بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

تحقیقات جنگل ها و مراتع

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی قابلیت سازگاری 15 رقم تجارتی زیتون در قالب طرح بلوک کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار به مدت سه سال (1386تا 1388) در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو واقع در منطقه گرم و خشک سرپل ذهاب اجرا شد. در این آزمایش صفات رویشی و زایشی میوه بر اساس دیسکریپتور (I.O.O.C) اندازه‌گیری شدند. آغاز ظهور خوشه‌های گل در ارقام نسبت به سال و رقم به طور معنی‌داری متفاوت بود. دوره گل‌دهی حدودا از دهه اول فروردین تا نیمه اول اردیبهشت ماه در هر سال مشاهده شد. کرونیکی رقمی دیررس دارای میوه‌های خیلی ریز به وزن (59/0 گرم) بود. دارای بیشترین درصد تشکیل میوه (7/10%)، ماده خشک (2/42%) و روغن براساس وزن‌تر میوه ( 2/12%) بود. همچنین رقم آمفی سیس نیز دارای ( 1/ 12%) روغن در وزن‌تر میوه بود. ماری رقمی زودرس بوده، کمترین درصد ماده خشک (5/27% ) و روغن براساس وزن‌تر میوه (2/5%) را دارا بود. کنسروالیا بیشترین وزن میوه (2/4 گرم)، گوشت و عملکرد میوه در هکتار (6700 کیلوگرم) را داشت. از طرف دیگر، کمترین درصد تشکیل میوه و عملکرد در هکتار در ژنوتیپ گرگان 1 با (720 کیلوگرم) و در رقم روغنی رودبار با (637 کیلوگرم) مشاهده شد. نتایج نشان داد که دما نقش مهمی در به تاخیر انداختن وضعیت فنولوژیکی و تکامل جوانه‌ها در گلدهی دارد. همچنین درصدروغن در میوه‌ها‌ی زیتون کاملا وابسته به شرایط محیطی و ژنتیکی است. به طوری که ارقام کنسروی به ترتیب کنسروالیا، مانزانیلا و سویلانا و همچنین رقم دو منظوره زردزیتون و رقم روغنی آمفی سیس نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه در شرایط آب و هوایی سرپل ذهاب بهتر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Comparison and Adaptation of 15 Iranian and Foreign Olive (Olea europaea L.) Cultivars Under Sar-e-Pol-e- Zehab Conditions

نویسندگان [English]

  • A. Hadjiamiri
  • Hooshmand Safari
  • M. Gardakaneh
  • M. Najafi
Department of Forests and Rangelands, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. I.R. Iran
چکیده [English]

In order to study adaptation ability of 15 commercial olive cultivars, this experiment was carried out using a randomized complete block design with three replication during the period from 2007 to 2009 in dry-warm climate of Sar-pol-e-Zehab Dallaho olive station of Kermanshah province. In this experiment, vegetative and reproductive traits were measured according to I.O.O.C. descriptors. Flora emergence was significantly different over years and among cultivars and flowering period appeared from end March to early May. Korneiki, as the late ripening cultivar, produced the smallest fruits (0.59 gr/fruit) among other cultivars. The highest fruit set, dry matter and content of oil accumulation (12.1%, 12.2%) in fresh matter were recorded in Amphisis and Korneiki cultivars, respectively. Mary was early ripening cultivar and it had the least dry matter and oil in fresh matter (5.2%). Conservalla cultivar had the most fruit weight (4.2 gr/fruit), flesh and yield per hectare (6700 kg/ha). On the other hand, the least percentage of fruit set and yield was obtained in Gorgan1 genotype (720 kg/ha) and Roghani Roodbar cultivar (637 kg/ha). The results indicated that temperature played a major role in delay of flowering by affecting phonological statue and development of flowers. It also oil content in olive affected by environmental condition and genetic background of cultivars. Finally, Olive Table cultivars (Conservalia, Manznilla and Sivillano), Zard-e- ziton (Dual-Purpose) and Oil Amphisis cultivar were better than the others for Sar-e-Pol-e- Zehab weather conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive (Olea europaea L.)
  • Adaptability
  • Sar-e-Pol-e-ZehabOil
  • yield
CAPTCHA Image