بررسی اثرات هرس تابستانه و فسفات کلسیم بر بهبود رنگ، خصوصیات کیفی و انبارمانی میوه سیب رد در منطقه سمیرم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات فسفات کلسیم (Seniphos) و هرس تابستانه بر افزایش رنگ قرمز پوست و خصوصیات کیفی میوه سیب رقم رد دلیشز آزمایشی در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در منطقه کمه سمیرم به مدت دو سال اجرا گردید. هر بلوک شامل 6 تیمار (1- هرس در 15 مرداد ماه 2- هرس در 30 مرداد ماه 3- شاهد 4- سینفوس با غلظت 8 در هزار 5- سینفوس با غلظت 10 در هزار 6- سینفوس با غلظت 12 در هزار) و هر کرت دارای 3 اصله درخت بود. پس از انجام تیمارهای لازم، در زمان برداشت از هر کرت در هر تکرار مقدار 15 کیلوگرم میوه به طور تصادفی برداشت شد. پس از اندازه‌گیری صفات مورد نظر (سفتی بافت، میزان رنگ قرمز پوست، اسیدیته، مواد جامد محلول، بازار پسندی، میزان پوسیدگی، میزان لکه تلخی و آردی شدن) میوه‌های هر تکرار بطور جداگانه به مدت 4 ماه در سردخانه با دمای صفر درجه و رطوبت نسبی 95 درصد نگهداری شدند و در دو نوبت 2 و 4 ماه انبارمانی نمونه‌هایی از میوه‌ها تهیه و خصوصیات کیفی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس مرکب دو ساله در زمان برداشت نشان داد که اثر تیمارها درکلیه صفات در سطح 1 درصد معنی‌دار می‌باشد. همچنین بین تیمارهای مختلف نسبت به شاهد از نظر میزان رنگ قرمز پوست اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید، به طوری که بیشترین میزان رنگ قرمز پوست مربوط به تیمار 12 در هزار سینفوس بوده است. بعد از 2 ماه انبارمانی از نظر میزان سفتی بافت، بازار پسندی، میزان آردی شدن و لکه تلخی اختلاف معنی‌داری بین تیمار شاهد با تیمار سینفوس با غلظت‌های 8 ،10 و12 قسمت در هزار و هرس تابستانه 15 مردادماه و30 مردادماه وجود دارد. بعد از چهار ماه انبارمانی بین تیمار سینفوس با غلظت12 قسمت در هزار و سایر تیمارها و همچنین شاهد، اختلاف معنی‌داری از نظر میزان سفتی بافت، بازار پسندی، میزان پوسیدگی، آردی شدن و لکه تلخی مشاهده شد. همچنین از نظر سفتی بافت و بازار پسندی تیمار سینفوس با غلظت 10 و 12 در هزار در سطح قابل قبول بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Effects of Summer Pruning and Calcium Phosphat on Color Improvement and Other Qualitative Characterize of Red Delicious Apple After Storage in Semirom

نویسندگان [English]

  • H. Akbari-Bishe
  • H.R. Bahrami
چکیده [English]

A study of two years was carried out on apples, red delicious cv. in Comeh of Semirom region. The objective of this research was to assess the effect of pre-harvest calcium phosphate (Seniphos) spraying and summer pruning on the skin color and quality characteristics of the fruit. Study was carried out using a complete randomized block design with 3 replications. Trees were subjected to pre-harvest spraying of 0.8, 1% and 1.2% seniphos (calcium phosphate) and pruning on 6 and 21 of august. A control test also was carried out. Each block contained 3 trees. 15 kilo of fruit was harvested randomly from each block. Firmness, skin color, acidity, TSS, overall acceptability, bitter rot, rotting and farinaceous texture of fruit were assessed after 2 and 4 month storage at 4 ºc and 95% of humidity. ANOVA test based on 2 year study data indicated significant effect of applied treatments (α=1%) on all studied parameters. Skin redness increased significantly comparing to the control sample. The highest redness was observed in the 1.2% seniphos spraying treatment. After 2 months of storage, firmness farinaceous texture, bitter rot and overall acceptability of fruit in seniphos and summer pruning treatments changed significantly comparing to those of control sample. After 4 months of storage, there was significant difference between 1.2% seniphos treatment and other treatments including the control in view point of firmness, rotting, farinaceous texture and bitter rot of the fruit. The acceptable firmness and overall acceptability were obtained by using 1% and 1.2% seniphos spraying treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red delicious
  • Skin color
  • Seniphos
  • Pruning