تاثیر تیمار های کودی در سطوح مختلف فشردگی بر روی برخی از صفات کیفی چمن پاییزه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی 7 نوع کود آلی شامل خاک برگ، پوسته ی برنج، کود دامی، کمپوست قارچ، مخلوط خاک برگ، پوسته ی برنج و کمپوست قارچ (مخلوط 1)، مخلوط خاک برگ، پوسته ی برنج و کود دامی (مخلوط 2) هر یک به نسبت 1:1:1 و نیز تیمار شاهد (فاقد کود) همراه با چند سطح فشردگی شامل غلتک با وزن های 36، 56 و 76 کیلوگرم مورد استفاده قرار گرفتند. تیمار ها در پاییز سال 1387 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت طرح بلوک های نواری با سه تکرار اعمال گردیدند. اثرات تیمار های فوق بر روی میزان کلروفیل چمن، میزان تراکم و سرعت پوشش، میزان ارتفاع و درصد ماده ی خشک گیاه در فصل پاییز مورد ارزیابی قرار گرفت. بر طبق نتایج حاصل تیمار های کمپوست قارچ و پوسته‌ی برنج در فشردگی اول، تیمار های کود دامی و مخلوط 2 در فشردگی دوم و تیمار کود دامی در فشردگی سوم بیشترین میزان کلروفیل را نشان دادند. بیشترین و کمترین میزان نیتروژن در هر سه سطح فشردگی به ترتیب در تیمار کود دامی و شاهد مشاهده گردید. بالاترین میزان تراکم مربوط به تیمار کود دامی و پایین‌ترین میزان مربوط به تیمار خاک برگ بود. در هر سه فشردگی بیشترین و کمترین میزان ارتفاع، به ترتیب در تیمار کود دامی و شاهد مشاهده گردید. نتایج به دست آمده از این تحقیق برای مدیریت چمن در ارتباط با استفاده از کود های آلی و میزان فشرده سازی بستر کشت در شرایط شهر گرگان، قابل استفاده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Fertilizer Treatments in Various Compactness Levels on the Some of Qualitative Factors of Fall Lawn

نویسندگان [English]

  • S. Javahery
  • H. Zarei
  • S.A.R. Movahedi Naeini
  • Gh. Roshani
چکیده [English]

In current study, seven organic fertilizers including; Leaf Mold (LM), Rice Husk (RH), Manure, Spent Mushroom Compost (SMC), mixture of LM, RH and SMC (M 1), mixture of LM, RH and Manure (M 2) with the ratio of 1:1:1 and control (no fertilizer) along with some levels of soil compactness comprising roller weights of 36, 56, 76 kilogram were used. Treatments were applied in a strip plot design with three replications, in research farm of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources during fall 2008-2009. Effects of these treatments were investigated on chlorophyll content of lawn, amount of density and cover rate, growth height and percent of plant dry matter in fall season. According to results, SMC and RH treatments in first compactness, manure and M2 treatments in second compactness and manure treatment in third compactness showed the maximum chlorophyll content. The most and the least amount of nitrogen in each three compactness levels were observed in manure and control treatments, respectively. The highest density was related to manure treatment and the lowest one was related to LM treatment. In each three compactness, maximum and minimum height was observed in manure and control treatments, respectively. This project results will be used for lawn management in relation to the use of organic fertilizer and compactness rate of planting bed in Gorgan city conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawn
  • Culture bed
  • Roller
  • Nutritional elements
  • Appearance quality