امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کاهش تلفات آب و استفاده بهینه از منابع محدود آن، یکی از راه کارهای اساسی در موفقیت طرح‌های منابع طبیعی و افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک است. افزایش دور آبیاری و کاهش هزینه‌های آبیاری و به حداقل رساندن تنش های وارده به نهال‌های کاشته شده در اقلیم‌های خشک و نیمه خشک ایران امری حیاتی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر سوپرجاذب (Trawat A200) بر افزایش دور آبیاری و تأثیر آن بر رشد صفات رویشی در نهال گل رز در خاک لومی رسی در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی با چهار سطح صفر، 40، 90 و 140 گرم سوپرجاذب در 098/0 متر مکعب خاک محیط اطراف ریشه و عامل دور آبیاری نیز با چهار سطح 6، 10، 14 و 18 روز در سه تکرار به مرحله اجرا در آمد. نتایج پژوهش نشان از تأثیر سوپرجاذب بر افزایش دور آبیاری و صفات مختلف رشد در نهال گل رز دارد. ارتفاع شاخه ها در دور آبیاری 10 روز با 40 گرم سوپرجاذب و دور آبیاری 14 روز با 140 گرم سوپرجاذب، قطر یقه و قطر تاج پوشش در دور آبیاری 10 روز با 40 گرم سوپرجاذب، مناسب‌ترین وضعیت را در متغیرهای پیوسته تحت تیمارهای اعمال شده نسبت به شاهد داشته‌اند. به عبارتی با مصرف سوپرجاذب، می‌توان بدون ایجاد افت در رشد نهال‌های رز، دور آبیاری را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of Increasing Irrigation Period Without Decreasing Growth of Rose Saplings by Implementing Super Absorbent Polymer Trawat A200 in a Semi Arid Region

نویسندگان [English]

  • J. Jalili
  • Kh. Jalili
  • H. Sohrabi
چکیده [English]

One fundamental strategy for increasing efficiency of plans which aim to develop natural resources is decreasing water loss and using this restricted water optimally. In arid and semi-arid regions such as a large part of Iran, increasing period of irrigation which results in decreasing the irrigation costs, without causing water stress to planted sapling is a vital task. In this research we examined the effect of using super absorbent on increasing irrigation period and growth of Rose's saplings. The experiment designed in randomized block with two factors (super absorbent in 4 levels 0, 40, 90 and 140 g. and irrigation period in 4 levels 6, 10, 14 and 18 days) and 3 replications. The results indicated that using super absorbent make it possible to increase irrigation period, while surprisingly causes some increases in growth of saplings. Considering height growth of saplings, 10 days irrigation period with 40 g super absorbent and based on collar and crown growth of 14 days with 140 g. were the best treatments. It means that these treatments which implemented the minimum amount of super absorbent lead to decreasing irrigation period while growth of saplings in contract to saplings in control treatment had no significant decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth Parameter
  • Water stress
  • Survival Rate
  • Sapling
CAPTCHA Image