تاثیر منابع مختلف کلسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی درگیاه چای (Camellia sinensis L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اسیدیته خاک، یکی از خصوصیات شیمیایی مهم خاک است که در رشد گیاه چای اهمیت خاصی دارد و جذب عناصر غذایی توسط گیاه و قابلیت استفاده از آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مطالعه تاثیر منابع مختلف کلسیم بر برخی از صفات کمی وکیفی گیاه چای، اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک باغ چای بررسی شد. چای گیاهی با ریشه‌های سطحی است، این درختچه به دو شکل وحشی و پرورشی می روید. قسمت مورد استفاده بوته چای، برگ‌های گیاه می‌باشد که از نظر اقتصادی دارای اهمیت خاصی است. این آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور نوع کود کلسیم‌دار و مقادیر مختلف در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نوع کود کلسیمی شامل: کربنات کلسیم، دولومیت، اکسید کلسیم و کلرید کلسیم بود که در چهار سطح (صفر، 1، 2 و 3 گرم کلسیم بر کیلوگرم خاک) با سه تکرار به خاک اضافه شدند. نتایج تجزیه واریانس داده‌های مربوط به اثر کود کلسیم‌دار بر اسیدیته خاک نشان داد که فقط نوع کود کلسیم‌دار بر اسیدیته خاک در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار می‌باشد. همچنین نتایج تجزیه واریانس داده‌های مربوط به اثر کود کلسیم‌دار بر هدایت الکتریکی خاک نشان داد که نوع کود کلسیم‌دار، سطح کودی و اثرات متقابل نوع کود و سطح کود بر هدایت الکتریکی خاک در سطح یک درصد معنی‌دار بوده است. اما اثر منابع مختلف کلسیم بر صفات کمی وکیفی گیاه چای در مدت اجرای آزمون (سه ماهه) اختلاف معنی‌داری را ایجاد نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Sources of Calcium on the Some of Quantitative and Qualitative Parameters of Tea Plants (Camellia sinensis L.)

نویسندگان [English]

  • M. Taiefeh
  • M. Moez Ardalan
  • F. Baghery
چکیده [English]

Soil pH is one of the important chemical characteristics of soil that plays major role in growing of tea plant and affects on absorbing of food elements by plant and their usability. In this study, the effect of different calcium source was investigated on some of quantifying parameters in tea plant, pH and EC in tea soil. Tea is plant with shallow roots, this shrubs grows two forms wild and farmed. The leaves of plant are the use in tea that is important economically. This study was conducted as a factorial with two factors, calcium fertilizer type and fertilizer levels on the basis Completely Randomized Design (CRD) with three replications. In order to supervise content of calcium component which contains calcium carbonate, dolomite, calcium oxide and calcium chloride with four levels (0, 1, 2, 3) g ca / kg was added to soil with three replications. The result of analysis of variance related to calcium fertilizer on soil pH indicated that only calcium fertilizer type in soil pH is significant at 0.1%. Also the result of calcium fertilizer on soil EC showed that the type of calicum fertilizer, fertilizer level and interaction effects and level of fertilizer on soil EC is significant at 0.1%. But the effect of different sources of calcium has not significantly different on parameters of quantity in tea plant during investigation (three months).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium composition
  • EC
  • pH
  • Camellia sinensis