بادام (H1 وH2 ) در 4 تکرار اجرا گردید. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ریز موجودات مفید در سطح احتمال یک درصد سبب افزایش سطح برگ، کلروفیل، ذخیره پروتئین، ازت، پتاسیم و فسفر برگ شده است. تعداد جوانه ی گل تشکیل شده، تحت تاثیر ژنوتیپ، EM و سطوح تنش، در سطح یک درصد معنی داری بود. رفتارهای مصرف EM، ژنوتیپ H1 و آبیاری کامل، سبب افزایش تعداد جوانه های گل شدند. در صفت تعداد جوانه ی گل تشکیل شده، اثر متقابل معنی داری در سطح یک درصد بین تیمارها مشاهده گردید که بهترین نتیجه با مصرف EM در شرایط آبیاری کامل توسط ژنوتیپH2 حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Effective Microorganisms on Flower Buds Formation of Two Almond Genotypes in Water Stress Conditions

نویسندگان [English]

  • A.A. Shokouhian
  • Gholam Hossein Davarynejad 1
  • Ali Tehranifar 2
  • ali rasoulzadeh 3
1 Ferdowsi university of Mashhad
2
3
چکیده [English]

The base of nut production in almond is flower buds set with best quality and quantity. Although the process of flower buds set is controlled by genetic characteristics, however it affected with inside and outside diverse factors. To understand relationship between these factors for achieve to annual and regular nut production economically. An experiment was conducted in order to evaluate effects of effective microorganisms (EM) under water stress conditions on bud flower formation in two genotypes of almond trees in Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, in 2011. In this research effects of two different concentrations (0 and 5%) of EM and three levels of aridity stress treatments (100, 66, and 33% of FC) on number of flower buds in two genotypes (H1and H2) of almond was evaluated. This experiment was arranged as a factorial experiments based on a randomized complete blocks design with four replications. Results showed that the EM increased amount of leaf area, chlorophyll, storage protein, N, K and P in leaves. In this research, effects of different genotypes, EM and irrigation levels on number of flower bud set were significantly different at the %1 level. Number of flower bud formation increased by treatments of EM application, H1 genotype and irrigation level of FC% 100. There was significant interaction between treatments for this trait at %1 level. The best result was obtained from interaction between H2 genotype and irrigation using level of FC% 100 and EM application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • Deficient irrigation
  • Leaf area
  • Protein
  • Nutrition elements
CAPTCHA Image