اثر نیتروژن، کود آلی، پتاسیم و آهن بر محصول، کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ در پسته رقم فندقی پیوند شده بر روی پایه بادامی ریز زرند

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر نوع نیتروژن، کود آلی، پتاسیم و آهن بر محصول، کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ درختان پسته (Pistacia vera L.) رقم فندقی با پایه بادامی ریز زرندی، پژوهشی در یکی از باغات پسته واقع در حومه رفسنجان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با چهار فاکتور شامل کود آلی (بدون کود آلی و 10 کیلوگرم کود گوسفندی به ازای هر درخت)، نوع نیتروژن (سولفات آمونیوم و نیترات کلسیم)، پتاسیم (بدون کود پتاسیم و 600 گرم سولفات پتاسیم به ازای هر درخت) و کود آهن (بدون کود آهن و 100 گرم سولفات آهن به ازای هر درخت) و طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی با 6 تکرار انجام شد. کودها به صورت چالکود در چاله‎هایی به عمق 60-40 سانتی‌متر در دو طرف درخت به خاک اضافه شدند و تأثیر آن‎ها در طی دو سال بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربرد آمونیوم عملکرد محصول را در مقایسه با نیترات افزایش داد که احتمالاً مربوط به افزایش ذخائر نیتروژنی و آهن در گیاه و رفع کلروز برگ‎ها به علت افزایش میزان کلروفیل می‎باشد. اونس خندانی نیز در ترکیبات کودی شامل نیتروژن آمونیومی و آهن افزایش نشان داد. کاربرد آمونیوم در این تحقیق غلظت عناصر برگ از جمله آهن، روی، نیتروژن و پتاسیم را افزایش و غلظت فسفر، کلسیم و منیزیوم برگ را کاهش داد. بنابراین توصیه می‎شود که در باغ‎های پسته که عمدتاً در خاک‎های با pH بالا قرار دارند از کودهای نیتروژنی حاوی آمونیوم به جای نیترات استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen, Manure, Potassium and Iron on Yield, Fruit Quality and Leaf Mineral Nutrient Content in Pistacia vera cv. Fandoghi Grafted on Badami-Riz Zarand Rootstock

نویسندگان [English]

  • Z. Mohammadi
  • H.R. Roosta
  • A. Tajabadipour
  • H. Hokmabadi
چکیده [English]

This research carried out in the Rafsanjan pistachio orchard to investigate the effect of N form, manure, K and Fe on yield, nut quality and leaf mineral nutrients concentrations of Pistacia vera L. cv. Fandoghi grafted on Badami-Riz Zarand rootstock. The experiment was as factorial with four factors including; manure (without manure and 10 kg tree-1 sheep manure), N form (ammonium sulfate and calcium nitrate), K (without K and 600 kg K tree-1) and Fe (without Fe and 100 g Fe tree-1) and randomized complete blocks design with 6 replications. Fertilizers were added to the soil in holes with 40-60 cm depth on two sides of trees, and treatments effects was evaluated during two years. The results showed that ammonium application increased the nut yield compared to nitrate fertilizer, this increase in yield is may related to the higher N and Fe in plants and consequently leaf chlorosis alleviation due to the chlorophyll contents elevation by these elements. Combination of ammonium-N and Fe increased split pistachio nuts. In this research, ammonium application increased the concentration of Fe, Zn, N and K and reduced P, Ca and Mg concentrations in leaves. Therefore, it is suggested to use N fertilizer containing ammonium rather than nitrate in pistachio orchards with mainly high soil pH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hole fertilization
  • Nutrient elements
  • pH
  • Pistacia vera L
  • Tree fruit nutrition